شناسایی شاخص‌های ارزشیابی کیفیت محتوای کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور، رشتۀ برنامه‌ریزی آموزش از راه دور

چکیده

هدف از این پژوهش استخراج شاخص‌های ارزشیابی کتاب‌های درسی برای تهیه و ساخت ابزاری در جهت ارزشیابی کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی بود. روش تحقیق پیمایشی و جامعۀ آماری شامل منابع چاپی و الکترونیکی در حوزۀ معیارهای تدوین محتوا بین سال‌های 79 تا 94 و نیز آموزگاران ابتدایی شهرستان ملایر به تعداد 3150 نفر بود. از بین آموزگاران تعداد 380 نفر به شیوۀ در دسترس انتخاب شد. برای جمع‌آوری بخشی از داده‌ها، "پرسشنامۀ ارزشیابی کتاب‌های درسی" تهیه و پس از معتبر‌سازی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که ابزار از روایی صوری و محتوایی و نیز پایایی برخوردار است و می‌توان از آن در ارزشیابی کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی استفاده کرد. معلوم شد که کیفیت کتاب‌های درسی تحت مطالعه، در کل و نیز در رابطه با تک تک معیارها در حد خوبی است. نیز مشخص شد که معیارهای مربوط به مؤلفۀ تناسب محتوا با نگرش‌های مذهبی، بیش از سایر معیارها در کتاب‌های یادشده رعایت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing of the indicators for evaluation of elementary textbooks quality

نویسنده [English]

  • Feridoon Yazdani
Assisstant Professor at Payam-e Noor University, Branch of Nahavand
چکیده [English]

The aim of this study was to extract indicators of evaluating the textbooks for making a valid and reliable scale for evaluating of textbooks from teachers’ view. The research method was surveyed and statistical population of it includes all electronic and print resources in the field of curriculum that have published between the years of 2000-2015 and also all elementary teachers (3150 people) in Malayer city, between the years of 2014-15. For sampling, a biased method was used. So, 380 teachers selected. For gathering of data, the “scale of assessing the quality of textbooks” was used. This made based on the all criteria and indicators that extracted in the process of research. Results showed that the scale was valid and reliable for assessing the quality of textbooks. It cleared that the quality of elementary textbooks was good. Also, it cleared that among the six criteria, the religious criteria have regarded more than other criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbooks
  • The scale of textbooks quality evaluation
  • Criteria
  • Elementary education
 

 
 

[1] Arizi, HamidReza; & Abedi, Ahmad (2003). Content analyzing the elementary textbooks in terms of noting to achievement motivation construct. Quarterly Journal of Educational Innovations, 2(5), 29-52.
[2] Yazdani, Fereidoon (2015). The methods of educational assessment and evaluation. Tehran: Payam-e Noor University.
[3] The American Textbook Council (2009). Review Guidelines. From: http://www.historytextbooks.org/review.htm. [On Line], [Date: 6/8/2009].
[4] Mahmood, Khalid; Zafar Iqbal, Muhammad; & Saeed, Muhammad (2009). Textbook evaluation quality indicators: the case of Pakistan. Bulletin of Educational and Research, 31(2), 1-27.
[5] Garvin, D. A. (1987b). Competing on the Eight Dimensions of Quality. Harvard Business Review 65 (6), 99-110).
[6] Garvin, D. A. (1987a). Cases in Business Decision-Making. Education Development Center, Inc.: Dryden Press, 1987.
[7] EbrahimKafoori, Akram (2010). Compilation and validating a model for evaluation of textbooks based on the learning and educational psychology approach. Modern Educational Thoughts, 6 (4), 61-92.
[8] Rezapour, Yousef (1999). Analytical and comparative investigation about elementary textbooks based on the noting to the promoting students' creativity. Magazine of Human Sciences of Alzahra University, No. 30, 31: 71-94.
[9] Dehghani, Marzieh (2009). Content analyzing the elementary social sciences textbooks in terms of noting to promoting the social skills of children, from teachers point of view. Quarterly Journal of Educational Innovations, 8(31), 121-148.
[10] Marashi, SeyedMansour; Hashemi, SeyedJalal; MoghimiGasak, Aazam (2012). Content analyzing the Reading, Writing & HdiehayehAsemani elementary textbooks in terms of noting to curriculum criteria in the field of philosophy for children. Magazine of Though and Children, Research Center of Human Sciences and Cultural Studies, 3(1), 69-89.
[11] AbediniBeltork, Meimanat; MirshaJafari, Ebrahim (2012). Investigating and analyzing the peace components instruction to students in the elementary textbooks. Magazine of Educational Sciences of ShahidChamran University, 6(2), 151-170.
[12] Najafi, Mohammad; Khoshnevisan, Fatemeh; ChaharBashloo, Hossein (2013). An investigation about the noting to the development of spiritual-affective components in the elementary and secondary textbooks of Iran. Modern Educational Approaches, 8 (2), 29-54.
[13] AliAsghari, Majid; ChaharBashloo, Hossein; Attaran, Atefeh (2013). The place of human rights components in the elementary textbooks. Two Quarterly Journals of Theory and Action in Curriculum Planning, 1(1), 147-168.
[14] HosseiniYazdi, Atiehsadat; Ahmadian, Mina (2014). Content analyzing the elementary sciences textbooks in terms of noting to the various kinds of lesson questioning. Research in Educational Planning, 11(16), 132-147.
[15] Krejcie R. V., and D. W. Morgan. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 602-690.
[16] Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personal Psychology, 28, 536-575.
[17] Shultz, K.S., & Whitney, D.J. (2005). Measurement theory in action. London: Sage.
[18] Straub, D. (1989). Validating instrument in MIS research. MIS Quarterly, 13(2), 147-170.