فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: در قرن اخیر که دوره گذر از عصر صنعتی به عصر اطلاعات و ارتباطات است، تعلیم و تربیت نسبت به دوران گذشته هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت به­طور چشم­گیری دچار تحول شده است. ورود فناوری اطلاعات تمامی شئون زندگی بشری را دست خوش تغییر و تحول کرده است؛ در این میان نظام­های آموزشی به دلیل ماهیت معرفتی­شان بیش از دیگر نظام­ها از فناوری­های اطلاعاتی متأثر شده­اند. تا چندین سال پیش افراد برای آموزش و یادگیری نیاز به زمان و مکان مشخصی داشتند ولی امروزه با پیشرفت فناوری­های رایانه و شبکه اینترنت تا حدودی این نیاز از بین رفته است و هر کس به­زودی قادر خواهد بود هر چیزی را در هر زمانی و هر مکانی یاد بگیرد. روش­های سنتی آموزش دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای رشد و گسترش مداوم مهارت­های آموزشی نیستند. کاربرد فناوری در آموزش، نظام­های آموزش الکترونیکی را به­وجود آورده و باعث تغییراتی در نقش عناصر آموزش و طراحی آموزشی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اهمیت اجزای تشکیل­دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب­نظران است. رویکرد پژوهش کمی و از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است.
روش‌ها‌: رویکرد پژوهش کمی و از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. این روش در هنگامی که عمل تصمیم­گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم­گیری روبروست قابل استفاده است. معیارهای مطرح شده می­توانند کمی و کیفی باشند. سپس یک سری مقایسه­های زوجی انجام می­گیرد. این مقایسات وزن هریک از فاکتورها را در راستای گزینه­های رقیب مشخص می­سازد. در نهایت منطق تحلیل سلسله مراتبی به گونه­ای ماتریس­های حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفیق می­سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.
جامعه پژوهش صاحب‌نظران حوزه آموزش، برنامه­ریزی فناوری­های نوین و درس کار و فناوری هستند که به صورت هدفمند تعداد 18نفر از آن­ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه می­باشد و شاخص‌های تشکیل دهندۀ آن اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی کرسلی بود که در مجموع در 10 شاخص دسته­بندی شدند. در این مطالعه به بررسی ضرایب اهمیت شاخص­ها پرداخته است. سپس این شاخص­ها در یک پرسش­نامه در اختیار نمونه تحقیق قرار داده شد و شاخص­های مذکور به وسیله نرم­افزار اکسپرت چویس (expert choice 11) و بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تکنیک مقایسه زوجی شاخص­ها استفاده شد.
 یافته‌ها: براساس نتایج به­دست آمده مهم­ترین اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی از دیدگاه صاحب­نظران به ترتیب محتوا (با وزن 116/0)، طراحی صفحات (با وزن 128/0)، سازماندهی (با وزن 124/0)، انگیزش (با وزن 099/0)، انعطاف‌پذیری (با وزن 093/0)، ارزشیابی (با وزن 092/0)، بازخورد (با وزن 098/0)، حجم کاری متعادل (با وزن 090/0)، کمک­رسانی (با وزن 081/0) و فعالیت یاددهی- یادگیری (با وزن 079/0) است.
نتیجه گیری: یافته­های این پژوهش به تصمیم­گیرندگان در اتخاذ راهبردهای اثربخش برای دوره­های آموزش کمک می­کند چراکه مهم­ترین اجزای تشکیل­دهنده آموزش الکترونیکی مشخص است و تصمیم­گیرندگان می­توانند به موجب آن میزان تخصیص منابع را کنترل نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

determine the significance of the components constituting the e-Learning of the Work and Technology course from Experts’ Perception

نویسندگان [English]

  • M. Arab Poshtkohi 1
  • A. Zamani Moghadam 2
  • A. Rajabzadeh qatri 3

1 Department of Information Technology Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch , Tehran, Iran

2 Department of Educational Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch Tehran, Iran

3 Department of Industrial Management, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the present investigation is to determine the significance of the components constituting the e-Learning of the Work and Technology course from Experts’ Point of view. The approach of the investigation is quantitative and a hierarchy analysis method is used. The community of the investigation is experts of the training domain, the modern technologies planning domain, and Work and Technology course domain which 18 people of them were selected purposefully as samples. In order to analyze the data, the technique of index paired comparison was used. Based on the obtained results, the most important components which constitute the e-learning of the Work and Technology course include content, page design, organization, motivation, flexibility, evaluation, feedback, balanced workload, helping, and training-learning activity. It is evident that the findings of the present investigation help the decision-makers to adopt effective strategies for training courses as the most important components constituting the e-learning are specified and thereby the decision-makers may control the levels of resource assignments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Significance
  • determination
  • E-learning components
  • The Work andTechnology
  • course

 [1] Atashak M. Essentials and areas of electronics citizen curriculum in the curriculum of higher education. The 9th Conferenceof the Study Society Curriculum of Iran. 2007. Persian.

 [2] Horton W. E-learning by design. New York: John Wiley & Sons; 2011.

 [3] Ruiz J, Mintzer M, Leipzig R. The Impact of E-Learning in Medical Education. Academic Medicine. 2006;81(3):207-212.

 [4] Badrian M. Evaluation of electronic curriculum of computer engineering at Khaje Nasreddin Tusi University of Technology based on Rodriguez Sims model. (Unpublished master’s thesis), University of Allameh Tabatabaei, Tehran; 2006. Persian.

 [5] Garrison R. E- learning in the 21. century. New York: Routledge; 2011.

 [6] Bates T. Technology, e-learning and distance education. New York: Routledge; 2005.

 [7] Jia H, Wang M, Ran W, Yang S, Liao J, Chiu D. Design of a performance-oriented workplace e-learning system using ontology. Expert Systems with Applications. 2011;38(4):3372-3382.

 [8] Georgiev T, Georgieva E, Smrikarov A. m-learning. Proceedings of the 5th international conference on Computer systems and technologies - CompSysTech '04. 2004;.

 [9] The E-learning potential.

 [10] Ataran M. Virtual University: Reading existing narratives. Quarterly journal of research and planning of higher education. 2007;13(1):53-73.

 [11] Maghami, H. Comparison of the effect of three methods of face-to-face, electronic, and computational instruction on learning, memorization, motivation for academic achievement and social skills of students in Allameh Tabatabai University of Technology. (Unpublished P.H.D thesis), University of Allameh Tabatabaei, Tehran; 2014. Persian.

 [12] Fleming J, Becker K, Newton C. Factors for successful e-learning: does age matter?. Education + Training. 2017;59(1):76-89.

 [13] Zare M, Pahl C, Rahnama H, Nilashi M, Mardani A, Ibrahim O et al. Multi-criteria decision making approach in E-learning: A systematic review and classification. Applied Soft Computing. 2016;45:108-128. Persian.

 [14] Sahasrabudhe V, Kanungo S. Appropriate media choice for e-learning effectiveness: Role of learning domain and learning style. Computers & Education. 2014;76:237-249.

 [15] Ellis R, Goodyear P. Students' Experiences of e-learning in Higher Education. New York, N.Y.: Routledge; 2010.

 [16] Sinclair P, Kable A, Levett-Jones T. The effectiveness of internet-based e-learning on clinician behavior and patient outcomes: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports. 2015;13(1):52-64.

 [17] Zarif Sanaee N. Assessing the criteria for the quality and effectiveness of e-Learning in higher education. MEDIA. 2011;3:24-32. Persian.

 [18] Kearsley G. Online education. Belmont, Ca.: Wadsworth; 2000.

 [19] Pomales-García C, Liu Y. Web-Based Distance Learning Technology: The Impacts of Web Module Length and Format. American Journal of Distance Education. 2006;20(3):163-179.

 [20] Akbary Boorang M, Afari sani H, Ahanchian M, Kareshki H. he Evaluation of E-learning Quality of Iran’s Universities Based on Curriculum Orientations and Faculty Members’ Experiences. IRPHE. 2013;18(4):75-97.

 [21] Sabiston P. An inquiry into the criteria that identify quality adult Web-based learning. Royal Roads University; 2000.

 [22] Lewis R, Whitlock Q. How to plan and manage an e-learning programme. Aldershot: Gower; 2003.

 [23] Merchant Z, Goetz E, Cifuentes L, Keeney-Kennicutt W, Davis T. Effectiveness of virtual reality-based instruction on students' learning outcomes in K-12 and higher education: A meta-analysis. Computers & Education. 2014;70:29-40.

 [24] TZENG G, CHIANG C, LI C. Evaluating intertwined effects in e-learning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL. Expert Systems with Applications. 2007;32(4):1028-1044.

 [25] Chao R, Chen Y. Evaluation of the criteria and effectiveness of distance e-learning with consistent fuzzy preference relations. Expert Systems with Applications. 2009;36(7):10657-10662.