مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، آموزش و پرورش شهرستان مهاباد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس انفرادی در درس زبان انگلیسی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر اول متوسطهاست. تحقیق حاضر از نوع شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با دو گروه آزمایشی1 و2 (به ترتیب روش تدریس مشارکتی و انفرادی) است. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل کلیه­ی دانش­آموزان دختر کلاس اول دبیرستان شهرستان مهاباد است. برای نمونه­گیری، از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای استفاده شده است. حجم نمونه شامل 52 نفر است که 25 و27 نفر آنها به ترتیب در گروه آزمایش 1 و 2 قرار گرفتند. همسان بودن گروه­ها، از طریق  کنترل معدل­های دانش­آموزان، اجرای پیش­آزمون و آزمون هوشی ریون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  حاصله حاکی از عدم تفاوت معنادار بین گروه­ها بود. پایایی آزمون از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 83/0 به دست آمد. سپس روش یادگیری مشارکتی و انفرادی به مدت 2 ماه اجرا شد و پس­آزمون به عمل آمد. نمرات با استفاده از آزمون t-test در نرم­افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید که یافته­ها نشان داد در آموزش درس زبان انگلیسی به روش تدریس مشارکتی در مقایسه با روش تدریس انفرادی، برای دانش­آموزان پیشرفت تحصیلی بیشتری، در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the effectiveness of cooperative and individual teaching methods on educational achievement of English in grade one of high school

نویسندگان [English]

  • S. Asadin 1
  • M. Piri 2
  • L. Hasan Reihani 3
1 Assistant Prof. in curriculum development. Azarbaijan Shahid Madani University
2 Associate Prof. in curriculum development. Azarbaijan Shahid Madani University
3 M.A, in Curriculum Development
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare cooperative teaching and individual teaching on educational achievement in English in grade one of high school (female students). This study is a quasi-experimental study with pre-test- and post- test with two experimental groups. The Statistical population was high school's first grade female students of Mahabad. For sampling, multi-stage cluster sampling was used. The sample size was 52 consist of 25 and 27 members in the experimental group (1) and (2) in which cooperation and individual teaching methods were used respectively. In order to equalize the members of groups the student's GPA were controlled and pre-test and IQ test were done. The results showed no significant difference between groups.The pre-test was a researcher-made. Reliability of the pre-test was obtained 0.83. The cooperative and individual methods were done for 2 months and then post- test was carried out. The results showed no significant differences between them. T-test analyzes shows significant differences between the two groups so that the first experimental group (cooperative) showed better performance in educational achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative teaching
  • Individual teaching
  • educational achievement
  • English language