بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری3

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه دانش­آموزان به ­عنوان بومیان دیجیتال در شبکه­های اجتماعی، سایت­های اجتماعی، وبلاگ­نویسی و دیگر کاربرد­های وب 2 فعال هستند، در حالی که به نظر می­رسد دبیران به ­عنوان مهاجران دیجیتال نسبت به آنان از تمایل کمتری برای استفاده از این فناوری­ها برخوردارند. با توجه به شکاف آشکار بین بومیان و مهاجران دیجیتال، و با توجه به مزایای غیر قابل انکار به­کارگیری ابزار فوق برای تدریس یا کمک تدریس که منجر به ایجاد همکاری، به اشتراک­گذاری و انتقال دانش و اطلاعات می­شود، لازم است عواملی که باعث پذیرش و به­کارگیری این فناوری از سوی دبیران  می­شود شناسایی شود تا بر اساس آن سیاست­گذاری درستی توسط متولیان امر در حوزه آموزش و پرورش صورت گیرد. لذا این تحقیق با کمک نظریه پذیرش فناوری 3 که در سال 2008 در ارتباط با فناوری اطلاعات بیان شد به بررسی این عوامل می­پردازد. این کار از طریق انجام مطالعه توصیفی-­ پیمایشی صورت گرفته و داده‌ها با استفاده از پرسش­نامه در بین نمونه آماری 340 نفر از دبیران متوسطه شهر اصفهان جمع‌آوری شده است. جهت تحلیل فرضیات پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و از نرم‌افزار Lisrel استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد درک استفاده راحت و آسان از این فناوری بیشترین تأثیر را بر پذیرش فناوری وب 2 توسط دبیران دارد. حمایت همکاران، پشتیبانی سازمانی و خوداتکایی نسبت به رایانه به صورت مثبت و اضطراب از رایانه به صورت منفی عواملی هستند که استفاده آسان را تحت تأثیر قرار می­دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Factors Affecting the Adoption of Web 2.0 from the Perspective of Isfahan High School Teachers based on Technology Acceptance Model 3

نویسندگان [English]

  • Tahere Yaghoobi 1
  • Mohammad Abooei Ardakan 2
  • Fatemeh Gouyandeh Najaf Abadi 1
چکیده [English]

Nowadays students, as digital natives, are attending social networks, social sites, blogging and doing other activities of Web 2.0, while it seems teachers, as digital immigrants, are less likely to use this technology than students. Given the apparent gap between digital natives and immigrants, and the undeniable benefits of using these tools to teach or assist teaching that leads to collaboration, knowledge sharing and knowledge and data transfer, it is necessary to detect factors affecting the acceptance and usage of this technology by teachers, and then policy making in the field of education to be done properly by the authorities, based on these factors. Thus, this research has used the technology acceptance theory 3, which was introduced in 2008 in connection with the information technology to address these factors. This has been carried out through a descriptive study, and the data has been collected by a questionnaire on the sample of 340 high school teachers in Isfahan. Analysis of hypothesis has been done by structural equation modeling and path analysis methods using LISREL software. The results of this research showed convenient and perceived ease of use, has the most influence on the adoption of Web 2.0 technologies by teachers. Peer support, organizational support and computer self-efficacy positively and computer anxiety negatively are factors that affect ease of use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Acceptance Theory3
  • Wiki
  • Weblog
  • Social Networks