فصلنامه علمی
اموزش الکترونیکی- مجازی
تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم

هادی دلف عچرش

دوره 4، شماره 4 ، مهر 1389، ، صفحه 261-265

https://doi.org/10.22061/tej.2010.318

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر روش آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز بررسی شده است. تعداد 200 نفر از دانش آموزان دختر و پسر به شیوه تصادفی انتخاب گردیدند. این تعداد به 4 کلاس 50 نفری که2 کلاس جهت گروه کنترل و2 کلاس جهت گروه آزمایش با یک معلم یکسان در هر یک از مدارس انتخاب شده بودند. هدف، تأثیر آموزش ...  بیشتر

فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان

علیرضا کرمی گزافی؛ جلیل یونسی؛ علی عزیزیان

دوره 4، شماره 1 ، دی 1388، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22061/tej.2009.1338

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، سنجش اثر بخشی آموزش آزمایشگاه شیمی سال دوم دبیرستان، به وسیله­ نرم­افزار آموزشی و شیوه سنتی بر دانش و نگرش دانش­آموزان است. جامعه­ی آماری، کلیه دانش­آموزان سال دوم دبیرستان شاخه نظری شامل رشته­های تجربی و ریاضی- فیزیک شهر ایلام، در سال تحصیلی 87-86 بوده است. با انجام پیش آزمون مشخص شد که بین دو گروه آزمایش و ...  بیشتر