فصلنامه علمی
فناوری آموزش- دوره متوسطه
1. ارتقای تفکر تابعی: شناسایی طرحواره های پیش نیاز دانش آموزان پایه ی هفتم در تعمیم الگوهای شکلی دومتغیره

ربابه افخمی؛ نسیم اصغری؛ علیرضا مدقالچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4844.2127

چکیده
  پیشینه و اهداف: الگوهای شکلی ظرفیتی بی­نظیر برای ارتقای تفکر تابعی دارند. تعمیم الگوها در ریاضیات مدرسه ای مسیری برای ارتقای تفکر تابعی در نظر گرفته می شود. مفهوم متغیر یکی از مفاهیم مطرح در تعمیم الگوهاست. توجه به الگوهای شکلی فرصتی را فراهم می­کند تا دانش­آموزان معنای متغیرها و چگونگی استفاده از آنها را درک کنند. استدلال نیز ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
2. بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری

فاطمه زهرا حیدری؛ نسیم اصغری

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 831-843

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3384.1879

چکیده
  عبارت های جبری بخش مهمی ازجبر است و درک عمیق این مفهوم و کسب مهارت دست ورزی با عبارت های جبری بستر لازم برای حل مسائل جبری را ایجاد می کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی درک دانش اموزان پایه های تحصیلی هفتم، هشتم و نهم در عبارت های جبری است. تعداد 400 نفر از دانش آموزان پایه های هفتم،هشتم و نهم شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ...  بیشتر