فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند

10.22061/tej.2015.375

چکیده

امروزه با توجه به گسترش روزافزون نظام‌های آموزش مجازی، ایجاد ابزاری برای سنجش اثربخشی آن‌ها مفید و ضروری است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه رویکردی برای سنجش اثربخشی نظام آموزش ضمن‌خدمت مجازی فرهنگیان به انجام رسید. روش تحقیق پیمایشی بود و جامعه آماری آن را تمامی معلم‌های شهرستان ملایر تشکیل می‌دادند که حداقل یک‌بار در یکی از دوره‌های مجازی یادشده شرکت داشتند. کل معلم‌های جامعه، 2040 نفر می‌شدند. بر این اساس، 325 نفر آزمودنی در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای محقق- ساخته، به نام پرسشنامه سنجش ارزشمندی- رضایتمندی از خصوصیات نظام آموزش مجازی بود. این ابزار اقتباسی از پرسشنامه لوی بود. برای تعیین روایی ابزار، از روایی محتوایی و صوری استفاده شد. لذا، میزان روایی محتوایی آن بر اساس شاخص لاش، 63/0 بود. برای تعیین پایایی آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده گردید. از این ‌روی، میزان پایایی ابزار در سازه ارزشمندی  و رضایتمندی به ترتیب 92/0 و 90/0 بود. نتایج نشان داد که رابطۀ معناداری میان سازه‌های ارزشمندی  و رضایتمندی وجود ندارد و این دو، سازه‌های مستقلی هستند. همچنین نتیجۀ تحلیل عاملی نشان داد که ابزار در هر دو بُعد ارزشمندی  و رضایتمندی از روایی سازه برخوردار است. نیز مشخص شد که پیش‌فرض استفاده از 4 مؤلفه در سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی فرهنگیان و نیز استفاده از 2 سازه در سنجش این اثربخشی، کار درستی است. همچنین، تحلیل عاملی تأییدی در هر دو سازه نشان داد که دسته‌بندی و نام‌گذاری عامل‌ها، به نام‌های کیفیت پشتیبانی، کیفیت محتوا، دسترسی‌پذیری، و فنآوری نیز درست است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting an Approach for Assessing the Effectiveness of Teachers’ In-service Virtual Training System

نویسنده [English]

  • Fereidoon Yazdani

Assisstant professor at Payam-e-Noor University, branch of Nahavand

چکیده [English]

Nowadays, due to increase in developing of a virtual learning system, constructing of an instrument for assessing the effectiveness of them is a useful action. So, this study was carried out with the aim of presenting an approach for assessing the effectiveness of teachers’ virtual in-service training from teachers’ view. The method of research was descriptive and statistical population of it included all teachers that have passed at least one e-course from teachers’ virtual in-service training system. The total numbers of teachers were 2040 people. Therefore, the 325 subjects were participating in the study. The related data gathered through a researcher-made questionnaire was used. This instrument is an adoption from Levy’s questionnaire. For determination of validity of the questionnaire, the content and formal validity was used. So, the Lawshe’s Content Validity Ratio was applied. The Content Validity Ratio was 0.63. For proving the reliability of it, the Cronbach’s Alpha test was used. Thus, the alpha for both value and satisfaction constructs respectively was 0.92 and 0.90. The results showed that there wasn’t any significant correlation between value and satisfaction constructs. So, value & satisfaction are independent constructs. Furthermore, the results of data analysis of confirmatory factor analysis showed that the using from four components in assessing the effectiveness of teachers’ virtual in-service-training was correct. Also, this analysis showed the instrument has construct validity. Also, on the basis of factor analysis, we understand the categorizing of characteristics in four components, supporting system quality; content quality; availability; technology is accurate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual instruction
  • Effectiveness
  • teachers’ virtual in-service training system
  • scale of assessing the value and satisfaction