فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: یکی از چالش‏های اساسی در نظام درسی آموزش عالی این است که دانشجویان از مهارت تفکر، استدلال و اندیشه‏ورزی برخوردار نیستند. به ویژه این مسئله، در موقعیت‏‏هایی خود را نشان می‏دهد که از فراگیران انتظار می‏رود با قدرت خلاقیت و ابداع، به نقد و بازطراحی اندیشه‏ها و افکار قدیمی بپردازند و حتی ایده‏ها و نظریات جدید و نوآورانه را خلق نمایند. عدم توجه دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی پیرامون آموزش و انتقال مهارت‎های اندیشه ورزی، تفکر خلاق و توانایی حل مسئله برای چالش با موقعیت‌های تصمیم‌گیری، دانشجویان را به افرادی تبدیل نموده است که تنها بر حفظیات و نتایج از پیش آماده شده تکیه کنند. یکی از زمینه‎های کاربرد آموزش تفکر مبحث کارآفرینی است که ارتباط تنگاتنگ آن با بحث خلاقیت به وضوح در ادبیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است. با نهادینه سازی آموزش‌های کارآفرینی از طریق انتقال مهارت اندیشه ورزی به دانشجویان برای خلق ایده‎ها، فرصت مناسبی برای آشناسازی آنها با مفهوم کارآفرینی، تشویق، ایجاد علاقمندی و برانگیختن آنها ایجاد می‏شود. در این راستا، دانشگاه‏های کارآفرین به توسعه مهارت‎های کارآفرینی و کمک به دانشجویان برای شروع کسب و کار جدید و ایجاد شبکه‏سازی با عاملان اقتصادی در راستای حمایت از کارآفرینان دانشگاهی می‏پردازند. اگر دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی به سمت توسعه کارآفرینی گام بر ندارند و به این موضوع توجه نکنند، در طولانی مدت در قالب چارچوب‏های توسعه کلان کشور که مبنای خود را بر اساس شاخص‏ها و معیارهای عینی و لازم الاجرای اقتصادی قرار می‏دهند، توجیهی برای بقا و ادامه کار نخواهند داشت. در این رابطه، روش شش کلاه تفکر، بر قدرت اندیشه‏ورزی دانشجویان جهت طراحی موضوعات شغلی تکیه می‌نماید. در واقع، این روش به دانشجویان کمک می‏کند تا آنها در تفکر پیرامون جنبه‌های مختلف یک موضوع کسب و کار به ویژه در طراحی یک برنامه کسب و کار، کارایی و مهارت‏های لازم را داشته باشند. بنابراین، مطالعه تدریس پژوهی حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش شش کلاه تفکر دوبونو در بهبود توانایی‌های شناختی دانشجویان کشاورزی در درس کارآفرینی انجام گرفت.
روش‌ها‌: در این پژوهش، 80 دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه (سال تحصیلی 96-95) طبق طرح شبه آزمایشی چهار مرحله‎‌ای سولومون به شکل تصادفی در گروه‎های تیمار و کنترل تقسیم شدند. برای سنجش توانایی‌ شناختی آزمودنی‌ها از یک پرسشنامه کسب و کار احداث واحد پرورش ماهی استفاده شد که روایی صوری آن توسط گروهی از اعضای هیأت علمی تأیید و سازگاری آن با ضریب پایایی کودرریچاردسون 21 تأیید شد (rKR21= 72/0). از نرم‌افزار SPSS نیز برای تحلیل داده‎ها و محاسبه اندازه اثر نتایج استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که روش شش کلاه تفکر دوبونو اختلاف معناداری را در دانش شناختی آزمودنی‌ها در چهار گروه آزمایشی پیرامون تدوین طرح کسب و کار ایجاد می‎نماید (0.001 < p، 79= df، 40.89= F). همچنین، بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون آزمودنی‌های گروه یک اختلاف معناداری وجود دارد (0.001 < p، 22= df، 8.16 = SΔ) که اندازه اثر 75/0 (0.75= ) نیز تأثیر قابل توجه آموزش روش شش کلاه تفکر را نشان داد. همچنین، نتایج کیفی تحقیق نشان می‌دهد که آزمودنی‌ها توانستند یک طرح کسب و کار استاندارد را طراحی نمایند.
نتیجه‌گیری: بکارگیری روش شش کلاه تفکر در مراکز کارآفرینی دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی توصیه می‎شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of training Six Thinking Hats method on improving cognitive skills of agricultural students in entrepreneurship course

نویسنده [English]

  • B. Abadi

Department of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives:One of the main challenges in Iranian higher education system is the fact that students are not entitled to the skills of thinking and reasoning. In particular, this issue manifests itself in situations where learners are expected to critique and redesign old ideas and thoughts with the power of creativity and innovation, and even creating new and innovative ideas and theories. The lack of attention paid by universities and higher education institutions to training and transferring of thinking skills, creative thinking, and problem-solving ability to challenge decision-making situations has made students rely solely on memorization and pre-prepared results. One of the fields of application of thinking is the issue of entrepreneurship, the close connection of which with creativity has clearly been confirmed in the literature. By institutionalizing entrepreneurship education through the transfer of thinking skills to students to create ideas, they are acquainted with the concept of entrepreneurship, by which they are inspired to create innovative ideas and thoughts. In this regard, entrepreneurial universities develop entrepreneurial skills and help students to start new businesses and network with economic agents in order to support university entrepreneurs. If universities and higher education institutions are not able to step towards entrepreneurial development and do not give thought to this issue, there would be no justification for their survival and continued work in long run, as macro-development frameworks will be implemented based on objective economic indicators and criteria. Hence, the six-hat method of thinking relies on students' thinking power to design career topics. This approach, in essence, will help students have the necessary efficiency and skills in thinking about different aspects of a business issue, especially in designing a business plan. For this reason, the present study was conducted with the aim of investigating the effect of six thinking hats (STHs) of De Bono on improving the cognitive abilities and skills of agricultural students in the entrepreneurship course.
Methods: In this study, 80 undergraduate agricultural students in the University of Maragheh (the academic year 2016-2017) were randomly assigned to treatment and control groups according to a quasi-experimental design of Solomon's four stages. To assess the cognitive ability of the cases, a business questionnaire for the construction of a fish farming unit was used. SPSS software was used to analyze the data and calculate the effect size of the results.
Findings: The results unveil that the approach of STHs makes a significant difference in the knowledge of the cases in four experimental groups on the development of business plan (F = 40.89, df = 79, p < /em> < 0.001). Furthermore, there was a significant difference between pre-test and post-test scores of the participants in different groups (SΔ = 8.16, df = 22, p < /em> < 0.0010) with the effect size of 0.75 ( = 0.75), indicating a significant effect for the STHs on learning. Additionally, the qualitative results of the research manifest that the participants were able to design a standard business plan.
Conclusion: It is recommended to use the STHs method in entrepreneurship centers of universities and higher education institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Hats
  • " "Thinking
  • " "Training
  • " "Cognitive
  • "

[1] Rashki, M., Salarzehi, H., & Kamaliayan, A.R. (2018). Designing a model of Student entrepreneurship talent management of higher education institutions with a grounded approach. Journal of Entrepreneurship Development, 10(4), 595-614. [in Persian].

[2] Abtin, A. (2011). Investigating the new methods of entrepreneurship development in Sistan and Baluchestan Province. Society and Work, 135, 56-75. [in Persian].

[3] Azizi, M., & Taheri, M. (2014). The impact of entrepreneurship education on student entrepreneurship intention and traits. Quarterly Journal of Innovation and Entrepreneurship, 3(4), 71-83. [in Persian].

[4] Dutta, N., & Sobel, R.S. (2018). Entrepreneurship and human capital: The role of financial development. International Review of Economics & Finance, 57, 319-332.

[5] Crecente-Romero, F., Giménez-Baldazo, M., & Rivera-Galicia, L.F. (2018). Can entrepreneurship channel overqualification in young university graduates in the European Union? Journal of Business Research, 89, 223-228.

[6] Bahmani, N., Arasti, Z., & Hosseini, S.R. (2018). Entrepreneurship education in elementry schools in order to improve entrepreneurial attitude. Journal of Entrepreneurship Development, 10(4), 555-574. [in Persian].

[7] Majidi, D., Yasbolaghi Sharahi, B., & Alimohammadi, M. (2012). Impact of entrepreneurship training on entrepreneurial attitude and sprit of the students of the faculty of educational science and psychology of Kharazmi University. Journal of Skill Training, 1(1), 117-129. [in Persian].

[8] Shahrokhi Sardoo, S., Pedram, P., Zarifiyan, SH. & Fekrat, F. (2014). The effect of tripple knowledge components on entrepreneurial intention of agriculture students at Jiroft University, Iran. Agricultural Education Administration Research, 31, 94-106. [in Persian].

[9] Bergmann, H., Geissler, M., Hundt, C., & Grave, B., (2018). The climate for entrepreneurship at higher education institutions. Research Policy, 47(4), 700-716.

[10] Fichter, K., & Tiemann, I. (2018). Factors influencing university support for sustainable entrepreneurship: Insights from explorative case studies. Journal of Cleaner Production, 175, 512-524.

[11] Mohseni, A., Mousavi, S.H., & Jamali, M. (2013). The role of entrepreneurship training on students’ entrepreneurial attitude and general self-efficiency beliefs. IRPHE, 19(3), 63-80. [in Persian].

[12] Drucker P.F. (1985). The discipline of innovation. Boston, MA: Harvard Business Review. p. 67-72.

[13] Parishani, N., Nili, M.R., Mir shah Jafari, S.B., & Aghamohammadi, S. (2014). The effect of self-efficiency training on the performance and behabvior of the students in biology class. Research in Teaching, 1(2), 81-89. [in Persian].

[14] Aithal, P.S., & Kumar, P. M. (2016). Using six thinking hats as a tool for lateral thinking in organizational problem solving. International Journal of Engineering Research and Modern Education (IJERME), 1(2), 225-234.

[15] Patre, S. (2016). Six thinking hats approach to HR analytics. South Asian Journal of Human Resources Management, 3(2), 191-199.

[16] Kivunja, C. (2015). Using de bono’s six thinking hats model to teach critical thinking and problem solving skills essential for success in the 21st century economy. Creative Education, 6(3), 380-391.

[17] Culvenor, J., & Else, D. (1997). Finding occupational injury solutions: the impact of training in creative thinking. Safety Science, 25(1-3), 187-205.

[18] Li, C. S., Lin, Y.F., Nelson, J., & Eckstein, D. (2008). Hats off to problem-solving with couples. The Family Journal, 16(3), 254-257.

[19] Animasahun, R. A. (2002). Effect of six thinking hats and practical creativity in the reduction of psychopathological behaviour among some adolescents in Nigeria prisons. Ibadan Journal of Educational Studies, 2(2), 573-587.

[20] Azeez, R.O., (2016). Six thinking hats and social workers’ innovative competence: An experimental study. Journal of Education and Practice, 7(24), 149-153.

[21] Swart, M. (1991). Business English for black adults in Cape Town’s Khayelitsha and Nyanga. System, 19(3), 241-252.

[22] de Bono, E., & Zimbalist, E. (2010). Lateral thinking. Viking.

[23] Smith, M., & Cook, K. (2012). Attendance and achievement in problem-based learning: The value of scaffolding. Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 6(1), 129-152.

[24] Tamura, Y., Furukawa, S. (2007). CSCL environment for six thinking Hats discussion. In International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems (pp. 583-589). September 2007, Springer, Berlin, Heidelberg.

[25] Karadag, M., Iseri, O., & Etikan, I. (2014). Determining nursing student knowledge, behavior and beliefs for breast cancer and breast self-examination receiving courses with two different approaches. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15, 3885-90.

[26] Dhanapal, S., & Ling, K. T. W. (2014). Six Thinking Hats: A Study to Understand the Reasons and Extent of their Application in the English Language Classroom. Journal of English Language and Literature, 1(3), 82-92.

[27] Mohamed, A.S.E., & Ahmed, E.M. (2016). The effect of using the six thinking hats strategy in teaching health and fitness course on the development of creative thinking and the academic achievement level. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science. Movement & Health, 16(2), 209.

[28] Kaya, M. F. (2013). The effect of six thinking hats on student success in teaching subjects related to sustainable development in geography classes. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(2), 1134-1139.

[29] Toraman, S., & Altun, S. (2013). Application of the six thinking hats and scamper techniques on the 7th grade course unit Human and environment: an exemplary case study. Mevlana International Journal of Education, 3(4), 166-185.

[30] Hani, U., Petrus, I., & Sitinjak, M. D. (2017). The effect of six thinking hats and critical thinking on speaking achievement. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 82, 85-88.

[31] Jornburom, Y. (2017). The effect of six thinking hats training program on higher-order thinking skills of nursing students. Journal of Nursing and Education, 10(1), 34-43.

[32] Campbell, D. & Stanley, J. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. Chicago, IL: Rand McNally.

[33] Costley, C. L. (1988). Meta analysis of involvement research, in NA - Advances in Consumer Research Volume 15, eds. Micheal J. Houston, Provo, UT: Association for Consumer Research, PP. 554-562.

[34] Covello, J.A., & Hazelgren, B. J. (2006). Complete book of business plans: simple steps to writing powerful business plans, Sourcebooks, Inc.

[35] Freidunnejad, R. (2014). Get acquainted with business justification plans. The Green Book. Pp 195. [in Persian].

[36] de Bono, E. (1995). Exploring patterns of thought: Serious creativity. The Journal for Quality and Participation, 18(5), 15-18.