فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده
زمینه: فناوری دیجیتال پدیده‌ای حیاتی در عصر حاضر است و همواره با دگرگونی ساختارهای اجتماعی همراه بوده است. از آنجا که ذات فناوری امری خنثی نیست، میان فناوری و تولید اندیشه رابطه‌ای دو سویه بوده است و فناوری دارای دانش خاص خود است؛ لذا مرتبط با زیرساخت‌های فلسفی زمان تغییر می‌کند. یکی از رویدادهای فناورانه، تحقق فضای سایبرنتیک است که با بیشترین نزدیکی ماهیت فناوری را آشکار می‌کند.
هدف: هدف این پژوهش تحلیل فلسفی فناوری و یافتن نقش آن در شکل‌گیری فضای مجازی است.
روش پژوهش: موضوع پژوهش به گونه‌ای است که ضرورتی برای طراحی فرضیه وجود ندارد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و روش انجام آن اسنادی- تحلیلی می‌باشد.
یافته‌های تحقیق: تحلیل فلسفی فناوری نشان می‌دهد فناوری غیر از علم است و ذات آن امری خنثی نسبت به ساخت‌های اجتماعی نیست. شکل‌گیری فضای مجازی از فناوری از خلال تکنولوژیکی بودن فضای مجازی، سکونت جدید انسانی در قالب فراانسان‌گرایی و میل وافر به گردش اطلاعات از نوع ریزومی، چند وجهی و غیر متمرکز به دست می‌آید. نگرش گشتالتی به فناوری، تبعات بسیاری برای رابطۀ انسان با فناوری دارد. این نسبت را دانش خاص فناوری با اتکای مفهومی خود به دانش پست‌مدرنی تبیین می‌کند. همین دانش در فضای مجازی به صورت وانمودگی، دولایه‌گی و توسعه شبکه‌ای حضور دارد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The philosophical analysis of technology and its relation to cyberspace

نویسندگان [English]

  • P. Mesbahi Jamshid 1
  • M. R. Sarmadi 2
  • M. Farajolahi 2
  • M. Mirdamad 2
  • Z. Esmaili 2

1 Phd Student of Philosophy of Education, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Education, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Technology is a widespread and vital event in the present time. The digital form of it and the telecommunications sector, which has been accompanied by the transformation of social structures, has transformed,has changed the daily lifemore than the biological arenas and the ecology. The essence of technology is not neutralto be passive in the face of human affairssuch as culture, but between technology and the production of thought has always been a two-way relationship. Technology has its own knowledge and is related to the philosophical infrastructure of timeand it changes with them.this type of knowledge is based on performance and does not have a metaphysical nature. one of the technological events is the realization of a cybernetic space that is closest to the nature of technology. The purpose of this research is the philosophical analysis of technology and to find its relation with Cyberspace and it is done analytically.This proportion is due to the technological nature of cyberspace, the new human habitat in the form of transhumanism and the desire to circulate information rhizome, multidimensional and decentralized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • cyberspace
  • technical object
  • human
  • epistemology

[1]     Aristotle. (2012).  Nicomachean Ethics, Translated by Abolghasem Pur hoseyni, Tehran, Tehran University Publication. P.45-91, [In Persian].

          

[2]     M, Heidegger  and others. (1998).  The philosophy of technology, Translated by shapur etemad, Tehran, Markaz Publication. P.77-126-6-13-23-39 [In Persian].

          

 [3]     F, Maarten.  (2016).  philosoaphy of technology, Translated by Maryam hashemiyan, , Tehran, Gognos Publication. P.95-28-29, [In Persian].

 

 [4]     M, Heidegger. (1996).   The question concerning technology, and other essays, Translated by Mohamad reza Asadi, Tehran, thought Contemporary Publication. P.32-10. [In Persian]

 

 [5]    M, McLuhan. (1998).  ‎Understanding media: the extensions of man, Translated by Saeid Azari Tehran, Sound and Television Publications, P7 , [In Persian].

 

 [6]    J, Baudrillard. (2014).  Le Syste me des objets, Translated by Piroz Izadi , Tehran, sales Publication. P.14-133 . [In Persian].

 

 [7]     B, Arthur. (2015). The nature of technology : what it is and how it evolve, Translated by mohamad ebrahim mahjob, Tehran, Ney Publication. P.139-269,  [In Persian].         

 

 [8]     Ch, Horrocks. (2002).  Postmodern encounters Marshall McLuhan and virtuality, Translated by sarvenaz torbati and Nader sadeghi lavasani, Tehran, gofteman Publication, P146, [In Persian].

 

 [9]    M, Weber. (1983)  Sociologie de Max Webe,  Translated by Abdolhoseyn nikgohar, Tehran, Nikan Publication. P.292, [In Persian].

 

 [10]   T, Kuhn. (1977). The Essenntial Tension, Chicago, The University of Chicago Press. P. 11.

  

 [11]   J, Baudrillard. (1990). Cool Memories, translated by Chris Turner, London, Verso. P. 35.

 

 [12]   A, Rashidiyan. (2014).   Postmodern culture, Tehran, Ney Publication. P.427, [In Persian].

 

 [13]   C , Mitcham, (2015),   What is the philosophy of technology, Translated by yaser khoshnevis, Tehran,  Soroush Publication. P.75-186, (In Persian).

 

 [14]   B, Lonergan. (1972). Methodin Theology, New York: Seabury. P.53.

 

 [15]   H, Dreyfus. (2004).  On the internet, Translated by Ali Malaeke, Tehran, Gam no Publication. P.17-163 [In Persian].

 

 [16]   S, George. (2011).   Religion and Technology in the 21st Century, Translated by Ali Asghar daraei, Tehran, Publications of the Institute of Culture, Arts and Communication. P. 32-185 [In Persian].

          

[17]    D, Belle. (2011).   Cyberculture Theorists (Routledge Critical Thinkers), Translated by Mehdi shafieyan, Tehran, Emam sadegh University Publication. P. 155, [In Persian].     

 

 [18]   Kraut. R, M.Patterson. (1998). V. Lundmark, S Kiesler, T. Mukophadhyay and W. Scherlis, Internet ParadoxA Social Technology that Reduces Social Lnvolvement and Psychological well-deing? American Psychologist, vol.53, no.9, P3.       

 

 [19]   M, Benedikt. (1991).Cyberspace: some proposals, Cambridge, MA: MIT Press,P178.

          

 [20]   J, Sterne.(1999).Thinking the Internet: cultural studies versus the millennium, in S. Jones (ed) Doing Interne Research: critical issues and methods for examining the Net, London: Sage. P.258.

          

 [21]   W, Gibson,(1984), Neuromancer, London, Grafton. P.67.

                                    

 [22]   D, Belle. (2010).An introduction to cybercultures, Translated by Masod Kusari & Huseyn Huseyni, Tehran, Sociologists. Publication. P.110-111[In Persian].

          

 [23]  C, Stivale. (1998).The Two-Fold Thought of Deleuze and Guattari: intersections and animations, London: Guilford P.71.

            

 [24]   M, Zamiran. (2000). Jacques Derrida and Metaphysics of Presence, Tehran, hermes Publication, P21.[(In Persian].

        

[25]    L, Cahoone. (2002). From modernism to post modernism: an anthology,  Jacques Derrida, Translated by Niko Sarkhosh and Afshinjahandide, Tehran, Ney Publication, P350,[In Persian].