مطالعات تحقیقاتی مدیریت دانش در عصر پردازش ابری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه رشته مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه قم

چکیده

انواع مختلف سازمان ها، در جهان به طور فزاینده ای پویا زندگی می کنند. بخش عمده ای از این پویایی از تحولات و نوآوری در فن آوری، به ویژه فن آوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد می شود.هدف این مقاله یک بررسی روی ابتکارات مدیریت دانش در عصر پردازش ابری به منظور شناسایی وضعیت فرارو و همچنین تحقیقات آینده می باشد، جنبه های مانند اهداف ،انواع دانش و تکنولوژی ها بررسی می شود پس از مطالعات نگاشتی در 4 پایگاه آی تریپل ای، کتابخانه دیجیتالی ای ام سی.اسپرینگرلینک و ساینس دایرکت 9 مطالعه در مورد ابتکارات مدیریت دانش در عصر پردازش ابری شناسایی کردیم که به منظور استخراج اطلاعات مربوطه در مجموعه ای از سوالات تحقیق بررسی شده اند. اگر چه تنها چند مطالعه پیدا شده بود که ابتکارات مدیریت دانش در عصر پردازش ابری را نشان دهد، اما مطالعات افزایش علاقه به این موضوع در سال های اخیر را نشان می دهد. از نقطه نظر مدیریت دانش ، بیشتر مطالعات در مورد جنبه های مربوط به ارائه مسائل ابری و ارائه نرم افزارهای جدید تحت وب برای مدیریت دانش با استفاده از یک سیستم مدیریت دانش بحث میکنند. نتایج نشان می دهد که مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم برای افزایش اثربخشی ، و همچنین برای بهبود انتخاب و استفاده از تکنیک های مناسب و روش ها در مسائل ابری اشاره میکند. از سوی دیگر، عدم کفایت سیستم های مدیریت دانش موجود به عنوان بزرگترین مشکل مربوط به اجرای مدیریت دانش در عصر پردازش ابری ذکر شده .

چکیده تصویری

مطالعات تحقیقاتی مدیریت دانش در عصر پردازش ابری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The knowledge management Research studies in the age of cloud computing

نویسندگان [English]

  • Jalal Rezaeenour 1
  • Mohammad saeid Asgari 2
1 Asistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering and Technology, University of Qom
چکیده [English]

Various organizations in the world increasingly dynamic are living. Much of this dynamics, developments and innovations in technology especially information technology and communications is created. The purpose of this article a review the knowledge management initiatives in the age of cloud computing in order to identify Ferraro status as well as future research aspects such as, objectives forms of knowledge and technologies checked. After mapping studies in 4 IP Triple database, digital library AM Sy.Espringrlink, Science Direct 9 study about The knowledge management initiatives in the age of cloud computing we recognized that in order to extract relevant information in set the research questions have been studied. However only a few studies had found that the knowledge management initiatives in the era of cloud computing show but studies show increased interest in this subject in recent years show. From the perspective of the knowledge management further studies on relevant aspects to provide cloud issues and offer new Web-based software knowledge management using a knowledge management system are discuss. the results show that knowledge management as an important strategy to increase effectiveness as well as to improve the selection and use of appropriate techniques and methods the issues cloudy points out. On the other hand the inadequacy of existing knowledge management systems as the biggest problem, the implementation of knowledge management in the era of cloud computing are listed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • cloud computing
  • mapping studies
  • process knowledge processing

[1] Hasson, J. (2008). Cloud computing is for the birds. FierceCIO. Available from:

 

[2] D.E. O’Leary (1998), Enterprise knowledge management, J. Computer 31, 54–56.

 

 [3] M.H. Zack, M. Serino (2000), Knowledge Management and Collaboration Technologies, Knowledge, Groupware and the Internet, Butterworth-Heinemann, 37,13-15.       

 

 [4] D.E. O’Leary, R. Studer (2001), Knowledge management: an interdisciplinary Approach, Intell. Syst. 16, 24–25.

       

[5] F.O. Bjerson, T. Dingsyr (2008), Knowledge management in software engineering: a Systematic review of studied concepts, findings and research methods used, Inf. Softw. Technol. 50, 1055–1068.

       

[6] R. Loana, M. Lindvall (2002), Knowledge management in software engineering, IEEE Softw. (pp. 26–38).

 

[7] J. Itkonen, M.V. Mnty, C. Lassenius (2013), The role of the tester’s knowledge in exploratory software testing, IEEE Trans. Softw. Eng. 39, 707–724.

 

[8] B. Kitchenham, S. Charters (2007), Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering, School of Computer Science and Mathematics Keele University and Department of Computer Science University of Durham, UK, v. 2.3, 2007.

       

[9] S. Jalali, C. Wohlin (2012), Systematic literature studies: database searches vs. Backward snowballing, in: International Symposium on Empirical software Engineering and measurement, (pp. 29–38).

       

[10] I. Nonaka, H. Takeuchi (1997) the Knowledge-Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, USA.

       

[11] I. Tuomi (1999), Data is more than knowledge: implications of the reversed Knowledge hierarchy for knowledge management and organizational Memory, in: Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences, 1–12.

       

[12] I. Nonaka, G. Krogh (2009), Tacit knowledge and knowledge conversion: controversy and advancement in organizational knowledge creation theory, Organ. Sci. 20 (3), 63–652.

       

[13] M.H. Zack, M. Serino (2000), Knowledge Management and Collaboration Technologies, Knowledge, Groupware and the Internet, Butterworth- Heinemann.

       

 [14] Sultan, N. (2011). Reaching for the ‘cloud’: How SMEs can manage. The International Journal of Information Management, 31(3), 272–278.

       

[15] Sultan, N. (2013). Knowledge management in the age of cloud computing and Web 2.0: Experiencing the power of disruptive innovations. International journal of information management, 33(1), 160-165.    

 

[16] Sultan, N., & Sultan, Z. (2012). The application of utility ICT in healthcare management and life science research: A new market for a disruptive innovation? In The European Academy of Management conference EURAM 6–8 June 2012, Rotterdam ,The Netherlands                 

 

[17] Brooks, C. (2010). Medical management firm turns to cloud computing. Search cloud computing.

 

[18] B.A. Kitchenham, D. Budgen, O.P. Brereton (2011), Using mapping studies as the basis for further research: a participant-observer case study, J. Inform. Softw. Technol. 53 , 638–651.

 

[19] De Souza, E. F., de Almeida Falbo, R., & Vijaykumar, N. L. (2015). Knowledge management initiatives in software testing: A mapping study. Information and Software Technology, 57, 378-391.

       

[20] K. Petersen, R. Feldt, S. Mujtaba, M. Mattsson (2008), Systematic mapping studies in Software engineering, in: Proceedings of the 12th international conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, (pp. 68–77).

       

[21] R. Wieringa, N. Maiden, N. Mead, C. Rolland (2006), Requirements engineering paper Classification and evaluation criteria: a proposal and a discussion, Requirements Eng. 11 ,102–107.

       

[22] X. Li, W. Zhang (2012), Ontology-based Testing Platform for Reusing, in: International Conference on Internet Computing for Science and Engineering, Henan, China, (pp.86–89)

 

[23] J. Andrade, J. Ares, M. Martenez, J. Pazos, S. Rodreguez, J. Romera, S. Sulrez (2013), An architectural model for software testing lesson learned systems, Information and Software Technology, 55, 18–34

 

[24] A. Beer, R. Ramler (2008), The role of experience in software testing practice, Softw. Eng. Adv. Appl. 17(3) ,258–265.

       

[25] I. Burnstein (2003), Practical Software Testing: A Process-oriented Approach, third Ed. Springer Professional Computing, New York,53,7-16.

       

[26] F. Elberzhager, J. Münch, V.T.N. Nha (2012), A systematic mapping study on the Combination of static and dynamic quality assurance techniques, Inf. Softw. Technol. 54 ,1–15.

       

[27] Y. Liu, J. Wu, X. Liu, G. Gu (2009), Investigation of Knowledge Management Methods in Software Testing Process, in: International Conference on Information Technology and Computer Science, Kiev, Ukraine, 20, 90–94.

       

[28] Edwards, J. (2011). A process view of knowledge management: it ain't want you do, it's the way that you do it. Electronic journal of knowledge management, 9(4).

 

[29] Hadadian, A., Monazzami Borhani, M., Nekahi, M. A., & Tolunia, S. (2014). Examining the role of knowledge management on organizational performance with considering mediating role of market orientation and innovation. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 3.

 

[31] Shakina, E., & Bykova, A.(2011). Intellectual capital evaluation: Relationship between knowledge management implementation and company’s performance.59,86-93.

       

 [31] Analoui, B. D., Hannah Doloriert, C., & Sambrook, S. (2012). Leadership and knowledge management in UK ICT organisations. Journal of Management Development, 32(1), 4-17.

        [32] Dzunic, M., Boljanovic, J. D., & Subotic, J. (2012). The Importance of Concepts of Knowledge Management and Learning Organization in Managing the Knowledge-Flow in Organizations. In Management, Knowledge and Learning International Conference 2012.

       

[33] Lindner, F., & Wald, A. (2011). Success factors of knowledge management in temporary organizations. International Journal of project management, 29(7), 877-888.

       

[34] Garrido-Moreno, A., & Padilla-Meléndez, A. (2011). Analyzing the impact of knowledge management on CRM success: The mediating effects of organizational factors. International Journal of Information Management, 31(5), 437-444.

       

[35] Lai, Y. L., Hsu, M. S., Lin, F. J., Chen, Y. M., & Lin, Y. H. (2014). The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance. Journal of Business Research, 67(5), 734-739.

       

[36] Trivella, L., & Dimitrios, N. K. (2015). Knowledge management strategy within the higher education. The case of Greece. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 488-495.

       

[37] García-Álvarez, M. T. (2015). Analysis of the effects of ICTs in knowledge management and innovation: The case of Zara Group. Computers in Human Behavior, 51, 994-1002.