فصلنامه علمی
محیط یادگیری
1. مولفه‌های موثر بر ارتقای حس جمعی در فضاهای آموزشی دبیرستان

مصطفی ارغیانی

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 153-164

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3685.1917

چکیده
  پیشینه و اهداف: ایجاد احساس جمعی، شرایط مناسبی را برای رشد و تحول اخلاقی، اجتماعی و جسمانی دانش‌آموزان فراهم می­کند. فهم حس جمعی در حوزه های مختلفی مورد توجه محققان است. در علم جامعه‌شناسی تاکید بر آن است که چگونه افراد به یک مکان تعلق دارند و بیشتر به پیوندهای اجتماعی و عاطفی بین افراد در یک مکان اشاره دارد که به ادراک ذهنی و احساس ...  بیشتر

محیط یادگیری
2. تاثیر کیفیت فضای بسته آموزشی بر میزان حس جمعی کاربران

مصطفی ارغیانی؛ سید عباس اقا یزدان فر؛ محسن فیضی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 931-944

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3367.1867

چکیده
  پیشینه و اهداف: با توجه به نیازهای اساسی انسان در ابعاد مختلف اجتماعی، عاطفی، هوشی و جسمی، محیط یادگیری امروزی از دستیابی به فضای زنده و فعال، مکان برای مواجهه، تجربه کردن و ... دور است. مطالعات مختلف نشان می­دهد حس جمعی، بیشترین میزان تاثیر را در مشارکت افراد در عملکرد محیط دارد. حس جمعی امری چند بعدی است و مکان باید بستری برای حس جمعی ...  بیشتر