فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

10.22061/tej.2013.117

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نگرش دانش آموزان دوره راهنمایی نسبت به یادگیری به کمک رایانه
آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه است. جامعه آماری تحقیق شامل 213 دانش آموز دوره راهنمایی است که در مدارس دخترانه و پسرانه
مشغول تحصیل بودند. پرسشنامه نگرش یادگیری به کمک رایانه و پرسشنامه های سنجش خودتنظیمی آموزشی و نگرش و انگیزه فراگیران در میان
دانش آموزان توزیع گردید. از روش ضریب همبستگی برای پاسخ به سؤال تحقیق استفاده گردید. تحلیل یافته ها نشان میدهد که ارتباط مثبت و
معناداری بین نگرش فراگیران نسبت به یادگیری به کمک رایانه و انگیزش آنان در یادگیری زبان خارجه وجود دارد. به علاوه یافته ها نشان میدهند که
ارتباط بین نگرش فراگیران نسبت به یادگیری به کمک رایانه و خودتنظیمی آموزشی آنان نیز در یادگیری زبان خارجه مثبت و معنادار است. یافته ها
این حقیقت را دنبال می کنند که هر چه بیشتر فراگیران نگرش مثبتی نسبت به یادگیری به کمک رایانه داشته باشند، انگیزش و میزان خودتنظیمی
آنان در یادگیری زبان خارجه نیز بیشتر خواهد بود.
ی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Iranian Learners’ CALL Attitude and Its Relationship with Academic Self-Regulation in Learning EFL

نویسندگان [English]

  • M. Meshkat
  • S. Foroozeshnia

Shahid Rajaee Teacher Training University

چکیده [English]

Abstract: The present study was designed to find out the relationship between Iranian junior high-school
learners’ attitudes towards CALL and academic self-regulation in learning English as a foreign language. Two
hundred and thirteen junior high-school students participated in the study. The CALL Attitude Questionnaire and
Academic Self-Regulated Learning survey were distributed among learners and the data were gathered from
participants based on the information in the questionnaires. Correlation Coefficient procedure was used to
answer the research question. The analysis of the results revealed that there is a significant and positive
relationship between learners’ CALL attitudes and academic self-regulation (r=0.29, p<0.00). The findings
showed that the more learners have positive attitudes towards CALL, they more they are likely to be selfregulated
in language learning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: CALL
  • CALL Attitudes
  • Self-Regulation
  • Academic Self-Regulation