فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسیی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: جدایی یادگیرنده و مدرس در یادگیری الکترونیکی باعث شده است که بازخورد به‌عنوان پاشنه آشیل و مهم‌ترین چالش در این نوع یادگیری محسوب شود. بااین‌وجود، هنوز دستورالعمل جامعی بر اساس علم آموزش وجود ندارد تا به چگونگی ایجاد بازخورد بر مبنای اهداف یادگیری بپردازد. هدف پژوهش حاضر تدوین استانداردهای آموزشی و شاخص‌های بازخورد در یادگیری الکترونیکی برای اطمینان از دست‌یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری در طبقه‌بندی بلوم –اندرسون است.
روش‌ها‌: رویکرد پژوهش کیفی و از استراتژی طرح پدیدارشناسی بهره گرفته‌شده است. جامعه پژوهش کلیه متخصصین و مدرسین مراکز یادگیری الکترونیکی دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و سه مرکز یادگیری الکترونیکی ایلینویز، خان و هاروارد در آمریکا هستند که تعداد 12 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع داده انتخاب‌شده‌اند. افرادی می‌توانستند در جامعه نمونه پژوهش قرار بگیرند که دارای سه ویژگی الف) تحصیلات آکادمیک در حوزه یادگیری الکترونیکی داشته باشند ب) در حوزه آموزش آموزش عالی در دانشکده‌های علوم تربیتی مشغول تدریس باشند و ج) در مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مشغول فعالیت باشند. برای جمع‌آوری داده موردنیاز از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید.  برای جمع‌آوری اطلاعات از شیوه مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده گردید. تحلیل داده‌ها و تعیین مقوله‌ها و استانداردها با تکنیک کدگذاری کوربین و اشتراوس و با نرم‌افزار ماکس کیودا انجام گردید.
یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش به تدوین 4 استاندارد آموزشی و 25 شاخص ضروری برای طراحی یک بازخورد مؤثر و به‌موقع در حوزه یادگیری الکترونیکی انجامید. نتایج پژوهش می‌تواند به‌عنوان راهنمای عمل در طراحی محیط‌های یادگیری الکترونیک مورد استفاده طراحان و فناوران‌آموزشی قرار گیرد و یا بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان به ارزیابی دوره‌های یادگیری الکترونیک در بعد بازخورد پرداخت.
نتیجه‌گیری: در مجموع بازخورد نقش اساسی در فرایند یادگیری الکترونیک ایفا می‌کند که زمینه‌سازی برای تشخیص مشکلات فرایند یاددهی- یادگیری و پیشنهادات اصلاح‌شده برای این چالش‌ها را ایجاد می‌کند. با این‌ حال، زمانی که بازخورد داده می‌شود حیاتی است. کمبود زمان نشان می‌دهد که مزایای بالقوه بازخورد اغلب به دست نمی‌آید و مدرسان اغلب قادر به ارائه بازخورد متناسب با شرایط و اهداف آموزشی نیستند. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند طراحی و ارائه بازخورد مناسب باهدف یادگیری و استفاده مؤثر از فناوری‌های آموزشی را در زمان مناسب فراهم ‌کند و به طراحان محیط های یادگیری الکترونیک کمک نماید تا زمان مناسب برای ارائه بازخورد به هدر نرود و همیشه ارائه بازخورد در زمان مناسب و با روش مناسب انجام گیرد. بر اساس نتایج پژوهش، ارزیابان و مدیران محیط‌های یادگیری الکترونیکی برای ارزشیابی از شیوه بازخورد دهی مدرسان یادگیری الکترونیکی می‌توانند از فرم ارزیابی مقاله که بر اساس استانداردها و شاخص‌های تدوین‌شده در یک طیف لیکرتی تدوین‌شده است استفاده ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Achievement high level goals in E-learning with comprehensive feedback; (Standards and Criteria)

نویسندگان [English]

  • N. Barari 1
  • M. Rezaeizadeh 2
  • A.t Khorasani 2
  • F. Alami 2

1 Department of higher education, psychology and educational Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 psychology and educational Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:The separation of learner and teacher from each other in e-learning, has made feedback as the most important challenge in this type of learning. Despite, there is no comprehensive framework based on the science of education, so that how to create educational feedback based on learning objectives. The purpose of this study was to compilation the educational standards and their indicators based on the Bloom-
Method and Materials: Anderson’s taxonomy for design effective and on time feedback for any educational goal. Qualitative research approach is used and based this approach, the phenomenological design strategy has been used. The population included 12 persons of subject matter and faculty member in academic e-learning centers which were selected through purposeful sampling. Those individuals included in the sample who had three characteristics: a) academic education in e-learning, b) teaching in higher education in the faculties of educational sciences, and c) working in e-learning centers of universities and educational institutions. To gather data semi-structured interviews were used. Qualitative data generated from interviews were coded and analysis by Corbin and Strauss method and Maxquda software.
Findings: The results of the study led to the development of 4 educational standards and 25 indicators based on the Bloom-Anderson’s taxonomy to design a comprehensive feedback in the field of e-learning. According to the results of this study, educational technologists can evaluate or design more effective e-learning environments.
Conclusion: Overall, feedback plays a key role in e-learning process that can pave the way for identifying problems in the teaching-learning process and proposing improvements to these challenges. However, timing of the feedback is critical. Lack of time shows that the potential benefits of feedback are often not achieved, and instructors are often unable to provide feedback tailored to educational conditions and goals. The results of this study can provide appropriate design and presenting of the feedback with the aim of learning and effective use of educational technologies at the right time. In this regard it can help designers of e-learning environments in a way that the right time to provide feedback is not wasted and always provide feedback at the right time and in the right way. Based on the results of the research, evaluators and administrators of e-learning environments can use the e-learning evaluation form of the paper prepared based on the standards and criteria in a Likert scale to evaluate the feedback method of e-learning instructors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational
  • standards
  • feedback
  • e-Learning
  • bloom

[1] Rogers DL. A paradigm shift: Technology integration for higher education in the new millennium. AACE Journal. 2000; 1(13):19-33.

 [2] Anson CM. Distant voices: Teaching and writing in a culture of technology. College English. 1999 Jan 1; 61(3):261-80.

 [3] Cooper PA. Paradigm shifts in designed instruction: From behaviorism to cognitivism to constructivism. Educational technology. 1993 May 1; 33(5):12-9.

 [4] Tavangarian D, Leypold ME, Nölting K, Röser M, Voigt D. Is e-Learning the Solution for Individual Learning?. Electronic Journal of E-learning. 2004; 2(2):273-80.

 [5] Knight S. Effective Practice with e-Learning: A good practice guide in designing for learning. United Kindom: Joint Information Systems Committee (JISC) Development Group, University of Bristol. 2004.

 [6] Van De Ridder, J.M., Stokking, K.M., McGaghie, W.C. and Ten Cate, O.T.J., 2008. What is feedback in clinical education?. Medical education, 42(2), pp.189-197.

 [7] Haghani F., Rahimi M, & Ehsanpour S. An Investigation of "Perceived Feedback" in Clinical Education of Midwifery Students in Isfahan University of Medical Sciences.Iran J Med Edu, 2008: 14(7), 571-80. [In Persian].

 [8] Clynes MP, Raftery SE. Feedback: an essential element of student learning in clinical practice. Nurse Education in practice. 2008 Nov 1; 8(6):405-11.

 [9] Evans C, Palacios L. Interactive self-assessment questions within a virtual environment. International Journal of E-Adoption (IJEA). 2011 Apr 1; 3(2):1-0.

 [10] Palacios L, Evans C. The effect of interactivity in e-Learning systems. Cambridge Scholars Publishing; 2014 Jul 18.

 [11] Sweet LP, Glover P, McPhee T. The midwifery miniCEX–A valuable clinical assessment tool for midwifery education. Nurse education in practice. 2013 Mar 1; 13(2):147-53.

 [12] Baker W, Bricker RH. The effects of direct and indirect speech acts on native English and ESL speakers’ perception of teacher written feedback. System. 2010 Mar 1; 38(1):75-84.

 [13] Carr S. The Foundation Programme assessment tools: an opportunity to enhance feedback to trainees?. Postgraduate medical journal. 2006 Sep 1; 82(971):576-9.

 [14] Thurlings M, Vermeulen M, Bastiaens T, Stijnen S. Understanding feedback: A learning theory perspective. Educational Research Review. 2013 Jun 1; 9:1-5.

 [15] Schartel SA. Giving feedback–An integral part of education. Best practice & research Clinical anaesthesiology. 2012 Mar 1; 26(1):77-87.

 [16]  Barari, N,. Moeini, A., RezaeiZadeh, H & Abbas Kasani, H. . Future teacher; change in roles and tasks in the digital environments based on the Connectivism theory. Educational technology journal, 2017: 11(3), 249-258.

 [17] Tittenberger P, Siemens G. Handbook of emerging technologies for learning. University of Manitoba, Winnipeg. 2009.

 [18] Naidu S. E-learning: A guidebook of principles, procedures and practices. Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA); 2006.

 [19] Ferreira A, Moore JD, Mellish C. A study of feedback strategies in foreign language classrooms and tutorials with implications for intelligent computer-assisted language learning systems. International Journal of Artificial Intelligence in Education. 2007 Jan 1; 17(4):389-422.

 [20] Krathwohl DR. A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice. 2002 Nov 1;41(4):212-8.

 [21] Stillman PL, Sabers DL, Redfield DL. The use of paraprofessionals to teach interviewing skills. Pediatrics. 1976 May 1; 57(5):769-74.

 [22] Shute VJ. Focus on formative feedback. Review of educational research. 2008 Mar; 78(1):153-89.

 [23] Wigton RS, Patil KD, Hoellerich VL. The effect of feedback in learning clinical diagnosis. Journal of medical education. 1986 Oct.

 [24] Hill C. The world turned upside down: Radical ideas during the English revolution. Penguin UK; 2020 Jan 2.

 [25] Akcan S, Tatar S. An investigation of the nature of feedback given to pre‐service English teachers during their practice teaching experience. Teacher Development. 2010 May 1;14(2):153-72.

 [26] Kumar V, Stracke E. Examiners’ reports on theses: Feedback or assessment?. Journal of English for academic purposes. 2011 Dec 1; 10(4):211-22.

 [27] Wang SL, Wu PY. The role of feedback and self-efficacy on web-based learning: The social cognitive perspective. Computers & Education. 2008 Dec 1;51(4):1589-98.

 [28] Prystowsky JB, DaRosa DA. A learning prescription permits feedback on feedback. The American journal of surgery. 2003 Mar 1; 185(3):264-7.

 [29] McIlwrick J, Nair B, Montgomery G. “How am I doing?”: many problems but few solutions related to feedback delivery in undergraduate psychiatry education. Academic Psychiatry. 2006 Mar 1; 30(2):130-5.

 [30] Tayebi, V., Tavakoli, H., & Armat, M. R. Providing status feedback to the learner in clinical education and related factors from the viewpoints of teachers and students Khorasan University of Medical Sciences. North Khorasan Uni Med Sci J, 2011: 1(3), 69-74 [in Persian].

 [31] Bronack SC, Riedl RE. Distributed Learning Environments: Pedagogy, Implementation, and the Early Adopter.

 [32] Fardanesh, E. Theoretical Foundations of Educational Technology. 3rd Ed. Tehran: Institute of Social Sciences and Text Books (Samt), Research and Development Center for the Humanities, 2012.

 [33] Cohen MD. The power of parallel thinking.