فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران، تهران، ایران

2 گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

10.22061/tej.2015.376

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی (طراحی فرآورده‌های چوبی) و کارگاهی- عملی (فنآوری تولید فرآورده‌های چوبی) رشته مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ- سازه‌های چوبی با نیازهای صنعت و بازار کار فارغ‌التحصیلان این رشته بود. جامعه آماری این تحقیق فارغ‌التحصیلان این رشته در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران بوده و حجم نمونه‌های مورد بررسی بر اساس فرمول کوکران 100 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه پرسشنامه بود و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای این پرسشنامه 875/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که از نظر فارغ‌التحصیلان این رشته درس طراحی فرآورده‌های چوبی تأثیر زیادی در بازار کار و آینده‌ شغلی آنان دارد به‌طوری‌که محتوای این درس با مطالب روز و نیاز‌های صنعت هم‌خوانی داشته است. اما درس فنآوری تولید فرآورده‌های چوبی که مبتنی بر ساخت محصولات چوبی در کارگاه می‌باشد تأثیر کمی در به‌کارگیری آموخته‌های آنان در صنعت داشت. بنابراین ضرورت دارد سرفصل‌ مناسب با نیاز‌های صنعت و بازار کار تدوین شود و همچنین از تجهیزات و امکانات روز صنعت در آموزش این درس استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Educational Software and Workshop-Based/ Practical Courses of Discontinuous BS of Wood Industry with the Needs of Industry and the Labor Market

نویسندگان [English]

  • H. Rangavar 1
  • S. khojaste Khosro 2

1 Wood Science and Technology Department, Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training Uni Tehran. Tehran. Iran

2 Wood Science and Technology Department, Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training Uni Tehran. Tehran. Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effectiveness of curriculum-based educational software (designing wood products) and practical  workshop (technology of wood  production) Wood and paper engineering technology - wooden structures industry with market needs of graduated people in this field of study. The sample (100 participants) including under-graduate students (engineers) of Shahid Rajaee Teacher Training University (SRTTU) were selected according to Cocral equation. A Questionnaire was distributed to gather data, based on Cronbach’s alpha, the reliability of the questionnaire turned out to be 0.875. The results showed that under-graduates believe that the course designing wood products, had significant impact on their career and market, so that the content of this course was the same with the new contents and the needs of industry. But technology production of wood product course (the curriculum-based one) that is based on making wooden products at the workshop showed little impact on the deployment of what they had learned in the industry. So there is a need for proper syllabus design in accordance with the needs of industry and codification as well as the equipment and facilities used in the education of industry and market for the teaching of this course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness of courses
  • Educational Software
  • Workshop Course
  • Discontinuous BS of wooden industry. Wood Industry
  • Industry and Market