فصلنامه علمی
فناوری آموزش- آموزش عالی
1. سنجش میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی بر یک بازی جدّی با هدف مهارت‌آموزی ارائه شفاهی

فرجاد داوری؛ مجتبی وحیدی اصل؛ پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5635.2253

چکیده
  پیشینه و اهداف: ارائه شفاهی یک شایستگی اصلی برای موفقیت در محیط­های کاریِ متنوع است که دانشگاهیان به آن نیاز دارند. اهمیت این مهارت تا به آنجاست که بعنوان بخشی از برنامه­درسی آموزش­عالی توصیه شده است. نقش فناوری نیز در بهبود مهارت ارائه شفاهی و بویژه تسهیل بازخورد، قابل توجه است. بطور خاص، ترکیب بازی جدّی و واقعیت مجازی، حوزه ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
2. دست‌یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص‌ها)

نوری براری؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ فرنوش اعلامی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 85-96

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4069.1994

چکیده
  پیشینه و اهداف: جدایی یادگیرنده و مدرس در یادگیری الکترونیکی باعث شده است که بازخورد به‌عنوان پاشنه آشیل و مهم‌ترین چالش در این نوع یادگیری محسوب شود. بااین‌وجود، هنوز دستورالعمل جامعی بر اساس علم آموزش وجود ندارد تا به چگونگی ایجاد بازخورد بر مبنای اهداف یادگیری بپردازد. هدف پژوهش حاضر تدوین استانداردهای آموزشی و شاخص‌های بازخورد ...  بیشتر

3. تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران)

اسماعیل جعفری؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 745-758

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3613.1906

چکیده
  موک‌ها دوره‌های مبتنی بر وب هستند که از تأثیر فراوانی بر برنامه درسی آموزش عالی برخوردارند. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی برنامه درسی مبتنی بر موک‌هادر آموزش عالی بود. پژوهش حاضر کیفی بوده و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت .جامعه آماری شامل متخصصان حوزه فنّاوری آموزشی و فناوری‌های آموزش عالی بودند که با استفاده از ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
4. شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران

فاطمه ورداسبی؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ پرستو علیخانی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1397، ، صفحه 197-209

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3030.1769

چکیده
  در دسترس بودن یکی از شاخص‌های مهم برای اقبال و علاقه‌مندی دانشجویان و استادان نسبت به یک درس افزار می‌باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثرگذار بر قابلیت دسترسی درس افزار دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی اتخاذ شد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ...  بیشتر