فصلنامه علمی
اموزش الکترونیکی- مجازی
تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم

هادی دلف عچرش

دوره 4، شماره 4 ، مهر 1389، ، صفحه 261-265

https://doi.org/10.22061/tej.2010.318

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر روش آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز بررسی شده است. تعداد 200 نفر از دانش آموزان دختر و پسر به شیوه تصادفی انتخاب گردیدند. این تعداد به 4 کلاس 50 نفری که2 کلاس جهت گروه کنترل و2 کلاس جهت گروه آزمایش با یک معلم یکسان در هر یک از مدارس انتخاب شده بودند. هدف، تأثیر آموزش ...  بیشتر