دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 219-300