فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، مؤسسه آموزش عالی ایوانکی، سمنان، ایران

2 گروه برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه فناوری‌های اطلاعاتی، فرایندهای تولید، توزیع و بهره‌گیری از دانش را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در این میان، اینترنت اشیاء به عنوان شبکه‌ای از انواع اشیاء متصل به هم می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را در همه عرصه‌‌ها ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش و کارکرد اینترنت اشیاء در فرایندهای تولید، انتقال و کاربرد دانش در نظام آموزش عالی است. بدین منظور از رویکرد سیستمی و روش SSM چکلاند که یک روش تحلیل کیفی برای سیستم‌های نرم همچون سیستم آموزش عالی است، استفاده شد. با مراجعه به چندین پایگاه اطلاعات علمی داخلی و خارجی تعداد 25 مقاله مرتبط شناسایی شد. سپس بدون انجام نمونه‌گیری، کلیه این مقالات توسط پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته و مطالب آن‌ها در چهار مقوله معرفی اینترنت اشیاء، نقش اینترنت اشیاء در کارکردهای آموزش عالی، فرصت‌های اینترنت اشیاء برای آموزش عالی و چالش‌های اینترنت اشیاء در آموزش عالی دسته‌بندی شده و در ابعاد درونداد، فرایند و برونداد نظام آموزش عالی سازماندهی شدند. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که اینترنت اشیاء، با ارائه خدمات پیشرفته اطلاعاتی، یک سیستم انعطافپذیر و قابل سنجش تربیتی را برای جامعه دانشگاهی فراهم می‌کند که می‌توان از قابلیت‌های آن برای شخصی‌سازی آموزش و تقویت یادگیری، مدیریت بهتر فرایندهای آموزشی، مدیریت مؤثرتر لجستیکی و ... بهره گرفت. کاربرد اینترنت اشیاء چالش‌هایی را نیز برای آموزش‌عالی به دنبال خواهد داشت که ...

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Internet of Things; A system for improving the higher education system

نویسندگان [English]

  • A.M. Ahmadvand 1
  • H. Nasiri 2
  • F. NasrollahiNia 2
  • A. Mahjoubian 2

1 Department of Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran

2 Department of Education and Psycology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, information technology, has affected the production, distribution, and use of knowledge-based processes. Among other things, the Internet of Things as a network of objects connected to each other can bring new capacities in all fields. The aim of the present research is to examine the opportunities and challenges that the Internet of Things can have in relation to the higher education system. For this purpose, the systematic approach and the Chelkland SSM method were used. By refer to several internal and external scientific information databases, 25 related articles were identified. Then, without any sampling, all of these articles were studied by the researchers and their contents are divided into four categories: the introduction of the internet of things, the role of the internet of things in educational functions, the opportunities of the internet of things for higher education and the challenges of the internet of things in higher education, and they were organized in the dimensions of the input, process and output of the higher education system. The findings of the research indicate that the internet of things, by providing advanced information services, provides a flexible and measurable system for academic community that can be used to personalize training...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Internet of Things
  • Higher Education
  • Opportunities
  • Challenges

[1] Kaldi, A.R., & Fallah. F. (2009). Student’s Attitudes About Socio-Cultural Functions of The Universities. J. social sciences, 3(1), 73-92. [in Persian[

[2] Soleimangoli, A., Dolati, A., & Aminbeidokhti, A. (2017). Interaction and communication teaching–learning process improvements solutions of smart schools. J. Technology of Education, 11(3), 183-196. [in Persian]

[3] Gul, Sh., Asif, M., Ahmad, Sh., Yasir ,M., Majid, M., Sheraz, M., & Malik, A. (2017). A Survey on Role of Internet of Things in Education. Intl J. Computer Science and Network Security, 17(5),159-165.

[4] Pinka ,K., Kampars, J., & Minkevičs, V. (2016). Case Study: IoT Data Integration for Higher Education Institution. Information Technology and Management Science, 19, 71–77.

[5] Wang, F. (2010). English Interactive Teaching Model which based upon Internet of Things. 2010 International Conference on Computer Application and System Modeling (ICCASM 2010) (v13 587- v13 590).

[6] Gomez, J., Huete, J. F., Hoyos, O., Perez, L.,& Grigori, D. (2013). Interaction System Based on Internet of Things as Support for Education. The 4th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN-2013) (132-139).

[7] Shyr, W-J., Zeng, L-W., Lin, Ch-K., Lin, Ch-M.,& Hsieh, W-Y.(2018). Application of an Energy Management System via the Internet of Things on a University Campus. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education,14(5), 1759-1766.

[8] Tadejko, P. (2015). Application of Internet of Things in Logistics – Current Challenges. Economics and Management, 7(4), 54-64.

[9] Salis, C., Murgia, F., Wilson, M. F., Mameli, A (2015). IoT-DESIR: A case study on a cooperative learning experiment in Sardinia. Proc. of 2015 International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL) (785-792).

[10] Abbasy, M. B., & Quesada, E.V. (2017). Predictable Influence of IoT (Internet of Things) in the Higher Education. Intl J. of Information and Education Technology, 7(12), 914-920.

[11] Aldowah, H., Rehman, S. U., Ghazal, S., & Umar, I. N. (2017). Internet of Things in Higher Education: A Study on Future Learning. Paper presented at the Journal of Physics: Conference Series. 1-10.

[12] Majeed, A., & Ali, M. (2018). How Internet-of-Things (IoT) making the university campuses smart? QA higher education (QAHE) perspective. Paper presented at the Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC), 2018 IEEE 8th Annual. 646-648.

[13] Moreira, F., Ferreira, M. J., & Cardoso, A. (2017). Higher education disruption through IoT and Big Data: A conceptual approach. Paper presented at the International Conference on Learning and Collaboration Technologies. 389-405.

[14] Pruet, P., Ang, C. S., Farzin, D., & Chaiwut, N. (2015). Exploring the Internet of “Educational Things”(IoET) in rural underprivileged areas. 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 1-5.

[15] Kamal Aldein Mohammed, Z., & Sayed Ali Ahmed, E. (2017). Internet of Things applications, challenges and related future technologies. World Scientific News, 2(67), 126-148.

[16] Tianbo, zh.(2012). The Internet of Things Promoting Higher Education Revolution. Fourth International Conference on Multimedia Information Networking and Security. 790-793.

[17] Bagheri, M.,& H.movahed, S.(2016). The Effect of the Internet of Things (IoT) on Education Business Model, 12th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems. 435-441.

[18] Che tu, J ., Yin chen, Y., & Chang chen, sh.(2017). The Study of Consumer Green Education via the Internet of Things with Green Marketing, EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education. 6133-6145.

[19] Mcrae, L., Ellis, K,.& Kent, M.(2018). Internet of Things (IoT): Education and Technology The relationship between education and technology for students with disabilities, research project, Published in Curtin University.

[20] Banica, L., Burtescu, E.,& Enescu, F.(2017). The impact of internet-of-things in higher education, Scientific Bulletin – Economic Sciences, 16(1), 53-59.

[21] Ning, H.,& Hu, Sh.(2012). Technology classification, industry, and education for Future Internet of Things, International journal of communication systems, 1-11.

[22] Lee, M.(2016). Guest Editorial: Special Section on Learning through Wearable Technologies and the Internet of Things, IEEE transactions on learning technologies. 9(4), 301-303.

[23] Selwyn, N.(2012). Social media in higher education, Europa World of Learning.1-10.

[24] Atzori, Luigi., Iera, Antonio.,& Morabito, Giacomo.(2010). The Internet of Things: A survey. Computer Networks. 54, 2787–2805

[25] Jackson, Micheal C. (2003). Systems Thinking; Creative Holism for Managers. (Ahmadvand, A.M., & Japalaghian, Gh. Trans.).Tehran: Jahan Jame Jam. [in Persian[

[26] Chai, C. S., & Lim, C. P. (2011). The Internet and teacher education: Traversing between the digitized world and schools. The Internet and Higher Education, 14(1), 3-9.

[27] Pahlevanzade, B., Azizi Mahmoudabad, R. (2017). Internet of Things and its security requirements. Proc. The 1st International Internet Conference on Objects, Applications and Infrastructure (Isfahan University of Technology,1-6. [in Persian[

[28] Esmaili, S. (2015). The Effect of Using the Internet on Things on the Quality of Education and Learning. Proc. The 3th International Conference on Applied Research in Computer Engineering and Information Technology, 1-7. [in Persian[

[29] Tavallai, R., &Sabbaghi, Z. (1394). Designing a conceptual model of jihadi management development using a combination of soft and mapping methods. J. management improvement, 9(2), 121-145. [in Persian[