فصلنامه علمی
اموزش الکترونیکی- مجازی
1. تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران

مهدی عرب پشتکوهی؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی رجب زاده قطری

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 317-324

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3982.1967

چکیده
  هدف پژوهش حاضر،تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران می‌باشد. رویکرد پژوهش کمی و از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. جامعه پژوهش صاحب‌نظران حوزه آموزش، برنامه ریزی فناوری های نوین وفناوری اطلاعات و درس کار و فناوری میباشند که به صورت هدفمند تعداد 18 نفر از آن‌ها به عنوان ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
2. شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران

مهدی عرب پشتکوهی؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی رجب زاده قطری

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 167-177

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3769.1938

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحبنظران میباشد. که رویکرد پژوهش کیفی و از روش نظریه زمینه‌ای اشتراوس و کوربین (1994) استفاده شده است. جامعه پژوهش صاحب‌نظران حوزه آموزش و برنامه‌ریزی فناوری‌های نوین و درس کار و فناوری می‌باشند که به صورت هدفمند تعداد 18 نفر از آن‌ها ...  بیشتر