فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

حیاط مدرسه به عنوان بخشی از فضای فیزیکی مدرسه دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند تاثیرات قابل توجهی در افزایش میزان یادگیری، رشد و پرورش دانش‌آموزان داشته باشد. از آنجا که در چند دهۀ اخیر در اکثر مدارس ساخته شده در ایران توجه به حیاط مدارس مورد غفلت واقع شده است، ضرورت توجه به این موضوع را بیان می‌کند. لذا پژوهش حاضر در پی تاکید بر اهمیت فضای باز مدارس، جهت بهبود شرایط فعلی با توجه به نیازهای دانش‌آموزان به عنوان بهره‌برداران اصلی است. در راستای دستیابی به این اهداف، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، به بررسی 8 مدرسه ابتدایی دخترانه با روش انتخاب تصادفی در شهر تبریز پرداخته شد. در این مقاله سعی شده از روش‌های مشارکتی مانند نقاشی و نگارش، مصاحبه با دانش‌آموزان در مورد خواسته‌هایشان از حیاط مدرسه استفاده شود. در مجموع از 280 دانش‌آموز مصاحبه بعمل آمد و نقاشی‌هایشان مورد بررسی قرار‌گرفت. اطلاعات بدست آمده در نرم‌افزار 11MAXQDA کدگذاری‌‌ شده و میزان اهمیت دادن دانش‌آموزان به هر کدام از داده‌ها مشخص گردید و در‌نهایت برای ارزیابی رضایتمندی آنان از آزمونt زوجی و ویلکاکسون در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد تفاوت معنی‌داری بین وضعیت حیاط مدرسه با وضعیت ایده‌آلشان وجود دارد.‌‌ در نهایت پیشنهادهایی در راستای ارتقای کیفیت حیاط مدارس ارائه گردید که برخی از آنها عبارتند از: افزایش ارتباط بین فضاهای باز و بسته، حوزه‌بندی عملکردها، استفاده از مصالح انعطاف‌پذیر با رنگ‌های شاد در کف و جداره، استفاده از مبلمان‌های متحرک و سبک و ....

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reviewing the Solutions of Improving Open Spaces in Primary Girl's School from Students Point of View (Case study: Tabriz City)

نویسندگان [English]

  • M. Samadpour Shahrak 1
  • M. Tahbaz 2

1 Architecture Department, Faculty of Architecture and Urbanization, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran

2 Architecture Department, Faculty of Architecture and Urbanization, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran

چکیده [English]

School yard is a part of the physical space which can have a significant impact on raising the level of learning, growth and education of students. Neglection of these spaces In recent decades represents the necessity of attention to this issue. Therefore, the present study seeks to emphasize the importance of open spaces in schools in order to improve the current conditions of schools according to the needs of students as the main beneficiaries. In order to meet these goals, Using a descriptive-analytical method based on library studies and field studies, eight elementary girl's schools were randomly selected and studied in Tabriz city. In this paper, it's been tried to use collaborative methods such as drawing and writing and interviewing students about their desires from the school's yard. A total of 280 students were interviewed and their paintings were examined. The data were coded in MAXQDA11 software and finally, to assess their satisfaction the paired t-test and Wilcoxon test were used in SPSS software. The results indicate that there is a significant difference between the state of the school yard and its ideal state. Finally, some suggestions are presented to reach the ideas of students in order to improve the quality of the school's yard. These findings could also be used in designing the Elementary schools such as: increasing the connection between outdoors and indoors, division of functions, using of the flexible materials with pretty colors on the floor and wall, using of the flexible furniture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • Painting
  • Ideal Elementary School Yard
  • Elementary Girl's School

[1 [Dymnet, J. (2004).The potential impacts of green school grounds. Unpublished manuscript. Retrieved from www.evergreen.ca/en/lg/lg-resources.htm

 

]2 [Rivikin, M. (1997). Why create a schoolyard habitat movement: What it is and why children need it. Journal of Early Childhood Education, 25(1), 61-66.

 

]3 [Thomas, G., & Silk, A. (1990). An introduction to the psychology of children's drawings. Hemel Hempstead, London: Harvester Wheatsheaf.

 

[4] Trudeau, F., & Shepherd, R. (2010). Relationship of physical activity to brain health and the academic performance of school children. Journal of Lifestyle Medicine, 4,138-150.

 

[5] Alterator, S., & Deed, C. (2013).Teacher adaptation to open learning spaces. Journal of Educational Research, 23(3), 315-330.

 

[6] Akrami, Gh., & Herandi, M. (1998). Open space in primary school. Tehran: Organization of the Renovation in Schools in the Country. [in Persian[

 

[7]Ghaffari, A. (2008). Primary and secondary school patterns for hot, humid and cold climate. Tehran: Shahid Beheshti Technical Office, Organization of the Renovation in Schools in the country.[in Persian[

 

[8]Ghaffari,A. (2008). Principles and basics of educational spaces. Tehran: Shahid Beheshti Technical Office, Organization of Renovation in Schools in the country.[in Persian[

 

[9] Shafaei.M., & Madani, R. (2010). Principles of designing children's educational spaces based on creativity model. Journal of Educational Technology, 4(3),215-222.[in Persian[

 

[10] Feizi, M., & Razaghiasl, S. (2009). A review of the views and tendencies of the landscape architecture of the school yard. Journal of Armanshahr, 2(2), 59-66.[in Persian[

 

[11] Khakzand, M., & Babaei. B.(2016). A Framework for outdoor design in children’s learning centers (Seven Cs) with an emphasis on learning enhancement. Journal of  Educational Technology, 11(1), 35-48.[in Persian[

 

[12] Driskell, D. (2002). Creating better cities with children and youth. UNESCO Publishing, Management of Social Transformations, London/Paris: Earthscan.

 

[13] DeGregori, A .(2007). Learning environments: redefining the discourse on school architecture. (Unpublished master’s thesis). US, New Jersey School of Architecture

 

[14] Khosrojerdi, N., & Mokaramdust, H.(2012). Thinking on the design alphabet in the training spaces.  Tehran: Tahan Publication.[in Persian[

 

[15] Hoseini Dehshiri, A.(1999).The nature of creativity and its practices. Mashhad: Nashr Publication[in Persian[

 

[16] Gharebeigloo, M., Eynifar, A., & Izadi, A. (2013). Promoting child interaction with outdoor space in residential complexes in Tabriz. Journal of Fine Arts, Architecture and Urbanism,18(2),69-82.[in Persian[

 

[17] Sabouri, H., Khosroshahi, E., & Haghighi. (2013).Globalization and transformation in education. Tehran: Mashgh Publication[in Persian[

 

[18] Mozafar, F., MehdiSeraj, F.,& Mirmoradi, S. (2009). Recognizing the role of nature in educational spaces. Journal of Educational Technology,4(1), 37-46.[in Persian[

 

[19] Malone, K., & Tranter, P. (2003). Children’s environmental learning and the use, design and management of school grounds. Children, Youth & Environment, 13(2), 87-137

 

[20] Chillman, B.(2004). Do school grounds have a value as educational resource in the secondary sector? US: University of Sussex & Learning through Landscapes.

 

[21] Takahashi, N. (1999).Educational landscapes: Developing school grounds as learning places. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED428530.pdf

 

[22] Lambert, E.B.(1999). Do school playgrounds trigger playground bullying. Canadian Children, 24(1), 25-31.

 

[23] Evans, J. (1995). Conflict and control in the school playground. Changing Education, 2(1). 17-24

 

[24] Moore, R. (1993). Plants for play: A plant guide for children’s outdoor environment. Berkeley. CA, MIG Communications.

 

[25] Fernie, D.(1988). The nature of children’s play. ERIC Digest Publication.

[26] The Boston schoolyard initiative. (2001). Designing schoolyards and building community. Retrieved from http//www.schoolyards.org.

 

[27] Barnett, E., Francis, V., Koning, K. & Shaver, T.(1994). Drawing and dialogue. The learning resources group, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool. Unpublished manuscript.

 

 

[28] Freeman, N. H. (1980) .Strategies of representation in young children: Analysis of spatial skills and drawing processes. London: Academic Press.

 

[29] Bendelow, G.,& Oakley, A. (1993) .Young people and cancer. UK: Institute of Education. University of London.

 

[30] Wetton, N., & McWhirter, J. (1995). Health for life: A guide for health promoting schools. London: Forbes.

 

[31] Hendry, J. (1995).Pilot study of the draw and write method to ascertain the reasons behind the consumption of fruit and vegetables in children aged 7 to 9 Years. University of Aberdeen, Aberdeen.

 

[32] MacGregor, A., & Wetton, N.(1998). Eliciting the views of children about health in schools through the use of the draw and write technique. Health Promotion International, 13(4), 307-318.

 

[33] Pion, I. A., Kopf, A. W., Hughes, B. R., Wetton, N. M., Collins, M., & Newton Bishop, J. A. (1997). Teaching children about skin cancer: The draw-and-write technique as an evaluation tool. Pediatric Dermatology, 14 (1), 6-12

 

[34] Pridmore, P. J., & Lansdown, R. G.(1997). Exploring children’s perceptions of health: Does drawing really break down barriers. Journal of Health Education, 56,219-230.

 

[35] Zivkovic, M., & Marinkovic, J.(1994). Evaluation techniques for the healthy school project in Yugoslavia. Health Promotional International, 9, 73-79.

 

[36] Wetton, N., & Moore, A.(1988).Lifestyles - An Education in Health. Westminster Studies in Education,11,59-67.

 

[37] M.R., Hafeznia.(2012). Introduction of the research method in the Humanities. Tehran: Samt Publication.[in Persian[

 

[38] Dolani, A.,& Hariri, N. (2012). A review of qualitative research and qualitative analysis software. Journal of Health Management, 15(47),77-90.[in Persian[

 

[39] Trudeau, F., & Shepherd Roy J. (2010). Relationship of physical activity to brain health and the academic performance of school children. American Journal of  Lifestyle Medicine, 4, 138-150.

 

[40] Gilin sky, B.S., & Nicole. J. (2010). Physical activity and self –regulatory capabilities: Examining relationship with academic self – efficacy and academic outcomes. (Unpublished doctoral dissertation), University of Texas Tech.

 

[41] Chomitz, V.R., Slining, M. M., McGowan R.J., Mitchell, S.E., Dawson, G.F., & Hacker, K.A.(2009). Is there a relationship between physical fitness and academic achievement? Positive results from public school children in the Northeastern United States, Journal of School Health,79(1), 30-37.

 

[42] Yu., C.C.W., Chan. S., Cheng. F., Sung. R.Y. T., & Hau. K. T. (2006). Are physical activity and academic performance compatible? Academicachievement, conduct, physical activity and self–esteem of Hong Kong Chinese primary school children.,Journal of Educational Studies,32, 331-341.

 

[43] Tremblay, M. S., Inman, J. W., & Williams, J. D. (2000). The relationship between physical activity, self-esteem and academic achievement in 12-year-oldChildren. Pediatric Exercise Science, 12, 312-324.

 

[44] Farahani, L., & Jadidian, S. (2011). The effect of morning exercise on the academic achievement of middle school girl students in Sabzevar.Journal of Sport and Movement Science Research, 1(1), 15-26.[in Persian[

 

[45] Ghadimi,H.,&Bolochi,R.,&Niknejhad,M.(2011). A survey of the viewpoints of physical education secretaries on the causes and outbreak of injury in school Sports. Journal of Sports Medicine, 2(1), 91-101.[in Persian[

 

[46] Haghani,F.,& Shariatpanahi. K.(2011) . Impact of stretching and respiratory movements during class on learning. Journal of Medical Education,11(1), 40-47.[in Persian[

 

[47] Mardomi, K., &Delshad. M.(2010).Flexible learning environment (experiential child world, changeable educational system). Journal of Architecture and Urban Planning, 1(1), 109-118.[in Persian[

 

[48] Parkash, N., & Randall. F. (2005). The language of school design: Design patterns for 21stcentury schools.Us: NCEF

 

[49] Rafsanjani, M.,& Habib. F.(2008).Designing urban space as a learning tool for children (Case Study: United States of America, NY). Journal ofEnvironmental Science and Technology,10(4), 101-109. [In Persian]

 

[50] Tabatabian, M., Abbaszadeh, R., & Fayaz R.(2015).Investigating the impact of nature on child creativity. Journal of ArmanShahr. 9(17), 91-101. [In Persian]