فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی و آمار، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: هدف از این پژوهش، بررسی استفاده از مثال  ­های ساخته­ پژوهشگر توسط نر م­افزار جئوجبرا به عنوان یک ابزار آموزشی برای افزایش مهارت یادگیری و اثبات قضایای هندسی و سنجش نگرش دانش‌آموزان پایه یازدهم ریاضی نسبت به درس هندسه و ارائه مدلی کاربردی برای آموزش درس هندسه است.
روش‌ها‌: این تحقیق از نوع شبه آزمایشی با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و استفاده از پیش ­آزمون و پس ­آزمون بوده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم پایه یازدهم رشته ریاضی در ناحیه سه و چهار شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 است. نمونه­­ آماری شامل 120 دانش آموز، به صورت هدفمند و به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. در همه­ گروه­  ها پیش آزمونی از درس هندسه 1، همچنین آزمون هوش کتل مقیاس سه به طوریکسان برگزارشد. سپس برای سنجش نگرش دانش­ آموزان نسبت به درس هندسه، هم قبل و هم بعد از انجام پژوهش، پرسشنامه ساخته­ پژوهشگر با طیف پنج درجه‌ای مقیاس لیکرت، در اختیار تمام گروه‌ها قرار گرفت. جهت سنجش روایـی پرسشنامه، از نظرات مشاوران و دبیران مجرب آموزش و پرورش استفاده شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای سؤالات، 93/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی بسیار خوب پرسشنامه است. در ابتدا گروه آزمایش از طریق فضای مجازی، نحوه­ استفاده، ساخت اشکال ساده و اندازه­گیری اجزای اشکال درجئوجبرا را دریافت کردند و اشکالاتشان در پنج جلسه یک ساعته، توسط نویسنده اول مقاله برطرف شد. پس از آن 9 مثال کاربردی ساخته پژوهشگر، مربوط به بخش های دایره و تبدیلات هندسه 2 در اختیار گروه آزمایش قرار گرفت که با بهره ­مندی از نظرات پنج تن از اساتید و معلمان با تجربه، اصلاح و جواب آنها با استفاده از نرم ­افزار جئوجبرا طراحی شده بود. دانش آموزان با استفاده از نرم‌افزار جئوجبرا به آنها پاسخ داده، رابطه بین اجزاء را حدس زده و در ادامه، درستی آن را تحقیق کردند. سپس با در اختیار داشتن جواب ­های درست، صورت اصلی قضایای مربوط را حدس زده و آنها را اثبات کردند. در این مدت، گروه‌های کنترل، مطالب همین قسمت ازکتاب را به روش معمول دریافت کردند در پایان این دوره از همه گروه ­ها پس آزمون، با سؤالات یکسان برگزار شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از بخش استنباطی نرم افزار SPSS 25 که شامل تحلیل مانکوا، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون لون و آزمون ام باکس بود، استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل مانکوا نشان می‌دهد که استفاده از مثال­ های ساخته شده توسط نرم‌افزار جئوجبرا نسبت به تدریس به روش سنتی، تأثیر معنی داری بر افزایش توانایی دانش ­آموزان در حدس و یادگیری قضایای هندسی دارد. علاوه بر این، پرسشنامه‌ای که در اختیار دانش ­آموزان قرار گرفت بیانگر آن است که آن­ها برای استفاده از جئوجبرا برای حل این مثال­ ها و حدس و اثبات قضایای مربوط به آن­ها ارزش قائل بوده و انگیزه بیشتری برای شرکت درکلاس هندسه دارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به تحقیق انجام شده می‌توان گفت که شیوه تدریس و اثبات یک قضیه هندسی با استفاده از مثال­ های ساخته شده توسط نرم‌افزار جئوجبرا، با ارتقاء میزان یادگیری، انگیزه دانش­ آموزان را افزایش داده و کلاس درس را برای آن‌ها جذاب‌تر می‌کند. این روش، خلاقیت دانش آموزان را افزایش داده و باعث درگیری بیشتر آنها در فرایند یادگیری و فعال­تر شدن آنها درکلاس درس شده و این مهارت­ ها باعث توانمند سازی دانش آموزان و تسهیل یادگیری درکلاس درس هندسه می‌شود. مشکلاتی برای انجام پژوهش به وجود آمد. از جمله مدیران بعضی مدارس، اجازه تدریس هندسه به روش مذکور را ندادند. بعضی از دبیران هندسه نیز خود، طرز کار با نرم ­افزار جئوجبرا را نمی دانستند. بسیار بجاست که دوره­ های ضمن خدمت در این زمینه برای معلمان ریاضی تشکیل شود تا دانش ­­آموزان با اشتیاق بیشتری مطالب هندسه را بهتر یاد گیرند.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching via constructed examples by using GeoGebra software in learning high school geometry theorems

نویسندگان [English]

  • M. Mehri Tekmeh 1
  • M.A. Fariborzi Araghi 1
  • E. Reyhani 2

1 Department of Mathematics and Statistics, Central Tehran branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran

2 Department of Mathematics, Faculty of sciences, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The purpose of this study is to investigate the use of researcher-made examples by GeoGebra software as an educational tool to increase the learning skills of geometric theorems and assess the attitude of 11th-grade math students towards geometry and provide a practical model for teaching geometry.
Methods:  This research is a quasi-experimental type with an experimental group and a control group. It uses pre-test and post-test and is applied in terms of purpose. The statistical population of the present study included all-female high school students in the eleventh grade of mathematics in the districts three and four of Isfahan in the academic year 2021-2022. The statistical sample consisting of 120 students was purposefully selected using the available sample method. A pre-test of geometry course 1 as well as a three-scale Cattell intelligence test were administered to all groups in the same manner. A researcher-created questionnaire on a five-point Likert scale was given to all groups to assess the students' attitudes towards geometry before and after the research. The opinions of experienced education consultants and teachers were used to assess the validity of the questionnaire, and after correction, it was made available to students. The Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questions. Reliability was 0.93 indicating the high reliability of the questionnaire. The experimental group was taught how to use, construct simple shapes, and measure the components of shapes in GeoGebra via cyberspace, and their problems were solved by the researcher in five one-hour sessions.A researcher- created nine practical examples related to the sections of the circle and transformation sections in Geometry 2 using the opinions of five experienced professors and teachers, their answers were designed using GeoGebra software, and they were provided to the experimental group. Using this software, they guessed the components and checked their accuracy. The correct answers were then given to them. They also deduced the original form of the relevant theorems and demonstrated them. During this time, the control groups were given the contents of this section of the book in the traditional manner. The post-test was administered equally for all groups at the end of this period. The inferential part of SPSS 25 software, which included MANCOVA analysis, Kolmogorov-Smirnov test, Levin test, and M box test, was used to analyze the obtained data.
Findings: The results of MANCOVA analysis show that the use of examples made by GeoGebra software compared to traditional teaching has a statistically significant effect on students' ability to guess and learn geometric theorems. In addition, the questionnaire given to the students show that they value the use of GeoGebra to solve these examples and guess and prove the theorems related to them and have more motivation to participate in the geometry class.
Conclusion: According to the findings, the teaching method of proving a geometric theorem by using examples made by GeoGebra software increases the amount of learning in the classroom and increases students' motivation to learn geometry, and makes the classroom more attractive to them. This method increases students' creativity and causes them to be more involved in the learning process and becomes more active in the classroom, and these skills enable students and facilitate learning in the geometry classroom. There were some issues with the research. Some school principals, for example, refused to allow this method of teaching geometry. Some geometry teachers were also unfamiliar with GeoGebra software. In-service courses in this area are ideal for math teachers who want to help their students learn geometry more effectively and enthusiastically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Examples
  • GeoGebra Software
  • Geometry

COPYRIGHTS 
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[10] Hamidi S M, Moradi-Shelal M. [Technology in mathematics and its application in solving problems]. 4th National Conference on Education: 2012: Shahid Rajaei Teacher Training University.
[22] Mohammad-Nia H, Kaviani M A, Hosseini M. Investigating the role of Geogebra software in empowering students to understand concepts and solve geometric transformation problems. Poster Articles14th Iranian Mathematics Education Conference. 2016: Iran.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image