نویسنده = مرتضی رضایی زاده
تعداد مقالات: 3
1. دست‌یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص‌ها)

دوره 14، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 371-382

نوری براری؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ فرنوش اعلامی


2. تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران)

دوره 13، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 745-758

اسماعیل جعفری؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده


3. شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 197-209

فاطمه ورداسبی؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ پرستو علیخانی