فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف جهت تحقق بخشیدن به اهداف و رسالت­های آموزش عالی، متخصصین انجام پژوهش­های متعدد را برای چگونگی بررسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه ­درسی ضروری می­دانند. ارزشیابی محتوای دوره آموزشی به روش­های مختلفی انجام می‌شود. مقایسه محتوای برنامه­های­ درسی با یکدیگر از روش­های مورد استفاده است. محتوای دوره آموزشی، مجموعه­ای است که فرصت­های برنامه­ریزی شده­ای را برای فراگیران فراهم می­کند تا آن­ها بتوانند از طریق یک رویداد تعاملی، یادگیری را تجربه کنند. عمده­ترین هدف برنامه آموزشی، تربیت و آماده­سازی فراگیران برای زندگی و انجام فعالیت­های حرفه­ای در جامعه است. رشته­ معماری تلفیقی از مباحث علوم انسانی، هنر و علوم­فنی است.  لذا تحقق معماری، نیازمند برخورداری از مجموعه­ای از معرفت­ها و دانش­های گوناگون است. از سال 1939، آموزش آکادمیک معماری در دو مقطع کاردانی و کارشناسی­ارشد پیوسته، جهت تربیت نقشه­کش و معمار تعریف و جایگزین شیوه سنتی گردید و در سال  1998دوره کارشناسی پایه­ریزی شد.
روش ها: مسئله پژوهشی حاضر، بررسی و مقایسه میزان انطباق برنامه­ درسی رشته معماری به شیوه کارشناسی­ارشد پیوسته با شیوه ناپیوسته، بر مبنای بنیان­های آموزش معماری است. این پژوهش کاربردی، از نظر ماهیت در شمار تحقیقات توصیفی تحلیلی و در طیف مطالعات ارزشیابی قرار می­گیرد. به لحاظ نحوه جمع­آوری داده، روش آمیخته تشریحی استفاده شده است. ابتدا محتوای آموزش و آنچه دانشجوی معماری باید بیاموزد، بحث و ارائه گردید. سپس در مورد بنیان­های آموزش، تفسیرها و نظرات صاحب­نظران با پرسشنامه در مقیاس5 گزینه­ای لیکرت، اخذ گردید.
یافته‌ها:  بر اساس یافته­ها، محتوای آموزش معماری در سه بنیان دانش، توانش و بینش نمود می­یابد. در دوره کارشناسی­ارشد پیوسته در حوزه دانش 67واحد درسی ( 1663ساعت) و  88واحد ( 3426ساعت) در حوزه توانش قرار می­گیرد. در مجموع دوره ناپیوسته، در حوزه دانش، 65واحد ( 1204ساعت) و  85واحد ( 2690ساعت) در حوزه توانش وجود دارد. از دیدگاه اساتید، کارفرمایان و دانش­آموختگان، در هر سه حیطه دانش و به­خصوص توانش و بینش، دوره کارشناسی­ارشد پیوسته دوره موفق­تری است و در اکثر زمینه­ها بر دوره کارشناسی­ارشد ناپیوسته ارجحیت دارد.
نتیجه‌گیری: در مجموع، در هرسه حیطه دانش و به خصوص توانش و بینش، دوره کارشناسی­ارشد پیوسته دوره موفق­تری است. تبدیل رشته معماری از کارشناسی­ارشد پیوسته به ناپیوسته (برخلاف رشته­های فنی و ...) تجربه موفقی در ایران نمی­باشد و دوره کارشناسی­ارشد پیوسته، در اکثر زمینه­ها بر دوره کارشناسی­ارشد ناپیوسته ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating contiguous master's and non-countiguous master’s degree Courses of Architecture and comparing their adaptability with Architecture Education Factors

نویسندگان [English]

  • A. Sedaghati 1
  • I. Hojat 2

1 PhD. Student in Architecture, Kish International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Faculty of Architecture, Beautiful Arts Campus, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:In order to achieve the goals and missions of higher education, experts consider it necessary to conduct numerous research on how to examine and identify the strengths and weaknesses of the curriculum. Evaluation of the content of the training course is done in different ways. Comparing the content of the curriculum with each other is one of the methods used. The content of the course is a set that provides planned opportunities for learners to experience learning through an interactive event. The main purpose of the educational program is to train and prepare learners for life and professional activities in the community. Architecture is a discipline that is a combination of humanities, arts and technical sciences. Consequently, the realization of architecture requires a set of knowledge and wisdom. About 1939, academic education of architecture in associate degree and contiguous master's degree courses, began. However, the bachelor's degree course was founded in 1998.
Methods: The present study compared the degree of adaptation of architecture curriculum in a contiguous master's degree courses with that of non-contiguous degrees based on the components of architecture education. This applied study was of descriptive-analytical type and evaluation study in nature. The explanatory method was used for data collection. First, the educational content and whatever an architecture student should learn were discussed. Then, experts' opinions and perceptions were asked regarding the educational content using a likert scale questionnaire.
Findings:The findings revealed that the content of architecture teaching is based on the three foundations of knowledge, competence, wisdom, and the course syllabus in contiguous master's degree included 67 units (1767 hours) in knowledge dimension and 88 units (3640 hours) in competence dimension. Overall, both non-contiguous degrees encompassed 64 units (1479 hours) in knowledge dimension and 88 units (3570 hours) in competence. According to professors, employers and graduates’perspectives, contiguous master's degree was more comprehensive in terms of knowledge, competence and wisdom. Considering the nature of the architecture and its difference with other fields of study, as well as the impact of the competence and wisdom factors in architects’ training, and in most areas, prefers a non-countiguous master's degree.

Conclusion: In general, in all three areas of knowledge and especially ability and insight, the continuous master's degree is a more successful course. Converting the field of architecture from a bachelor's degree to a continuous master's degree (unlike technical disciplines, etc.) is not a successful experience in Iran, and a bachelor's degree in a continuous master's degree is preferable to a bachelor's degree in most fields.
 
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instructional content
  • Architecture
  • contiguous master's degree course
  • non- contiguous master's degree course
  • Bachelor’s degree course

[1] McEwen M, Bechtel GA. Characteristics of nursing doctoral programs in the United States. J Prof Nurs. 2000; 6(5):282-292.

[2] Hall CE. Toward a model of curriculum analysis and evaluation - Beka: A case study from Australia. Nurse Educ Today. 2014; 34(3):343-348.

[3] MoyerB., Wittmann-Price R. Nursing Education: Foundations for Practice Excellence. Philadelphia: F. A. Davis Company; 2008.

[4] Taghi Z. Contemplation in the aftermath of a quantity growth in architecture at the universities of the ountry .Journal of Sofe. 2008; 17(46):.125-134. Persian.

[5] Dorudgar Q. (2006). The method of choosing a student for the quality of architecture. [doctoral dissertation]. Tehran: University of Tehran. Persian.

[6] Rashidzadeh E, Bayazidi G. (2015). A comparative study of the acceptance and education of architects in universities of iran and other countries (America, Germany, Austria, Russia, Japan). Paper presented in
1st International Conference on New Ideas in Architecture; 2015. Persian.

[7] Keshtkarghalati A. Reproduction of postgraduate education in architecture based on system approach (MSc in landscape architecture). [doctoral dissertation]. Tehran: Tarbiat Modares University; 2013. Persian.

[8] Feyzi M, Asadpour M. Analysis of the contents of the section of landscape architecture lessons based on system attitude in education and landscape design. Sustainable Architecture and urbanization. 2013; 1(1). Persian.

[9] Islami G, Qudsi M Islamic approach to designing a structural model for an architectural education system. Kymya ye Honar. 2013; 2(7). Persian.

[10] Gharibpour A, Totunchi Moghadam M Comparative overview of the basic design training course in the bachelor of architecture. Journal of Beautiful Art. 2013; 20(4). Persian.

[11] Fatemi S, Ataei Far A. A critique of the curriculum of internal architecture through a collaborative review of a bachelor›s degree with an interdisciplinary bachelor of interior architecture. Paper presented in the National Conference on Contemporary Challenges in Architecture, Landscape and Urbanism2016. Persian.

[12] Azamati A, Zargami E. A comparative study of architectural engineering education and technical architecture in iran. Paper presented in Engineering Education Conference in 1404. Academy of sciences; 2009. Persian.

[13] Supreme council of planning, Ministry of culture and education. General specifications, program and course syllabus for master›s degree (continuous) architecture. Tehran; 1996. Persian.

[14] Supreme council of planning, ministry of science, research and technology. General specifications, program and course syllabus for master of engineering (non-continuous) in architecture. Tehran; 2017. Persian.

[15] Supreme council of planning, Ministry of culture and education. General specifications, program and course syllabus for undergraduate architectural engineering. Tehran; 1998. Persian.

[16] Supreme council of planning, ministry of science, research and technology. General specifications, program and course syllabus for undergraduate architectural engineering. Tehran; 2017. Persian.

[17] Bazargan A. Assessment of training. Tehran. Samt Publishing; 2008. Persian.

[18] Hojat I. The Rehearsal of Architecture. Tehran: University of Tehran Press; 2012. Persian.

[19] Akrami G. The role of views in architecture education. Journal of Beautiful Art. 2004; 16. Persian.

[20] Hojat I. Learning Architecture and Value Values. Journal of Beautiful Art. 2003; (14): 63-70. Persian.

[21] Swearing White S, Mayo JM. Environmental education in graduate professional degrees: The case of urban planning. The Jorunal of Environmental Education; 2005; 36(3): 31-38.

[22] Nicol D, Pilling S. Changing architectural education: Towards a new professionalism. UK: Taylor & Francis; 2000.

[23] Nadimi H. Strategic planning of architectural schools, why and how. Journal of Sofe. 2005; 15(41). Persian.

[24] Shariat Rad F, Mahdavipoor H. Assessment of the role of the lesson architectural design IV in the professional ability of the graduates of Yazd University of architecture. Journal of Beautiful Art. 2008; (36): 49-57. Persian.

[25] Fazeli M. [Translation of Adaptive method - beyond quantitative and qualitative strategies] Riegin C (Authors). Tehran. Agah Publishing; 2009. Persian.

[26] Alaee A. A look at the diversity of knowledge in architecture. Journal of Sofe. 2001; 11(32). Persian.

[27] Dehkhoda A. Dehkhoda dictionary. Tehran: University of Tehran Press. 1998. Persian.

[28] Shayan HR. Drawing skills and their role in architectural design. Paper presneted in the 3rd Architecture Education Conference. University of Tehran; 2008. Persian.

[29] Cikis S, Cil E. Problematization of assessment in the architectural design education: First year as a case study. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2009; (1): 2103–2110.

[30] Bunch M. Core curriculum in architectural education. San Francisco: Melen Research University Press; 1993.

[31] Yazdanfar SA. A review of the student›s subjective schema and its growth in the design training process (Design workshop 1). Journal of Sofe. 2004; 14(38):145-169. Persian.

[32] Izedy A. Student Selection for Architecture course. Proceedings of the 2nd Conference on Architectural Education. In an effort by Mahmoudi AS. Tehran. Look Today Publishing (pp. 45-54); 2003. Persian.

[33] Garibpoor A. Draw by hands or computer in architectural design. Paper presented in the 3rd Architecture Education Conference. University of Tehran; 2008. Persian.

[34] Azimi Hasanabadi AR. The thought of contemporary iranian architects. Tehran. Farhang Saba Publishing; 2014. Persian.

[35] Azadi A. The thought of contemporary iranian architects. Tehran. Farhang Saba Publishing; 2010. Persian.

[36] Naghizadeh M. The relationship between space and architecture education. Proceedings of the 2nd Conference on Architectural Education. In an effort by Mahmoudi AS. Tehran. Look today Publishing (pp. 65-282); 2003. Persian.

[37] Perez-Gomez A. Attunement: Architectural meaning after the crisis of modern science. US: The MIT Press; 2016.

[38] Seyedian SA, Hasanpoor M. (2014). The necessity of continuing architecture training in the engineering system to the development of the architect. Paper presnted in the 5th Architecture Education Conference. University of Tehran; 2014. Persian.

[39] Abel C. Architecture and identity, translation by Farah Habib, University Islamic Azad University, Tehran; 2008. Persian.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image