مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش مرسوم بر یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه ‌پیام ‌نور

چکیده

آموزش یکی از ارکان اساسی توسعه توانمندی‌ها، مهارت‌ها و شایستگی‌ها در بخش‌های مختلف جامعه است. نتایج حاصل از مطالعات آموزش الکترونیکی در مقایسه با روش‌های آموزش مرسوم به اساتید و دست‌اندرکاران آموزش در رابطه با تدوین، تولید و اجرای دوره‌های آموزشی مناسب برای یادگیرندگان یاری می‌رساند. هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر دو روش آموزش مرسوم(مبتنی بر سخنرانی) و روش آموزش الکترونیکی با استفاده از الگوها، راهبردها و فنون طراحی آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزش پزشکان و دستیاران در خصوص مبحث نارسایی حاد تنفسی بود.در این مطالعه نیمه آزمایشی 60 پزشک عمومی و دستیار به روش نمونه‌گیری در دسترس در دو گروه 30 نفری تحت آموزش با دوره مبتنی بر دو روش آموزشی بررسی شدند. محتوای یادگیری در گروه اول براساس برنامه‌های مدون آموزش مداوم مرسوم بود و محتوای یادگیری الکترونیکی در گروه دوم براساس همان برنامه‌ها با تلفیق الگوهای طراحی آموزشی به صورت یادگیری الکترونیکی تولید شد. داده‌ها توسط پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پرسشنامه سنجش انگیزش جمع‌آوری شد.مقایسه نمره پیش‌آزمون و پس‌آزمون پزشکان شرکت‌کننده تفاوت معناداری نداشت(05/0<P). اما مقایسه میزان انگیزش‌ پزشکان پس از اتمام برنامه‌های آموزشی در دو گروه تفاوت معناداری داشت(05/0>P).نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از ارتباط معنادار بکارگیری راهبردها و فنون طراحی آموزشی با افزایش انگیزش شرکت‌کنندگان در آموزش مداوم الکترونیکی جامعه پزشکی بود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effects of E-Learning and conventional training on learning and motivation in Continuing Medical Education

نویسندگان [English]

  • H. Fardanesh 1
  • I. Ebrahimzade 2
  • M. R. Sarmadi 2
  • S. Omrani 3
1 Modarres University
2 Payam-e-Noor University
3 Payam-e-Noor University
چکیده [English]

Abstract
Background: Education is one of the fundamental pillars of developing capabilities, skills and competencies in various sectors of society. Results of studies e-learning compared with conventional teaching methods Help teachers and education stakeholders in designing, developing and implementing appropriate Learning courses for learners. The purpose of this study was to compare of conventional teaching methods (lecture-based) and e-learning methods using models, strategies and techniques of instructional design on learning and motivation of physicians and assistants on the topic of acute respiratory failure.
Methods: In a quasi-experimental study, 60 General physician and assistant were assessed in two 30- staff groups by available sampling method based on the two instructional methods. Instructional material in the first group was based on traditional Continuing Medical Education on programs written syllabus and e-learning content development was based on the same programs with the integration of the instructional design and motivational design models.
Results: Data were collected by pretest, posttest, and assessing motivation questionnaires. Based on the findings, There was no significant difference between pretest and posttest scores of the two groups (P>0.05) But after educational programs the motivation of physicians in the both groups had significant differences (P<0/05).
Conclusion: The results of this study indicate a significant relationship of using instructional strategies and techniques designed to increase participants' motivation in electronic medical continuing education.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: E-Learning
  • conventional learning
  • learning and motivation
  • Continuing Medical education