دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، بهار 1397، صفحه 183-258 
7. اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی بر اساس مدل سرزندگی و ارتقاء آموزش

صفحه 249-258

سعید عظمتی؛ فرهنگ مظفر؛ بهرام صالح صدق پور؛ سیدباقر حسینی