سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش‌وپرورش حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 دانشیار گروه علم اطلاعلت دانش شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش‌وپرورش، حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری می‌باشد.پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری، اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش، شامل نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و سند برنامه درسی ملی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از سیاهه وارسی و برای تجزیه و تحلیل یافته‌های کمی تحقیق، از روش‌های آمار توصیفی برای تعیین فراوانی‌ها و استنباطی جهت تعیین نتایج آزمون t تک متغیره و نتایج آزمون کروسکال- والیس استفاده شده است. پایایی سیاهه‌های وارسی، با استفاده از ضریب بازنمایی گاتمن، نشان دهنده مقدار ضریب توافق مابین 0.48 تا 0.95 می‌باشد و پایایی تحقیق را تائید می‌نماید همچنین روایی سیاهه‌های وارسی با استفاده از روش روایی محتوا  مورد تائید قرار گرفت.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میزان توجه به سواد فناوری در برنامه درسی ملی در حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری، بالاتر از حد متوسط بوده و تا حد بسیار زیادی به آن توجه شده است و مابین استانداردهای سواد فناوری ازلحاظ میزان انطباق با صلاحیت‌های در نظر گرفته شده برای معلمان، تفاوت معناداری وجود ندارد.

چکیده تصویری

سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش‌وپرورش حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teachers’ technology literacy in Iran’s national curriculum on education and training in work and technology

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate teachers’ technology literacy in the national curriculum on Education and Training in Work and Technology. This research is conducted as a descriptive study using content analysis technique. The population was three main education documents including National Comprehensive Scientific Map; The Fundamental Transformation of Education Document; and The National Curriculum Document. Data collection instruments were checklists. Descriptive and inferential statistics were used to determine the frequencies and test the results of univariate t-test and Kruskal-Wallis test. Gutmann factor was used to test the reliability. The results show agreement between .48 to .95 coefficients for the validity checklists using content validity. The findings of the study show that the level of attention to teacher technology literacy in National Curriculum in the Domain of Teaching and Education Work and Technology was higher than average; and to a largely extent it is appropriately cared for. There is no significant difference between technology literacy standards in terms of compliance with the competencies intended for teachers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • National curriculum
  • Technology literacy
  • Teachers

[1] Imamjomeh, T. (1385). ICT literacy, national necessity. Growth of Educational Technology, 7(174), 38-41. [In Persian].

 [2] National Curriculum of Islamic Republic of Iran. (1391). Tehran: Organization for Research and Planning Education. [In Persian]

 [3] Yigit, E. O., & Ozturk, C. (2012). Social studies pre- service teacher’s views about technology literacy, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 46, 36-40

 [4] Kalfsbeek, J. L. (2007). Technology literacy as a 21st century basic skill: A study of evolving technology literacy competencies for a workforce education  (Unpublished doctoral dissertation). Community college, Capella University, Minnesota

 [5] Skophammer, R. A.(2009) Technological literacy in K-12 teacher preparation: A review of course requirements at an accredited education institution  (Unpublished doctoral dissertation). Old Dominion University, Virginia.

 [6] Easter, T. N. (2012). Preparing pre- service teachers and technology literacy (Unpublished doctoral dissertation), Washington State University, Washington.

 [7] Brooks- Young, S. (2007).  Digital- age literacy for teachers: Applying technology standards in everyday practice. Eugene, OR: International Society for Technology in Education.

 [8] Razavi, A. (1386).  New topics in educational technology. Ahwaz: Shahid Chamran University Press [In Persian]

 [9] Reis D., &, Liqaa, F. (1381). The challenges ahead in the field of educational technology. Growth of Educational Technology, 18(144), 21-23. [In Persian]

 [10] Standards technological literacy, STL Standards. (2000), Retrieved from http://www.iteea.org/TAA/publications

 [11] Ojagh, Z. (1386). Explaining the nature of academic literacy: Comparative comparison of its concepts. Retrieved from www.academia.edu. [In Persian]

[12] Technology for all Americans, rational and structure for the study of technology. (2000). International Technology Education Association (ITEA). Retrieved from http//www. Iteea.org

[13] Standards for teachers (2008). International Society for Technology in Education [ISTE-T]. Retrieved from http//www. iste.org/standards/standards-for-teachers.

 [14] Mazidi, M.  (1385). An introduction to qualitative research method and qualitative data analysis. Shiraz: Faculty of Education and Psychology. [In Persian]