فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

10.22061/tej.2013.115

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفتت حصیلی دانشجویان مجازی بوده است. روش این پژوهش،
1390 تشکیل دادند. بر اساس - توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاههای مجازی ایران در سال 91
جدول مورگان، نهایتا تعداد 363 نفر برای پژوهش انتخاب شدند. ابزار تحقیق بر سه نوع است: 1- پرسشنامه محقق ساخته در خصوص راهبردهای
-3 مقایسه میانگین نمرات دانشجویان طی دو ترم متوالی در ،(α=0/ -2 پرسشنامه محقق ساخته رغبت تحصیلی( 92 ،(α=0/ یادگیری الکترونیکی( 94
آزمونهای پیشرفت تحصیلی (آزمونهای مربوط به واحدهای درسی اخذ شده). روایی پرسشنامه های یاد شده به لحاظ محتوا تأمین شده است. مبنای
نظری پژوهش حاضر مبتنی بر مدل جامعه تحقیقاتی پیکیانو بوده است که بر این اساس پیش بینی شده است که دانشجویان از طریق حضور اجتماعی،
حضور شناختی و حضور یاددهی به تعامل و همکاری با یکدیگر پرداخته و میتوانند پیشرفت تحصیلی داشته باشند. بهطور کلی نتایج پژوهش نشان داد که
رابطه بین راهبردهای یادگیری الکترونیکی مبتنی برحضور شناختی، حضور اجتماعی و حضور یاددهی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجازی، معنادار
0) و ضریب تأثیر غیرمستقیم حضور شناختی / 0)، و حضور یاددهی( 695 / 0)، حضور اجتماعی( 078 / بوده است. ضریب تأثیر مستقیم حضور شناختی( 789
برابر با AGFI 0 و شاخص / برابر با 95 GFI 0) است. بر اساس نتایج جدول فوق، شاخص / 0) و حضور یاددهی ( 386 / 0/384 )، حضور اجتماعی ( 695 )
0 بوده که حاکی از برازندگی نسبتا مطلوب مدل است. / برابر با 214 RMSEA 0/91 و شاخص
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an Adjusted Model for Evaluating Electronic Learning Strategies’ Efficiency on Students’ Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • F. Shafiepour Motlagh
  • H. Nazari

Islamic Azad University

چکیده [English]

Abstract: The main purpose of this research was to examine the model of evaluating efficiency of electronic
learning strategies on students’ academic achievement. The methodology of research was correlation. Statistical
community included all of the virtual universities’ students of Iran in 1390-91. The statistical sample was randomly
selected (n=363). The data were gathered by three questionnaires (efficiency electronic learning strategies)، (α= 0.94),
(academic interest)، (α= 0.92) and comparing students’ score mean for two semesters. The validity of questionnaires
has been prepared by specialist. The fundamental theory of this research was research community model of picciano
and predicted that students cooperated with each other by social, teaching and cognitive presence and at last this
cooperation results in their progress. The total results indicated that there was relationship between electronic learning
strategies based on cognitive presence, social presence, teaching presence and students’ academic achievement. They
have direct effects of the variables, such as cognitive presence (0.789), social presence (0.078), and teaching presence
(0.695). The CFA shows that the measurement model fit the data very well with a goodness of fit index (AGFI) of
0.91 and adjusted goodness of fit index (GFI) of 0.95, RMSEA (0.214).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Electronic Learning Strategies
  • Virtual University
  • Cognitive Presence
  • Social Presence
  • Teaching Presence