دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، تابستان 1395، صفحه 275-371 
6. بررسی راه‌کارهای کیفیت‌بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت

صفحه 347-361

صادق نصری؛ عبدالحسین کرم‌پور؛ مهرداد پیروزنیا