فصلنامه علمی
فناوری آموزش- دوره ابتدایی
1. بررسی تاثیر روش یادگیری معکوس بر روی نگرش و عملکرد در درس ریاضی دوره ابتدایی

مهدی ابولقاسمی؛ حسنعلی محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5169.2183

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از مشکلات معلمان در دوره ابتدایی کمبود وقت به خصوص در درس ریاضی است. کمبود زمان برای آموزش دانش آموزان باعث ایجاد افت تحصیلی و ضعف پایه ریاضی دانش آموزان دوره ابتدایی شده است. به همین دلیل لازم است از روش های درسی استفاده شود که معلمان بتوانند بر این کمبود زمان در برنامه درسی هفتگی فایق آیند. یکی از این روش ها که در ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره ابتدایی
2. شاخص‌های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش‌آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری

فاطمه ابراهیم زاده؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سعید نوروزیان ملکی؛ سعید پیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6244.2366

چکیده
  پیشینه و اهداف: تغییرات ایجاد شده در نوع زندگی موجب قطع تدریجی ارتباط کودکان با طبیعت و فضاهای باز شده است و مدارس یکی از مهم‌ترین فضاها برای برقراری دوباره این ارتباط می‌باشند؛ چرا که دومین مکانی است که کودکان پس از خانه زمان زیادی را در آن سپری می­کنند و اکثر فعالیت‌های حرکتی روزانه‌ کودکان در طول روز در آن انجام می‌شود. در تحقیق ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره ابتدایی
3. تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی

سونیا موسی رمضانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمد آبادی؛ علی دلاور؛ مهران فرج اللهی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 279-290

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3670.1916

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس دانش آموزان مدارس هوشمند در درس ریاضی بوده است. در این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در قسمت تحقیق کمی از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‌ ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره ابتدایی
4. تأثیر آموزش چندرسانه‌ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری درس قرآن دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژة ذهنی پایه ششم ابتدایی

حسین پناهی؛ سعید موسوی پور

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، ، صفحه 319-327

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.553

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر چندرسانه‌ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری بخش بخش خواندن کلمات، روخوانی و روان‌خوانی آیات دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژه ذهنی پایة ششم ابتدایی شهر اراک انجام شد. روش تحقیق از نوع شبه­تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و تعداد شرکت‌کنندگان در پژوهش 18 نفر از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه ذهنی آموزشگاه ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره ابتدایی
5. شناسایی شاخص‌های ارزشیابی کیفیت محتوای کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی

فریدون یزدانی

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، ، صفحه 329-340

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.554

چکیده
  هدف از این پژوهش استخراج شاخص‌های ارزشیابی کتاب‌های درسی برای تهیه و ساخت ابزاری در جهت ارزشیابی کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی بود. روش تحقیق پیمایشی و جامعۀ آماری شامل منابع چاپی و الکترونیکی در حوزۀ معیارهای تدوین محتوا بین سال‌های 79 تا 94 و نیز آموزگاران ابتدایی شهرستان ملایر به تعداد 3150 نفر بود. از بین آموزگاران تعداد 380 نفر به شیوۀ ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره ابتدایی
6. تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی

فروزان ضرابیان؛ حسن رستگار پور؛ بهمن زندی؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

دوره 4، شماره 2 ، بهار 1389، ، صفحه 137-149

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.1350

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املانویسی دانش آموزان مقطع سوم دبستان مبتنی بر اصول  طراحی آموزشی می­باشد. این پژوهش به صورت نیمه تجربی انجام پذیرفته است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل 62 نفر دانش آموز دختر پایه سوم دبستان مدرسه شهید مهدوی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران می­باشند. ...  بیشتر