فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی ‌درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی برنامه درسی جدید رشته الکتروتکنیک شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع گردآوری داده‌ها، ترکیبی است. جامعه آماری شامل مدیران آموزشی، هنرآموزان و هنرجویان پایه یازدهم رشته الکتروتکنیک استان یزد، در سال تحصیلی96-97 بود. نمونه کمی با روش سرشماری و نمونه کیفی به روش هدفمند انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات، از سه پرسشنامه محقق‌ساخته، مشاهده میدانی و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها توسط 4 نفر از اساتید صاحب‌نظر برنامه درسی و آموزش فنی و حرفه‌ای و پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که: برنامه درسی جدید آموزش فنی و حرفه‌ای در رشته الکتروتکنیک، از دیدگاه مدیران آموزشی و هنرجویان نسبتاً مطلوب و از دیدگاه هنرآموزان نسبتاً نامطلوب است. اما وضعیت عناصر تجهیزات کارگاهی و امکانات آموزشی، آگاهی هنرآموزان از اسناد بالادستی و راهنمایی‌ها و دوره‌های ضمن خدمت ارائه شده به هنرآموزان، نسبتاً نامطلوب برآورد شده است. همچنین هنرآموزان، فعالیت‌های یادگیری و آمادگی تحصیلی هنرجویان و تناسب زمان آموزش با حجم محتوای آموزشی را نسبتاً نامطلوب برآورد کرده‌اند.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of the new curriculum of electrotechnical field of the technical and vocational education branch (Case study:Yazd province)

نویسندگان [English]

  • A. Movahhedi Nasab 1
  • A. Assareh 2
  • G.A. Ahmadi 2
  • J. Hatami 3

1 PhD student of curriculum, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Department of education, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

3 Department of education, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to pathology of the new curriculum of electrotechnical field of the technical and vocational education branch. This research is practical in purpose and is done using the mixed-research method. The statistical population includes all of the educational managers, electrotechnical teachers and 11th grade students of electrotechnical field in Yazd province at the academic year 96-97. A census method was used to select the quantitative part sample and the qualitative part sample selected with a purposive sampling method. In order to gather data, three researcher-made questionnaires, observation and semi-structured interview was used. The questionnaires’s validity was confirmed by 4 professors. Theirs reliability was obtained by Cronbach’s alpha method and confirmed. data was analyzed using descriptive and inferential statistics. The results showed that the electrotechnical new curriculum was estimated relatively desirable from the viewpoint of educational managers and students and relatively undesirable from the viewpoint of teachers. But the workshop equipment and educational facilities, the teachers’ awareness of the upper documents and guidances and in-service course educations was estimated relatively undesirable. Also the instructional time, students’ learning activities and students’ readiness from the viewpoint of the teachers was estimated relatively undesirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Pathology"
  • "Curriculum"
  • "Technical/vocational education"
  • "Electrotechnical field"
  • "Yazd province"

[1] Bilen, S. (2010). The Effect Of Cooperative Learning On The Ability Of Prospect Of Music Teacher To Apply Orffschulwerk Activities, The journal of Procedia Social And Behavioral Sciences, 2, 4872-4877.

[2] Remedios, L & Clarke, D & Hawthorne, L. (2012). Learning To Listen And Listening To Learn: One Student's Experience Of Small Group Collaborative Learning. The journal of Australian Educational Researcher, 39 (3) ,333-348.

[3] Yeo, Roland K.(2009). Service Quality Ideals In A Competitive Tertiary Environment. The international journal of educational research, 48, 62–76.

[4] Kazamias, A. M. & Roussakis, Y. (2003). Crisis and Reform in Greek Education. The Modern Greek Sisyphus. The journal of European Education, 35(3), 7-30.

[5] Winng A.(2005). vocational education in Australia. The journal of Education Frain, 35, 85-100.

[6] Sadri, A.& Zahedi, A. & Rahmani, N. (2017). The quantitative growth of the country's technical and vocational graduates and the demand for skilled manpower in order to revise the curriculum. The journal of Educational Technology, 12(2), 97-87. [in Persian]

[7] [1] Silane, A.(2013). Design and evaluation of effectiveness, holistic instructional design in Technical and vocational curriculum (Unpublished master’s thesis). Iran, Ferdowsi University of Mashhad.[in Persian]

[8] Rezeanu, O. M. (2011). The Implementation Of Quality Management In Higher Education. The journal of Procedia Social And Behavioral Sciences, 15, 1046–1050.

[9] Fiszbein, A. & Psacharopoulos, G. (1993) A Cost-Benefit Analysis of Educational Investment in Venezuela, 1989 Update; The journal of Economics of Education Review, 12 (4), 293-98.

[10] Salehi, K. & Zeinabadi, H. R., & Kiamanesh, A. (2007). Developing economic and non-economic factors and indicators for outputs quality evaluation of vocational schools. JVET 7th International Conference: Worcester College، Oxford، 6-8 July. Retrieved from: http://www.tandf.co.uk/journals/pdf/conferences/JVETabstracts.pdf.

[11] Tehran: Information base of the Office of Technical and Vocatonal Education. (2018). Retrieved from:https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/05/1475254

[12] The office of compilation of technical/vocational and kardanesh books. (2018). Electrotechnical field curriculum guid. Retrieved from: http://tvoccd.oerp.ir

[13] Five-year report on technical and vocational education. (2016). Tehran: Information base of the Office of Technical and Vocatonal Education. Retrieved from:http://tve.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000828&block=announcement&id=12679

[14] Human Resources & Information Technology Planning Department of Education Ministry. (2018). Retrieved from: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/14/1565319

[15] Ghasemi Puya, E. (2011). Evaluation of the electronical field curriculum of the technical and vocational educations at the academic year 2010-2011. Research Institute for Curriculum Planning and Educational Innovation. Tehran, Iran, (Unpublished reasearch). [in Persian]

[16] Farrokhi, M. (2005). A review of internal efficiency of electronical field over a two year period (2002-2004) in the technical & vocational schools, Ministry of education, office of technical and vocational training, Tehran, Iran. [in Persian]

[17] Saberi,. (2005). Assessment report on the kardanesh branch with regards to predicted goals in Kerman province, Kerman Education Organization, Iran. [in Persian]

[18] Ghasemi Puya, E & Khallaghi, A.A. (2015). Evaluation of Student,s academic readiness & Final performance in electronical field of technical and vocational branch. The Journal of Education, 31(2), 39-70 [in Persian]

[19] Brazegar, M., Aliasgari, M., Navidi, A., and Attaran, M. (2018) Evaluating the efficiency of Curriculum in Selected Fields of Technical & vocational and kardanesh Branches: Employment Status of Male Graduates, The journal of Educational innovations, 17(65), 151-169. [in Persian]

[20] Brazegar, M., and Navidi, A. (2002). Study of the employment status of graduates of computer and electronic fields of kardanesh schools in Tehran(Research Report). Tehran: Education Organization. [in Persian]

[21] Ruhi, H., and Hoseini Roholamini, J. (2009). Analyzing the academic achievement tests of specialized courses in the field of electrotechnic in the academic year 84-85, The Journal of growth of technical and vocational education, 4(2), 30-37. [in Persian]

[22] Kashtiaray, N., Yusefi, A., and Musavi, S. (2012). fit of needs of the industrial sector with technical and vocational training in male and female vocational schools. Case study:Falavarjan city. The journal of new approach to educational management, 3(2), 119-138. [in Persian]

[23] Sadati, M., and Ghahraman, A. (2011), Comparison of the status of students in technical /vocational & kardanesh schools in terms of adapting educational components to standards. The journal of Sociology of Youth Studies, 2(2), 63-80. [in Persian]

[24] Alirezaee, A., & Kazempourian, S. (2017). English Needs Analysis of Electrical Engineering Students, Graduates, and Companies:A Step toward Employability. Journal of Language Horizons, Alzahra University,1(1),77-93.

[25] Imron, A,.(2017). Developing The English Syllabus For The Electrical Engineering As Vocational Study Program In Polytechnic. The journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 22(10), 41-50.

[26] Ha Xuan Hung. (2013). Comparative Study on Curricula for Vocational Teacher Education in Mechanical and Electrical Engineering. Publisher: RCP Secretariat and GIZ office in Shanghai/ China. Retrieved from: http://www.tvet-online.asia/series/RaD_vol-6_Ha-Xuan-Hung.pdf

[27] Metwaly Mabed and Thomas Köhler.(2018). Learning Performance in Vocational Secondary Schools: Testing Academic Achievement in Electrical Engineering. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-73093-6_16

[28] Finnish National Board of Education. (2011). Vocational Qualifcation in Electrical Engineering and Automation Technology, Retrieved from: https://www.oph.fi/download/140416_vocational_qualification_in_electrical_engineering_and_automation_technology_2009.pdf

[29] Monteiro, F. R., Pereira, P. A., Cordeiro, L. C., Cicero F. F., Costa, F., and Costa, M. G. F. (2016). Complementary Training Programme for Electrical and Computer Engineering Students Through an Industrial-Academic Collaboration (Extended Version), 46th Annual Frontiers in Education Conference, Retrieved from: http://home.ufam.edu.br/lucascordeiro/talks/fie2016_slides.pdf

[30] Hosseinzadeh, N., Hesamzadeh, M., and Senini, S. (2009). Industrial Technology Conference, DOI: 10.1109/ICIT.2009.4939715

[31] Algarabel, S., & Dasí, C. (2001). The definition of achievement and the construction of tests for its measurement: A review of the main trends. Psicológica, 22, 43–66.

[32] Keshavarzi, M., and Rahgozar, H. (2010). The place and role of curriculum in industrial training. The Journal of Curriculum Studies, 5 (19), 170-185. [in Persian]

[33] Johnson, B., and Christensen, L. (2013). Research methodology in educational sciences: quantitative, qualitative and mixed approaches , translated by: Ali Akbar Khosrowbadi, Kambiz Poushne and Moharam Aghazadeh. Tehran: Ayyj Publications.

[34] Ghaderi, H., & Shekari, A.(2014). “Evaluation of curriculum quality at University of Kashan, department of educational sciences. The Journal of Research in Curriculum, 2(14), 147-162. [in Persian]

[35] Khastar, H,. (2009). Providing a method for calculating the reliability of coding stages in research interviews. The journal of Methodology of social Sciences and Humanities, 15(58), 161-174. [in Persian]

[36] Dehghan, H. (2003). Reproduction of social classes in educational system, The journal of cultural research Letter, 7(4), 79-113. [in Persian]

[37] Kashani, M & Valizadeh, E. (2014). The study of the impact of social class on education, The 1th International Congress of Religious Culture and Thought. Tehran, Iran. Retrieved from: https://www.civilica.com. Article code: ICCRT01_0801.

[38] Shariatzadeh, M. (2006). Study of the status of technical and vocational school graduates in the country. Research project of the Institute of Education Studies. The abstract of the technical and vocational education researches, Vol. 6. [in Persian]

[39] Price, D.(2009). Job active group grow on base The curriculum of vocational and technical Education and adapt with Development. The journal of Education and Training,41(2), 79-97.

[40] World Bank. (1995). Priorties and standard for Education, a World Bank review. Development in practice. Washington DC ; World Bank. Retrieved from: http://documents.worldbank.org/curated/en/117381468331890337/

[41] Bagherzadeh, Z., & Asareh, A. (2015). Presentation of ways to technical and vocational education system of Iran. The journal of Research in Curriculum Planning, 2(19), 33-46. [in Persian]