فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا،

2 مربی، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی

3 دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا

4 دانشکده روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا

10.22061/tej.2012.166

چکیده

انگیزه تحصیلی نقش مهمی در یادگیری کلاسی بازی می کند،اما پژوهشهای دقیقی در این زمینه در ایران صورت نگرفته است.درپژوهش حاضر سعی شد که ارتباط عوامل مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی و آموزشگاهی با انگیزه تحصیلی دانش آموزان مورد مطالعه قرار گیرد.نمونه پژوهش حاضر شامل 1015 نفر(445 دختر و 570 پسر) از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس روزانه دولتی استان مازندران بود.در این پژوهش نمونه ها با استفاده از نمونه گیری ترکیبی (خوشه ای و ساده) انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه سبک اسناد نوویکی- استریکلند را تکمیل کردند. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روشهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون وتجزیه و تحلیل رگرسیون نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان داد که با اطمینان 99% بین عوامل فردی، عوامل خانوادگی (جز پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده)، عوامل آموزشگاهی و عوامل اجتماعی با انگیزه تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که در مورد انگیزه تحصیلی دانش آموزان تنها توجه به عوامل فردی و روانشناختی کافی نیست، بلکه در این زمینه باید به مجموعه ای از عوامل خانوادگی، اجتماعی، آموزشگاهی و فردی توجه نمود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Educational Motivation of High School Students in Connection with the Environmental Factors

نویسندگان [English]

  • Kh. Rashid 1
  • A. Zakeri 2
  • A. Salahshoori 3
  • R. Kord 4

1 Boo Ali Sina Uni.

2 Srttu.

3 Boo Ali Sina, Uni.

4 Boo Ali Sina, Uni.

چکیده [English]

The educational motivation plays an important role in the classroom learning. But a careful research in this field has not been done yet in Iran. In this research، we try to study the relations among different factors like individual، family، social، and school with educational motivation. The research sample included 1015 persons (445 girls & 570 boys) of high school students in Mazandaran province. In this research the samples were selected by a combination sampling( simple & cluster) and completed two questionnaires one of which was Noviki-Streakland and the other was made by the authors The collected data were analyzed by SPSS programs while Pearson correlation coefficient along with regression analysis were utilized. The research results reveal positive significant corrections between student’s motivation and the individual factors، the institutional factors، and، the social factors. Social- economic status of student’s families، however، did not show any significant correlations with motivations; while other family factors were found to be important. We can conclude that the student learning motivation is not a purely internal and psychological phenomenon but is much related to external factors such as social، institutional، and individual factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Motivation
  • Classroom Learning
  • Social Factors
  • Institutional Factors
  • Individual Factors