فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی،

10.22061/tej.2013.113

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش روش طرحواره رایانه ای روی یادگیری واژگان و استقلال فراگیران زبان است. برای نیل به این هدف،
مفاهیم مختلف به همراه لغات مرتبط به هر مفهوم انتخاب شدند. سپس یک آزمون زبان انگلیسی عمومی به عنوان پیشآزمون مطالعه میان گروهی از
زبان آموزان مورد مطالعه بهعمل آمد. 28 نفر زبانآموز که انحراف معیار نمره آنها بین 1± بود بهعنوان شرکت کنندگان در آزمون برگزیده و به دو گروه
تقسیم شدند. در ادامه، لغات با دو روش مختلف به گروه های برگزیده آموزش داده شد. برای گروه آزمایش آموزش لغت از دو مرحله تشکیل می شد. در
مرحله نخست، از زبان آموزان خواسته شد که جاهای خالی در نمودار طرحواره را با کلمات هدف مطالعه کامل کنند. در مرحله دوم از زبان آموزان بایستی
طرحواره را گسترش دهند تا به مفهوم یا کلمه ی مورد نظر برسند. از سوی دیگر، واژگان به صورت سنتی به گروه کنترل آموزش داده شد. یعنی آموزش
مستقل استفاده شد. سپس، مصاحبه ای با فراگیران t از طریق مترادف و متضاد کلمات بود. برای تحلیل دادهها و بررسی نحوه عملکرد و گروه از آزمون
درگروه آزمایش انجام شد و نظرآنها درباره روش بهکار گرفته شده مورد مطالعه قرارگرفت. یافته های مطالعه نشان داد که روش طرحواره ی رایانه ای
به طور مثبت و معناداری بر روی یادگیری واژگان و استقلال زبان آموزان تأثیر گذاشته است. به علاوه، نتیجه ی مصاحبه نشان دهنده رضایت
شرکت کنندگان در آزمون از این روش بود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Computer- Assisted Concept Mapping Technique on Learners' Vocabulary Retention and Autonomy Education

نویسنده [English]

  • I. Alizadeh

Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Abstract: The main goal of this study was to investigate the role of computer-assisted concept mapping
technique in improving learners’ autonomy and vocabulary retention. To this aim, different concepts along with
related words to each concept were selected. Then, a general English test was administered as the pretest of the
study and 28 learners falling within ± 1 SD were selected and were randomly assigned into two groups: control
and experimental. Then, vocabulary items were taught to the groups based on two different teaching processes.
The teaching process consisted of two phases for the experimental group. In the first phase, learners were to fill
in the blanks in the concept mapping diagram with the target words of the study. In the second phase, learners
were solicited to expand the diagram until they reach the main concepts or target words. Afterward, the learners
were asked to exchange their diagrams with their peers via hyper-terminal program. On the other hand,
vocabulary items were taught to the control group conventionally that is, by providing antonyms and synonyms.
After the treatment period, immediate and delayed post-tests were administered to both groups. To analyze the
collected data and to compare the performance of the two groups on the immediate and delayed post-tests,
independent t-tests were run. Subsequently, an interview was done with the subjects in the experimental group to
elicit their opinion about the computer–assisted concept mapping technique. The findings of the study showed
that employing computer assisted concept mapping technique had affected learners’ autonomy and vocabulary
retention positively. Moreover, the results of the interview signaled learners’ satisfaction with the technique.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Computer-Assisted Concept Mapping
  • Learners’ Autonomy
  • Vocabulary Retention