فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، گروه معماری، دانشگاه غیر انتفاعی دیلمان لاهیجان

چکیده

شناخت عوامل ذهنی و روانشناختی موثر در طراحی معماری، از شاخص های مهم آموزش معماری می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های طراحی معماری در دانشجویان معماری دانشگاه غیر انتفاعی دیلمان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی نا پیوسته رشته معماری دانشگاه دیلمان می باشد که بر اساس فرمول تخمین حجم نمونه در جامعه محدود تعداد 65 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با پرسش نامه آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز (2004) مورد آزمون قرار گرفتند. از نمرات طراحی معماری 2 و معدل دانشجویان به ترتیب به عنوان شاخص- های پیشرفت در طراحی و پیشرفت تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش علاوه بر روشهای آمار توصیفی از روشهای آماراستنباطی شامل تحلیل همبستگی و آزمون Tمقایسه میانگین برای نمونه های مستقل و آزمون Tتک نمونه ای از طریق نرم افزار SPSSاستفاده گردید. نتایج پژوهش، حاکی از نبود رابطه معنی دار بین هوش هیجانی با دو شاخص طراحی معماری 2 و پیشرفت تحصیلی دانشجویان معماری می باشد، همچنین یافته ها نشان داد هوش هیجانی در دانشجویان دختر و پسر رشته معماری این دانشگاه تفاوت معنی داری ندارند. در مجموع با توجه به تاثیر هوش هیجانی در موفقیت شغلی و عدم رابطه با مهارت های معماری ضروری است دانشگاه در جهت افزایش هوش هیجانی دانشجویان معماری آموزش های لازم را برگزار نمایند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Emotional Intelligence and Design Skills in Architecture Students

نویسنده [English]

  • S Nazi

Lahijan Uni.

چکیده [English]

Abstract: Cognition about Mental and psychological factors، influencing the architectural design، is one of the most important indicator of architectural education. This study examined the relationship between Emotional Intelligence and architectural design skills in architecture students of Deylaman Institute of Higher Education .65 architecture students were selected from the University of Deylaman by Simple Random Sampling method. The Emotional intelligence of each student was measured by the Brad berry and Greaves (2004) test. Scores of design 2 and GPA OF students was interpreted as indicators of progress in architectural design and academic achievement. Data analysis was carried out by Descriptive and Inferential Statistics methods containing Correlation Analysis، Independent Samples Test and One-Sample T-Test and utilizing SPSS software. In conclusion we found that there is no significant relationship between emotional intelligence and both academic achievement and scores of design2 of students. Furthermore The findings also showed emotional intelligence of both gender (male and female) is not different significantly. Research results indicate no significant difference between emotional intelligence and academic achievement of students of architecture and architectural design skills. The findings also showed that emotional intelligence is no significant difference in male and female students of architecture Considering The impact of emotional intelligence in professional success and lack of significant relationship between EQ and architectural skills، architecture faculties should enhance EI of architecture students by necessary training courses. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Architectural design
  • EQ
  • academic achievement