تأثیر کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی بر ویژگی‌های کلاس‌های درس مطالعه موردی: مدارس هوشمند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم تربیتی دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد، گروه برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

چکیده

تحقیق با هدف مطالعه تأثیر کاربرد نرم­افزارهای اجتماعی بر ویژگی­های کلاس­های درس سازنده انجام شده است. تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته است. جامعه تحقیق شامل همه دبیران زن و مرد مدارس متوسطه هوشمند استان سمنان بودند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای، 103 نفر از آنها به عنوان شرکت کننده در پژوهش انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ویژگی­های کلاس­های درس سازنده با استناد به مدل یادگیری الکترونیکی موودلی و پرسشنامه کاربرد نرم­افزارهای اجتماعی است. پایایی پرسشنامه­ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آنها با به کارگیری روش همسانی درونی محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها روش میانگین ثابت، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون و مدل­سازی معادلات ساختاری اجرا شد. نتایج نشان داد، وضعیت کاربرد نرم­افزارهای اجتماعی و ویژگی­های کلاس­های درس سازنده در نمونه مورد مطالعه بالاتر از میانگین است. بین کاربرد نرم­افزارهای اجتماعی و ویژگی­های کلاس­های درس سازنده رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از اجرای آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد، کاربرد اینترنت و اینترانت ویژگی­های کلاس­های درس سازنده را تحت تأثیر قرار می­هد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concerning The Use of Social Software on Constructivist Classroom Characteristics:Case study; Smart school

نویسندگان [English]

  • L. Jamshidi 1
  • Sh. Khoshkab 2
  • A. A. Dolati 3
1 Assistant Prof. of Education in Semnan Uni.
2 M.A. in Education of Tehran Uni and Instructor of Semnan Uni.
3 M.A. Student of Education of Semnan Uni.
چکیده [English]

The research aimed to study the effects of social software application on constructivist classroom Characteristics. Applied research and descriptive - survey was conducted. The population consisted of all male and female teachers in the smart high schools that were selected by random sampling, 103 of them were selected as participants. The research's tool is scale of constructivist classes based on e-learning model Mvvdly and scale of social software applications. The reliability and validity of tools was calculated using the Cronbach's alpha and internal consistency. The method for data analysis, average fixed, correlation and regression analysis and structural equation modeling was conducted. The results showed that the use of social software and constructivist classroom Characteristics in the sample studied is higher than average. The use of social software and constructivist classroom Characteristics are taught positive and significant relationship. The results of regression analysis and path analysis showed that the use of the Internet and intranet affect on constructivist classroom Characteristics. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Software
  • Constructivist Classroom Characteristics
  • Smart school