فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

معماری رشته ای تلفیقی از مباحث علوم انسانی،هنر و علوم‌فنی می باشد.به همین علت تحقق معماری،نیازمند برخورداری از مجموعه ای از معرفت‌ها و دانش‌های گوناگون است. از سال 1939،آموزش آکادمیک معماری در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارشدپیوسته،جهت تربیت نقشه‌کش و معمار تعریف و جایگزین شیوه سنتی گردید و در سال 1998دوره کارشناسی پایه ریزی شد.مسئله پژوهشی حاضر،بررسی و مقایسه میزان انطباق برنامه درسی رشته معماری به شیوه کارشناسی ارشدپیوسته با شیوه ناپیوسته،بر مبنای بنیان‌های آموزش معماری می باشد.این پژوهش کاربردی،از نظر ماهیت در شمار تحقیقات توصیفی تحلیلی و درطیف مطالعات ارزشیابی قرار می گیرد.به لحاظ نحوه جمع آوری داده،روش آمیخته تشریحی استفاده شده است.ابتدا محتوای آموزش و آنچه یک دانشجوی معماری باید بیاموزد،بحث و ارائه گردید.سپس در مورد بنیان های آموزش،تفسیرها و نظرات صاحبنظران با پرسشنامه در مقیاس5 گزینه ای لیکرت،اخذ گردید.بر اساس یافته ها،محتوای آموزش معماری در سه بنیان دانش،توانش و بینش نمود می یابد. در دوره کارشناسی ارشد پیوسته،67واحددرسی(1663ساعت)در حوزه دانش و88واحد(3426ساعت)در حوزه توانش قرار می گیرد.در مجموع دوره ناپیوسته،در حوزه دانش،65واحد(1204ساعت)و85واحد(2690ساعت)در حوزه توانش وجود دارد.از دیدگاه اساتید،کارفرمایان و دانش آموختگان،در هرسه حیطه دانش وخصوصا توانش و بینش، دوره کارشناسی ارشد پیوسته دوره کاملا موفق تری است و این دوره،در اکثر زمینه ها بر دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ارجحیت دارد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating contiguous master's and non-countiguous master’s degree Courses of Architecture and comparing their adaptability with Architecture Education Factors

نویسندگان [English]

  • A. Sedaghati 1
  • I. Hojat 2

1 PhD. Student in Architecture, Kish International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Faculty of Architecture, Beautiful Arts Campus, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Architecture is a discipline that is a combination of humanities,arts and technical sciences.Consequently,the realization of architecture requires a set of knowledge and wisdom.About1939,academic education of architecture in associate degree and contiguous master's degree courses,began. The Bachelor's degree course was founded in1998.The present study compared the degree of adaptation of architecture curriculum in a contiguous master's degree courses with that of non-contiguous based on the components of architecture education.This applied study was of descriptive-analytical type and evaluation study in nature.The Explanatory method was used for data collection.First,the educational content and whatever an architecture student should learn were discussed.Then,experts' opinions and perceptions were asked regarding the educational content using a likert scale questionnaire.The findings revealed that the content of architecture teaching is based on the three foundations of knowledge,competence,wisdom.and the course syllabus in contiguous master's included 67units(1767hours)in knowledge dimension and 88units(3640hours)in competence dimension.Overall,both non-contiguous degrees encompassed 64units(1479hours)in knowledge dimension and 88units(3570hours)in competence.According to professors,employers and graduates’perspectives,contiguous master's degree was more comprehensive in terms of knowledge،competence and wisdom.considering the nature of the architecture and its difference with other fields of study,as well as the impact of the competence and wisdom factors in architects’ training,And this course,in most areas,prefers a non-countiguous master's degree

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instructional content
  • Architecture
  • contiguous master's degree course
  • non- contiguous master's degree course
  • Bachelor’s degree course

[1] McEwen, M & Bechtel, G.A.(2000). Characteristics of nursing doctoral programs in the United States. J Prof Nurs.16(5):282-292.

[2] Hall, C.E.(2014). Toward a model of curriculum analysis and evaluation - Beka: A case study from Australia. Nurse Educ Today. 34(3):343-348

[3] Moyer, B. & Wittmann-Price, R.(2008). Nursing Education: Foundations for Practice Excellence. Philadelphia: F. A. Davis Company

[4] Taghi, Z. (2008). Contemplation in the aftermath of a quantity growth in architecture at the universities of the country . Journal of Sofe. 17(46).125-134. [in Persian]

[5] Dorudgar. Q. (2006). The method of choosing a student for the quality of architecture. Ph.D. Thesis. Tehran University. [in Persian]

[6] Rashidzadeh.E and Bayazidi.G. (2015). A comparative study of the acceptance and education of architects in universities of iran and other countries (America, Germany, Austria, Russia, Japan),

First international conference on new ideas in architecture. [in Persian]

[7] Keshtkarghalati. A.(2013). Reproduction of postgraduate education in architecture based on system approach (MSc in landscape architecture). Ph.D. Thesis .Tarbiat Modares University. [in Persian]

[8] Feyzi . M and Asadpour.M. (2013). Analysis of the contents of the section of landscape architecture lessons based on system attitude in education and landscape design. Sustainable architecture and urbanization.1(1). [in Persian]

[9] Islami. G and Qudsi .M (2013). Islamic approach to designing a structural model for an architectural education system. Kymya ye honar. 2(7). [in Persian]

[10] Gharibpour. A and Totunchi Moghadam. M (2013). Comparative overview of the basic design training course in the bachelor of architecture. Journal of Beautiful Art. 20(4). [in Persian]

[11] Fatemi . S and Ataei Far.A (2016). A critique of the curriculum of internal architecture through a collaborative review of a bachelor's degree with an interdisciplinary bachelor of interior architecture. National conference on contemporary challenges in architecture, landscape and urbanism. [in Persian]

[12] Azamati. A and Zargami. E. (2009). A comparative study of architectural engineering education and technical architecture in iran. Engineering education conference in 1404. Academy of sciences. [in Persian]

[13] Supreme council of planning, Ministry of culture and education. (1996). General specifications, program and course syllabus for master's degree (continuous) architecture.

[14] Supreme council of planning, ministry of science, research and technology. (2017). General specifications, program and course syllabus for master of engineering (non-continuous) in architecture.

[15] Supreme council of planning, Ministry of culture and education. (1998 A). General specifications, program and course syllabus for undergraduate architectural engineering.

[16] Supreme council of planning, ministry of science, research and technology. (2017). General specifications, program and course syllabus for undergraduate architectural engineering.

[17] Bazargan, A. (2008). Assessment of training. Tehran. Samt Publishing. [in Persian] .

[18] Hojat, I. (2012). The Rehearsal of Architecture. university of Tehran Publishing.(2nd ed.). [in Persian]

[19] Akrami, G.(2004). The role of views in architecture education. Journal of Beautiful Art. (16). [in Persian]

[20] Hojat, I. (2003). Learning Architecture and Value Values. Journal of Beautiful Art. (14), 63-70. [in Persian]

[21] Swearing White, S. & Mayo, J. M. (2005). Environmental education in graduate professional degrees: The case of urban planning. report and research , 31-38.

[22] Nicol, D. & Pilling, S. (2000). Changing architectural education: Towards a new professionalism. Taylor & Francis.

[23] Nadimi, H. (2005). Strategic planning of architectural schools, why and how. Journal of Sofe. 15(41). [in Persian]

[24] Shariat Rad, F. & Mahdavipoor, H. (2008). Assessment of the role of the lesson architectural design IV in the professional ability of the graduates of Yazd University of architecture. Journal of Beautiful Art. (36), 49-57. [in Persian]

[25] Riegin, C. (2009). Adaptive method - beyond quantitative and qualitative strategies. Translated by Fazeli, M. Tehran. Agah Publishing. [in Persian]

[26] Alaee, A. (2001). A look at the diversity of knowledge in architecture. Journal of Sofe. 11(32). [in Persian]

[27] Dehkhoda, A. (1998). Dehkhoda dictionary. university of Tehran Publishing.(2nd ed).(46). [in Persian]

[28] Shayan, H.R. (2008). Drawing skills and their role in architectural design. 3th Architecture Education Conference. UniversityTehran. [in Persian]

[29] Cikis, S & Cil, E, (2009). Problematization of assessment in the architectural design education: First year as a case study. Procedia Social and Behavioral Sciences (1). 2103–2110

[30] Bunch, M. (1993). Core curriculum in architectural education. San Francisco: Melen Research University Press

[31] Yazdanfar, S.A. (2004). A review of the student's subjective schema and its growth in the design training process (Design workshop 1). Journal of Sofe. 14(38).145-169. [in Persian]

[32] Izedy, A. (2003). Student Selection for Architecture course. Proceedings of the 2nd Conference on Architectural Education. In an effort by Mahmoudi, A. S. Tehran. Look today Publishing, 45-54 [in Persian]

[33] Garibpoor, A. (2008). Draw by hands or computer in architectural design. 3 th Architecture Education Conference. UniversityTehran. 321-350. [in Persian]

[34] Azimi Hasanabadi, A.R. & Etc. (2014). The thought of contemporary iranian architects (3). Tehran. Farhang Saba Publishing. [in Persian]

[35] Azadi, A. (2010). The thought of contemporary iranian architects (1). Tehran. Farhang Saba publishing. [in Persian]

[36] Naghizadeh, M. (2003). The relationship between space and architecture education. Proceedings of the 2nd Conference on Architectural Education. In an effort by Mahmoudi, A. S. Tehran. Look today Publishing, 265-282 [in Persian]

[37] Perez-Gomez, A. (2016) Attunement: Architectural meaning after the crisis of modern science , USA.

[38] Seyedian, S.A.& Hasanpoor, M. (2014). The necessity of continuing architecture training in the engineering system to the development of the architect. 5th Architecture Education Conference. University of Tehran. [in Persian]

[39] Abel, C. (2008), Architecture and identity, translation by Farah Habib, University Islamic Azad University, Tehran [in Persian].