نگرش زبان آموزان به واژگان انگلیسی و درک آنها با بهره گیری از ارتباط غیر کلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، لزوم به کارگیری ارتباط غیر کلامی و استفاده از حرکات و حالات بدنی در فرآیند یادگیری و آموزش زبان دوم است. برقراری ارتباط میان افراد به منظور به اشتراک گذاشتن نظرات، احساسات و عقاید به کار می­رود که دو مؤلفه­ی کلامی و غیر کلامی را در بر می­گیرد. زبان جزء لاینفک ارتباط کلامی به شمار می­آید و این در حالیست که ارتباط غیر کلامی مشتمل بر رفتارهایی است که به طور غیر مستقیم از زبان بدن دریافت می­شود. در این تحقیق 60 نفر از میان صد زبان­آموز یک مؤسسه خصوصی انتخاب و به دو گروه تجربی و کنترل شده براساس نمونه­گیری تصادفی تقسیم شدند. به هر دو گروه، 15 واژه آموزش داده شد، تدریس گروه تجربی بر اساس بهره­گیری از حرکات بدن و تصاویر مرتبط بود در حالی­که تدریس گروه کنترل شده با استفاده از ارتباطات کلامی و تصاویر مرتبط در طول 6 جلسه، در یک ماه انجام شد. پس از تدریس، شرکت­کنندگان در هر دو گروه به طور شفاهی مورد سنجش قرار گرفتند تا میزان پیشرفت آنها بررسی شود. یافته­ها حاکی از تفاوت قابل توجه میان دو گروه و تفوق گروه تجربی بر گروه کنترل شده است. همچنین پرسش­نامه­ای بر اساس مقیاس لیکرت میان شرکت­کنندگان توزیع شد، سپس اطلاعات حاصل از جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به علاوه میانگین نمره شرکت­کنندگان نشانه­ی نگرش مثبت آنها به استفاده از ارتباط غیر کلامی در یادگیری زبان دوم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On EFL Learners’ Attitudes toward English Vocabulary Achievement Using Non-Verbal Communication

نویسنده [English]

  • Esmaeel Ali Salimi
چکیده [English]

This study aims at investigating the effect of applying non-verbal communication and body gesture in the process of learning second language. Communication among individuals to share their beliefs, feelings and opinion entails both verbal and non-verbal aspects. While non-verbal communication includes indirect behavior of body gesture, language is the indispensable part of
Any verbal communication. A number of 60 EFL learners were recruited from a private English language institute to participate in the present study. They were, then, randomly assigned into two experimental and control groups. Each group was instructed 15 English words. The treatment lasted 6 sessions in one month. The experimental group was taught using body gesture and pictures, while control the group was instructed with the use of verbal techniques. Learners in both groups were tested orally to check their progress. The findings revealed that there is a significant difference between the two groups outperforming experimental over the control group. A Likert-scaled questionnaire was also distributed among learners. Then, the data collected were analyzed using SPSS and their mean scores revealed their positive attitudes
toward using non-verbal communication in L2 teaching and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude
  • Verbal Communication
  • Body Language
  • Eye Contact
  • Body Gesture