فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی،دانشکده علوم انسانی، اراک، ایران

2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه دوم بر اساس میزان تأکید بر اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. در این پژوهش پس از گردآوری داده های کمی از تکنیک آنتروپی شانون جهت تحلیل آنها بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را محتوای کلیه ی کتاب های شیمی متوسطه دوم تشکیل داد. روش نمونه گیری در این پژوهش تمام شماری بود؛ لذا تمام کتاب های شیمی دوره متوسطه دوم به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفتند. واحد ثبت در این تحقیق، مضمون بود. یافته‌های حاصل از تحلیل محتوا نشان داد که در کتاب های شیمی متوسطه دوم به اهداف اقتصاد مقاومتی در بعد مصرف در حیطه ی مهارتی بیشترین توجه و در بعد تولید در حیطه ی نگرشی کمترین توجه صورت گرفته و می توان نتیجه گرفت که در کتاب های شیمی متوسطه دوم به اهداف اقتصاد مقاومتی به میزان خیلی کمی توجه شده است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Content analysis of secondary school chemistry textbooks based on components of resistance economics: shannon entropy method

نویسندگان [English]

  • H. Moafi 1
  • F. Nateghi 2
  • A. Faghihi 2
  • M. Seifi 2

1 Ph.D Student in Curriculum Planning, Islamic Azad University, Faculty of Humanities, Arak, Iran

2 Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Arak, Iran

چکیده [English]

The purpose of current study is to analyze the content of chemistry text-books of secondary high school by emphasis on resistance economy aims. The method of this qualitative study is content analysis. Shannon Entropy was applied to analyze the content after gathering the data. The population of study is the content of chemistry text-books. The sampling technique was census so, the whole contents of these books were analyzed. The meaning unite of the study was theme. The findings of the study showed that the most emphasis has been put on the objectives of the resistance economy in terms of consumption in the psychomotor domain, and the least emphasis has been put on production aspect in the attitude domain. It can be concluded that the content of secondary high school chemistry text-books have paid little attention to the resistance economy aims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance economics
  • Chemistry Textbook
  • Communication Content Analysis
  • secondary school
  • education chemistry

هدف این پژوهش تحلیل محتوی کتاب های شیمی دوره متوسطه دوم براساس توجه به اهداف و مولفه های اقتصاد مقاومتی است که با استفاده از روش آنتروپی شانون انجام شد.
ابزار گرد آوری داده ها، چک لیست محقق ساخته تحلیل محتوا بود که بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی استخراج شده در پژوهش ناطقی و همکاران بدست آمده است[25]. این ابزار دارای سه بعد تولید، مصرف و اشتغال در برنامه های درسی شیمی است که در سه حیطه دانشی، نگرشی و مهارتی تنظیم گردیده است. بنابراین در این تحقیق، فراوانی مولفه ها و مضامین اقتصاد مقاومتی در برنامه های درسی شیمی، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تغییر محتوی کتاب های درسی در سال های اخیر و لزوم اصلاحات در آنها، ضروری به نظر می رسد که در این تغییرات و اصلاحات، نگاه ویژه ای به اهداف و مولفه های اقتصاد مقاومتی شود. دروس شیمی در دوره متوسطه دوم نیز می توانند به خوبی ارتباط و همپوشانی کاملی با اهداف و مولفه های اقتصاد مقاومتی داشته باشند؛ چرا که در بحت تولید، مصرف و اشتغال می توان به مقوله هایی چون: تربیت و توانمند سازی نیروی کار، اصلاح الگوی مصرف، توسعه کار آفرینی،
دوره متوسطه دوم (سه بعد و سه حیطه) در محتوای کتاب های درسی شیمی این دوره توجه شده است. بیشترین ضریب اهمیت، در بعد مصرف و در حیطه مهارتی و کمترین ضریب اهمیت، در بعد تولید و در حیطه نگرشی، بدست آمد. بازنگری و گنجاندن مفاهیم اقتصاد مقاومتی در کتاب های شیمی متوسطه دوم و رابطه عمودی محتوای کتاب‌ها جهت بهبود وضعیت برنامه درسی و به‌ تبع آن پرورش انسان‌هایی باروحیه اقتصاد مقاومتی و دارای تربیت اقتصادی، پیشنهاد این پژوهش به برنامه ریزان و مولفان کتاب‌های درسی است.

 

 

 

 


[1] Azimi, Hussein (2013). Dissemination circuits in Iran's economy, Publishing. [in Persian]

[2] Asgari, Mohammad (2013). Economics in education. Proceedings of the conference on economics and education, Tehran. [in Persian]

[3]Faghihi, Ali Naghi (1998). Explaining the Objectives in the Education Economy from the point of view of Islam, Institute for Education. [in Persian]

[4] Statement by the Supreme Leader, Office of the Office for the Preservation and Publication of the Works of the Grand Ayatullah Khamenei, url: http: //farsi.khamenei.ir/News parts-index? tid = 5085.1395 / 03/05. [in Persian]

[5] Barghi, Isa and Fazlalizadeh, Shahram (2016). How to achieve the economic goals of secondary education through curriculum. The paper presented at the conference "Education and resistance economics". University of Tehran. [in Persian]

[6] Toghyani, Mahdi (2017). Coming to a resistance economy and education. Taken from the Economic Journal site. [in Persian]

[7] Moradi, Ruhollah and Nasseri, Elham (2016). Promoting the culture of work and economic effort through elementary curriculum. Doctoral dissertation Curriculum. Shahid Rajaee University of Tehran. [in Persian]

[8] Saiflo, Sajjad (2014). The concept of resistance economics, Islamic economics knowledge quarterly No. 9, Autumn and Winter. [in Persian]

[9] Sorkhadeh, Fatemeh (2017). Solutions and Challenges for the realization of Islamic life style as a platform for the realization of resistance economics, National conference on the role of lifestyle in resistance economics. [in Persian]

[10] Miller ،Stephen (1988). Professional education, is there a role here for a competency- based approach? New York: National Council on Economic Education. vol.17, No .3, p .111.

[11] Saunders and et al (2003). The Status of Economics in the high School Curriculum, Available at:http://www. U m. edu.

[12] Rezaei, Maryam (2017). Design and validation of a suitable curriculum model for education for sustainable development in elementary schools, Ph.D. thesis, Shahid Rajaee Tarbiatdar University. Tehran. [in Persian]

[13] Ebrahimi، Harestani ،Adib , Yousef, Asghar, Rezapour, Yousef and Toghiani, Mehdi(2017). A study of the religious foundations of the optimal pattern of residential economic education curriculum, Journal of the Islamic revolutionary approach, Vol10, No. 36, pp 58-41. [in Persian]

[14] Ghojeh, Zahra (2017). Analysis of Curriculum Designed by Iran's Education System in Focus on Resistance Economics, Master's thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran. [in Persian]

[15] Ali Pour, Fatemeh, Nateghi, Faezeh and Faghihi, Alireza (2017). Analyzing the goals and content of the curriculum of elementary school in Iran based on the emphasis on the components of economic education. Doctoral dissertation Azad University of Arak Branch. [in Persian]

[16] Farhadi، Mojdeh, Ali (2017). Resistance economy from the perspective of the Holy Qur'an. Paper presented at the conference on the role of resistance economics in Iran, Bu-Ali University, Hamedan.[in Persian]

[17] Sahrakar, Soheila (2016). The role and place of curriculum planning in improving the economic conditions of society, a paper apresented at the conference on globalization and the future of education in Iran. Mashhad Ferdowsi University.[in Persian]

[18] Moradi, Hassan (2010). Resistance economics and the basics of Islam. Islamic culture publishing House, Tehran. [in Persian]

[19] W.D cooper (2010).New jersey core curriculum content standards for social studies. Journal of Economic Education 43(3): 339–47.

[20] Arabshahi, Bahereh and Moafi, Hossein (2011). New methods of chemistry training. Article presented at the 2nd national education conference. Shahid Rajaee University, Tehran. [in Persian]

[21] George S. Mouzakitisa (2010). The role of vocational education and training curricula in economic development، Profiling: Conceptual Underpinnings Economic Department.

[22] Badrian, Abed (2010). Chemistry training, Publication Gherad. Tehran. [in Persian]

[23] Tabrizi, Mansoureh (2013). Analyzing qualitative content in terms of deductive and inductive approaches. Journal of Social Sciences. Number 64, pp. 105-138. [in Persian]

[24] Nourian, Mohammed (2008). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran. [in Persian]

[25] Nateghi, Faezeh, Moafi, Hossein, Faghihi, Alireza and Seifi, Mohammad (2018). secondary chemistry curriculum objectives for realizing resistance Economics, Proceedings of the National conference on exploring and recognizing resistance economics.[in Persian]

[26] Seyyed Mohammadi, Gholamreza (2002). Content analysis method (Practical guide for research), Science publishing House, Tehran. [in Persian]

[27] Ansari, Abdollah (2015). Evaluation of the components of modification of consumption and production patterns in the textbooks of the sixth and seventh bases, Basij Strategic. Studies Journal, 63, 53-71. [in Persian]

[28] Sadr, Mojtaba (2002). Educating children from the perspective of Islam. Paper Accepted at the Fourth Education Conference, Shahid Rajaee University of Tehran. [in Persian]

[29] Rabiei, Mehdi, Mohebbi Amin, Sakineh (2009). Content Analysis of Elementary Text books Using the Patterns of Consumption Patterns with Emphasis on Verses and Narratives, Journal of Cultural Defenses of Women and Family, Year 5, Issue, 16,113 - 142. [in Persian]

[30] Whitaker and Dir (2000). "A curriculum based on the principles of socia constructivism focused on the development of individuals for the future work world". http://dx.doi.org/10.1057/eej. 2011.21.

[31] Cameron ، james (2013). Economic Sanctions International Policy and political economy at Work, Palgrave Macmillan. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19 No.5, pp.508-23.

[32] Mc Kinley, Michael (2000). Economic globalization as Religious War. London: Routledge. Balancing customer perceptions and expectations, The free press, New York, NY.