فصلنامه علمی
کاربرد فناوری های نوظهور در آموزش
1. سنجش میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی بر یک بازی جدّی با هدف مهارت‌آموزی ارائه شفاهی

فرجاد داوری؛ مجتبی وحیدی اصل؛ پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده

دوره 14، شماره 4 ، پاییز 1399، ، صفحه 891-900

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5635.2253

چکیده
  پیشینه و اهداف: ارائه شفاهی یک شایستگی اصلی برای موفقیت در محیط­های کاریِ متنوع است که دانشگاهیان به آن نیاز دارند. اهمیت این مهارت تا به آنجاست که بعنوان بخشی از برنامه­درسی آموزش­عالی توصیه شده است. نقش فناوری نیز در بهبود مهارت ارائه شفاهی و بویژه تسهیل بازخورد، قابل توجه است. بطور خاص، ترکیب بازی جدّی و واقعیت مجازی، حوزه ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
2. بررسی مهارت های مورد نیاز مهندسان در برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل مهارتی کاتز

سعید هداوند

دوره 5، شماره 4 ، پاییز 1390، ، صفحه 221-228

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.226

چکیده
  بررسی و شناخت نیازها، اولین گام در برنامه­ریزی آموزش­های مهندسی محسوب می گردد که اگر به درستی انجام شود، مبنای عینی­تری برای تطابق آموزش­ها با نیازهای سازمان فراهم می­آورد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی نیازهای آموزشی مهندسان شرکت صنایع الکترونیک ایران به مهارت­های فنی، انسانی و ادراکی مورد بحث و تجزیه ...  بیشتر