فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 دانشگاه پیام نور

10.22061/tej.2013.118

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه ی تأثیر روش های تدریس فعال و غیرفعال بر هوش هیجانی دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم ابتدایی است. روش
پژوهش در این مطالعه از نوع علی– مقایسه ای است، بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحل های، نمونهای به تعداد 320 نفر
شامل 160 دختر و 160 پسر از بین مدارس شهر مراغه در سال 1389 انتخاب شد. سپس تدریس فعال و غیرفعال معلمین به وسیله چک لیست محقق
ساخته ارزیابی شد و پرسش نامه 60 سوالی بار– آن(نسخه جوانان) که هوش هیجانی را مورد اندازه گیری قرار میدهد در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.
هر دو ابزار بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت بود. نتایج حاصل نشان داد که بین هوش هیجانی دانش آموزانی که با روش های تدریس فعال آموزش
دیده اند و دانش آموزانی که با روش غیرفعال آموزش دیده اند تفاوت معنیدار وجود دارد. عملکرد دانش آموزان دختر تنها در مؤلفه خلق عمومی بهتر از
پسران بود. بین هوش هیجانی دانش آموزان دختر و پسر تحت آموزش روش های فعال و غیرفعال تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود داشت. تفاوت
معنی داری بین هوش هیجانی کلی دختران و پسران وجود داشت و دختران عملکرد بهتری داشتند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Active and Passive Teaching Methods Effects on Emotional Intelligence (EQ)

نویسندگان [English]

  • R. Nozohouri
  • K. Poushaneh 1
  • A.R. Asareh 1
  • S. Rasouli 2

1 Payam Noor University

2 Payam Noor University

چکیده [English]

Abstract: The present study aims is to compare active and passive teaching methods' effects on Emotional
Intelligence (EQ) in girls and boys of Fifth grade in primary in primary school. Research method in this study
was an Expost facto, a multi-stage random sampling was done to choose 320 samples from schools of Maragheh
that 160 of them were boys and 160 were girls. Active and passive teaching methods of teachers were assessed
with a checklist made by the researcher. After that a questionnaire of 60 questions was given to the students,
which was a Bar-on test (The young aged version) to measure their Emotional Intelligence. Both of
questionnaire and checklist are according to liker gradation. The results revealed that there is a meaningful
difference between the EQ of those who were taught actively and those who were taught passively. Female
students had a better performance in general mood factor. There is a meaningful difference between the EQ of
girls & boys under active and passive teaching. There is a meaningful difference between boys’ and girls' overall
EQ. Operation of girls in Emotional Intelligence is better than boys.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emotional Intelligence
  • Active Teaching
  • Passive Teachining