فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22061/tej.2015.379

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تجارب معلمان و دانش­آموزان دوره­ی متوسطه در استفاده از فنآوری بوده است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران و دانش­آموزان دوره متوسطه شهر بهبهان بود. بنابراین بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند، مصاحبه­های نیمه­سازمان­یافته با هشت معلم و شش دانش­آموز دراستفاده از فنآوری صورت گرفت. برای حصول اطمینان از قابلیت اعتمادپذیری داده­های پژوهش از روش مطالعه مکرر، مقایسه مستمر داده­ها، خلاصه­سازی و دسته­بندی اطلاعات بدون این­که داده­ها آسیبی ببینند استفاده شد. داده­ها با استفاده از روش پیشنهادی اسمیت تجزیه و تحلیل شدند. دراستفاده از فنآوری سه مضمون اصلی شامل کارآیی استفاده از فنآوری، موانع استفاده از فنآوری و عوامل مؤثر بر استفاده بیشتر از فنآوری به دست آمد. همچنین یافته­ها نشان داد که دبیران و دانش­آموزان در استفاده از فنآوری با مسائل متعددی روبرو هستند . از مهم­ترین مسائل، جدی نگرفتن کتاب آموزش رایانه، قبول­شدن در آزمون سراسری، علاقه معلمان و نوع درس را می­توان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of secondary school teachers and students experiences in use of technology: phenomenological study

نویسندگان [English]

  • M. Taghizadeh 1
  • E. Fathiazar 2
  • H. Habibi 2

1 Department of curriculum planning , faculty of Education Sciences, Isfahan university. Isfahan. Iran

2 faculty member of Educational Science department . Tabriz University. Tabriz. Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate high school teachers’ and students’ experience in using technology. The quality and phenomenology method has been applied in this study. The statistic population includes all high school teachers and students in Behbahan city. Therefore, based on purposive sampling method, semi-structured interviews have been done with 8 teachers and 6 students in Behbahan with regard to the use of technology. To ensure the reliability of research data, continuous study method and comparison of the data, summarizing and classifying the information was used without causing any damage to data. The data were analyzed by Smith´s suggested method. In using technology three main themes gained including the effective use of technology, barriers in using technology, factors influencing the use of technology. Three major themes were extracted from the findings that can depict teachers and students’ experiences in the use of technology. The finding revealed that teachers and students are faced with many problems in using technology. The most important issues include; (a) ignoring computer training books (b) pass the entrance examination (c) teachers’ interest and (d) type of course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience
  • Use of technology
  • Phenomenology