دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 89-160 
2. انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی

صفحه 99-108

خسرو رشید؛ علیرضا ذاکری؛ احمد سلحشوری؛ رسول کرد نوقابی


4. کاربرد نرم افزارها در آموزش مهندسی برق- قدرت

صفحه 121-128

علی اکبر عارف؛ علی اکبر مطیع بیرجندی؛ علیرضا دامن خورشید


6. بررسی تاثیر کاربرد دست سازه های آزمایشگاهی بر کیفیت آموزش فیزیک

صفحه 139-151

سمیرا سیدی؛ فاطمه احمدی؛ صادق نصری؛ مسعود صدرالاشرافی