دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 243-323 
5. الگوی علی خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان

صفحه 285-298

راضیه شیخ الاسلامی؛ مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ مجید کوثری