فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ، شیراز، ایران

2 گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران، ایران

چکیده

در هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و مولفه های آن با علائم اضطرابی دانش آموزان المپیادی کشور در سال تحصیلی 93-94 بوده است. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده گردیده است.جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان پسر المپیادی مقطع متوسطه سراسر ایران در سال تحصیلی 93-94 به تعداد 380 نفر بودند.که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به تعداد 181 نفر تعیین گردید. ابزارهای مورد مطالعه عبارتند از: مقیاس رگه های فراخلقی (TMMS) که این مقیاس یک ابزار خودگزارشی عینی بر مبنای الگوی رگه ی هوش هیجانی است که توسط سالووی و همکاران برای سنجش سه مولفه ی هوش هوش هیجانی ساخته شده است و پرسشنامه ی اضطراب بک (BAI): این پرسشنامه برای سنجش میزان اضطراب طراحی شده و شامل21 عبارت است. روش تحلیل داده‌ها در این پژوهش ضریب همبستگی، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون بود. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که: بین هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی دانش آموزان المپیادی رابطه معناداری وجود دارد. بین مولفه توجه به احساسات با علایم اضطرابی دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد. بین مولفه وضوح احساسات با علایم اضطرابی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. بین مولفه اصلاح خلق (ترمیم احساسات) با علایم اضطرابی دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study determines the relationship between emotional intelligence and its components and anxiety symptoms among country Olympiad students

نویسندگان [English]

  • A. Taheri 1
  • N. Tahmasbipour 2

1 Department of Educational Management, College of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz . Shiraz. Iran

2 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran. Iran

چکیده [English]

The present study determines the relationship between emotional intelligence and its components and anxiety symptoms among country Olympiad students in educational year 1393-94. The study used a descriptive- survey research design. The population included 380 Olympiad male students from middle schools in Iran in educational year 1393-94. 181 students were selected based on Morgan table. The instruments included: Scale (TMMS) which is an objective self-report questionnaire based on emotional intelligence model and made by Salovey et al to assess three components of emotional intelligence; and Beck Anxiety scale (BAI) with 21 items and made to assess anxiety level. The method of data analysis in this study was correlation coefficient, one - way variance analysis and regression. The findings showed that there is a significant relationship between emotional intelligence and its components and anxiety symptoms among Olympiad Students. In addition there was no relationship between the component caring for the feelings and anxiety symptoms. The component feelings clarity also correlated significantly with anxiety symptoms. Finally, there was no significant correlation between the component feelings renewal and anxiety symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Components
  • anxiety symptoms
  • Olympiad students
  • country

[1] Hoseini Fatemi, A., Pishghadam, R., & Navari, S. (2010).  The impact and role of emotional intelligence in English classes and related structures. Journal of Language and Translating Studies, 1, 1-16. [in Persian].

 

[2] Nwokah, N.G., & Ahiauzu, A.I.  (2009).Emotional Intelligenece and Marketing effectiveness and Marketing. Marketing Intelligence & Planning. 27, 867-881.

 

[3] Kiani, G. H., Mosavi, Ghafar Samar, R. (2011). Personality characteristics and gender in the lack of desire to communicate in a foreign language. Journal of Language and Comparative Literatures, 4, 123-144. [in Persian].

 

[4] Jong-Meyer, R. D., Beck, B., & Riede, K. (2009). Relationships between rumination, worry, intolerance of uncertainty and meta-cognitive beliefs. Personality and Individual Differences, 46, 547-551.

  

[5] American Psychiatric Association Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed. Text Revision). (2000). Washington, DC: American Psychiatric Association

 

[6] Borkovec, T. D., & Roemer, L. (1995). Perceived functions of worry among generalized anxiety subjects: Distraction from more emotionally distressing topics? Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 26, 25–30.

 

[7] Freeston, M. H., Rheaume, J., Letart, H., Dugas, M. J., & Ladouceur, R. (1994). Why do people worry? Personality and Individual Differences, 17, 791-802.

 

[8] Wells, A., & Papageorgiou, C. (1995), Worry and the incubation of intrusive images following stress. Behavior Research and Therapy, 33, 579–583.

 

[9] Fresco, D. M., Mennin, D. S., Heimberg, R. G., & Turk, C, L. (2003). Using the Penn state worry questionnaire to identify individuals with generalized anxiety disorder: A receiver operating characteristic analysis. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 34, 283-291.

 

[10] Gross, J. J. (1994). Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Current Directions in Psychological Science, 10, 214–219.

 

[11] Amstadter, A. (2008). Emotion regulation and anxiety disorders. Anxiety Disorders, 22, 211- 221.

 

[12] Boussiakou, L.G, Boussiakou, A., & Kalkani, E. (2008). Student developmentusing emotional intelligence. Word Trans Technol Edu, 79(1), 18- 23.

 

[13] Beyrami, M., Hashemi, T., Ghahramanzade, A., & Alaee, P. (2010). The relationship between psychological health and emotional intelligence and job burn-out among Tabriz public hospitals nurses. Behavioral Sciences Research, 9(2), 141-147. [in Persian [

 

[14] Norian, K. H., Gasparian, K., Sharif, F., Zoladl, M., Moghimi, M., & Hoseini, N. (2011). The effect of emotional intelligence components in the anxiety of doctors and nurses that working in ICU. Journal of Knowledge, 5, 472-479. [in Persian].

 

[15] Davis, Martha & et al,(1988)., The relaxation & stress reduction workbook. CA: Harbinger pu.