فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

امروزه کشورها برای توسعه و پیشرفت دانش نیازمند مدیریت منابع دانشی و به طور مشخص خلق دانش و نواوری در حوزه ملی هستند. ادبیات زیادی در حوزه خلق دانش سازمانی وجود دارد و مدلهای مختلفی بدین منظور توسعه داده شده است؛ اما موضوع خلق دانش تاکنون در سطح سازمان و در مواردی فراسازمانی و در بین زیرمجموعههای داخلی یک سازمان اتفاق افتاده است و در حوزه خلق دانش در سطح ملی فعالیتهای اندکی صورت پذیرفته است. آنچه به عنوان نوآوری این مقاله میتوان به آن اشاره کرد این موضوع است که خلق دانش در سطح ملی با چه فرایندهایی تعریف میشود. بدین منظور پس از مرور ادبیات و تحلیل شکاف مطالعاتی، با استفاده از روش دلفی و نظرسنجی از خبرگان به شناسایی فرایندهای ممکن در خلق دانش ملی پرداخته شده است. پنل خبرگان شامل 7 تن از اساتید و متخصصان حوزه مدیریت دانش است که به صورت نظری و تجربی با این مفهوم آشنا هستند. نتایج حاصل از تکنیک دلفی نشان میدهد که فرایندهای اجتماعیسازی، بیرونیسازی، ترکیب، فرهنگسازی، کاربرد و درونیسازی را میتوان بعنوان فرایندهای خلق دانش در سطح ملی نام برد. با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری مشخص شد که فرایندهای اجتماعیسازی، بیرونیسازی و درونیسازی در سطح 1 ،فرایندهای فرهنگسازی و ترکیب در سطح دوم و فرایند کاربرد در سطح سوم مدل قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Structural Model of National Knowledge Creation Processes: An Interpretative Structural Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Gh. Azari Arani 1
  • J. Rezaeenour 2

1 PhD. Student, Faculty of Technical Engineering, Qom Azad University, Qom, Iran

2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Today, countries need management of knowledge resources and, in particular, the knowledge creation for knowledge development. There are lots of literature in the field of organizational knowledge creation and so various models have been developed for this purpose. But, the important point is the creation of knowledge has so far been at the organizational level and in some cases cross-organization and among the subset of a parent organization. The contribution of this article is to identify the process of knowledge creation at national level. For this purpose, based on the literature review and analyzing the research gap, using the Delphi method and a survey of experts, possible processes at the national knowledge creation has been addressed. The panel of experts includes seven professors and experts in the field of knowledge management, who are both theoretically and experimentally familiar with this concept. The results of Delphi technique shows that the processes of socialization, Externalization, combination, culture creation, application, and internalization can be referred to the processes of national knowledge creation. Using interpretive structural modeling, it was revealed that the processes of socialization, internalization and Externalization are at level 1, the processes of culture and combination are in the second level and the process of application is at the third level of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delphi Technique
  • Interpretative Structural Modeling
  • knowledge management
  • National Knowledge Creation
  • Organizational Knowledge Creation

[1]    Alavi, M., & Alavi, M. (1997). KPMG Peat Marwick US: one giant brain. Boston: Harvard Business School Press.

[2] Little, A. (1998). Knowledge management: Reaping the benefits. PRISM,  Quarter. Boston : Harvard University Press.

[3] Ruggles, R. L. (1997). Knowledge management tools. Boston: Butterworth-Heinemann.

[4]    Pan,S. L. & Scarbrough, H. (1998). A socio-technical view of knowledge-sharing at Buckman Laboratories. Journal of Knowledge Management, 2, 5-13.

[5] Davenport,T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge. Harvard: Harvard Business School Press.

[6] Demarest, M. (1997). Understanding knowledge management. Journal of Long Range Planning, 30(3), 327-333.

[7]    Kidd, J. B. (1998). Knowledge creation in Japanese manufacturing companies in Italy: Reflection upon organizational learning. Journal of Management Learning, 29(2), 131–146.

[8]    Scharmer, C. O. (2000). Organizing around not-yet-embodied knowledge. In G. von Krogh (eds.), Knowledge creation: A source of value. London : Palgrave Macmillan.

[9]    Scott, J. E. (1998). Organizational knowledge and the internet. Journal of Decision Support Systems, 23, 3–17.

[10] Choi,B. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: An integration and empirical examination. Journal of Management Information Systems, 20(1), 179-228.

[11] Venzin, M., Krogh, G., & Roos, J. (1998). Future research into knowledge management. In G. Krogh, J. Roos, and D. Kleine (eds.), Knowing in firms (pp. 223-252). Thousand Oaks: Sage.

[12] Krogh, G., & Grand, S. (2000). Justification in knowledge creation: Dominant logic in management discourses. In G. Krogh, I. Nonaka and T. Nishiguchi (13eds.), Knowledge creation: A source of value. London : Palgrave Macmillan.

[13] Martin-de-Castro,G., Lopez-Saez, P., & Navas-Lopez, J. (2008). Processes of knowledge creation in knowledge-intensive firms: Empirical evidence from Boston’s Route 128 and Spain. Journal of Technovation, 28, 222–230.

[14] Zara'Nezhad, M., Rahimi, F., & Bakhshizade, A.  (2012). Evaluation of the effect of organizational culture on knowledge creation: An empirical research based on the parsons framework. Journal of The Executive Management, 4(8), 13-40.[in Persian]

[15] Ashna, M., Asgari, N., Moradi, A., & Ghafoori, D.  (2013). The role of organizational culture in facilitating knowledge management measures. Journal of Information Technology Management, 5(4), 1-22.[in Persian]

[16] Nasehifar, V., Habibi Badrabadi, M., & Habibi Badrabadi, A. (2010). Structural factors affecting innovation and knowledge creation in organizations (case study INTA). Journal of Tax, 9(57), 123–142. [in Persian]

[17] Bagheri, S. (2010). Cultural knowledge production: Challenges and strategies.  Journal of Culture Leaf, 22, 88-105.

[18] Khalife Soltani, H., Hosseini, S. M., & Asgari, N. (2010). The leadership styles of empowering knowledge management, Quarterly Journal of Human Resource Management Research at Imam Hossein University, 2(4), 149–166.

[19] Monavarian, A. Shabani, A., & Ahmadi, H. (2014). Obtaining core competencies in Iran Khodro through knowledge management components: examining the mediator role of knowledge management processes. Journal of Information Technology Management, 6(4), 701–720.[in Persian]

[20] Sheriff, K., & Bo, X. (2006). Adaptive processes for knowledge creation in complex systems: The case of a global it consulting firm. Journal of Information Management, 43, 530–540.

[21] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company – How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford: Oxford University Press.

[22] Jung, Y. (2009). An approach to organizational intelligence management (a framework for analyzing organizational intelligence within the construction process) (Unpublished doctoral dissertation). Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, U.S.

[23] Rezaeian Fardooei, S., & Ghazinoori, S. S. (2010). Modeling the role of ethics in the success of knowledge management systems. Journal of Science and Technology Policy, 3(2), 1–15.[in Persian]

[24] Martinsons, M. G., Davison, R. M., & Huang,Q. (2017). Strategic knowledge management failures in small professional service firms in China. Intl J. Information Management, 37(4), 327–338.

[25] Dalmarco, G., Maehler, A. E., Trevisan, M., & Schiavini, J. M. (2017). The use of knowledge management practices by Brazilian startup companies. Journal of RAI Revista de Administração e Inovação, 14(3), 226–234.

[26] Barão, A., de Vasconcelos, J. B., Rocha, Á., & Pereira, R. (2017). A knowledge management approach to capture organizational learning networks, International Journal of Information Management, 37(6), 735-740.

[27] Lajevardi, S. J., & Hosseini, M. (2010). Strategies for developing of knowledge creation facilitating teams. Journal of Strategic Management Studies, 2, 127–144. [in Persian]

[28] Niaz Azari, K., Barimani, A., & Hajigholikhani, B. S. (1390). The role of knowledge management on teachers' creativity in secondary schools. Quarterly Journal of Management, 8(21), 79–87.[in Persian]

[29] Nowacki, R., & Bachnik, K. (2016). Innovations within knowledge management. Journal of Business  Research, 69(5), 1577–1581.

[30] Santoro, G., Vrontis, D., Thrassou, A., & Dezi,L. (2017). The Internet of Things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity. Intl j. Technological Forecasting and Social Change. DOI: 10.1016/j.techfore.2017.02.034

[31] Edgar Serna, M., Oscar Bachiller, S., & Alexei Serna, A. (2017). Knowledge meaning and management in requirements engineering. Intl J. Information Management, 37(3), 155–161.

[32] Jafari, P., & Faghihi, A. (2009). The level of organizational intelligence components in organizational research and educational planning organization. Journal of Research in Curriculum Planning, 1(1), 45–66.

[33] Stonehouse, G. H., & Pemberton Jonathan, D. (1999). Learning and knowledge management in the intelligent organization. Journal of Participle Empowering, 7(5), 131–144.

[34] Mooghali, A. R., & Azizi, A.R. (2008). Relation between organizational intelligence and organizational knowledge management development. Journal of World Aapplied Science., 4(1), 1–8.

[35] Vahidi, P. (2002). A knowledge-based economy and the role of research and development in it. Paper presented in theConference of the Challenges and Perspectives of Iran's Development. Tehran, Iran.

[36] Rezaeenour, J., Larijani, H., & Molanapoor, R. (2014).  Knowledge management and its applications in the organization. Tehran: Atti Negar.

[37] Salehi, M., Shahamet, N., Dindarloo, S., & Dindarloo,S. (2012). Relation between organizational intelligence and knowledge management among faculties members of Azad University of Marvdasht. Journal of A new Approach Research Education Management, 2(3), 201-220.

[38] Satari Ghahfarokhi, M. (2007). The relationship between knowledge management subsystem in learning organization and organizational intelligence items. Paper presented in the National Conference of Knowledge management. Tehran, Iran.

[39] Marjani, A. B., & Arabi, P. (2011). The role of organizational intelligence in organizational knowledge management (the case of the central bank of the Islamic republic of Iran). European Journal Social Science, 25(3), 49–58.

[40] Momeni,F. (2011). Knowledge revolution, oil boom and agricultural sector and agricultural development. Paper presented in the  National Conference on Sustainable Rural Development. Hamedan, Iran.

[41] Memarnejad, A. (2005). Knowledge based economics; Requirements, indicators, Iran's situation, challenges and solutions. Quarterly Journal of New Economy and Commerce, 1, 84-89.[in Persian]

[42] Sajjadi, S. A., Jaghraq, F., Dindar Farkoosh, & Rezaei, M. (2015). Knowledge management strategies in the publishing industry. Journal of Media Studies, 28(10), 45-52. [in Persian]

[43] Safdari Ranjbar, M., Khalili, M., Azami, A., & Sabzeh Kar, A. (2013). Evaluation of the efficiency of universities and colleges from the point of view of knowledge production by data envelopment analysis (Case study: Amir Kabir University of Technology). Journal of Operations and Applications, 10(2), 61-76.[in Persian]

[44] Kazeminejad, S. (2014). Knowledge management system at Iran National Gas Company. Quarterly Journal of Industrial Management, 9, 61-76.[in Persian]

[45] Javaheri Kamal, M., Asadi, A., & Kosarneshan,M.  (2009). Knowledge management in police research.  Journal of Policy making Human Development, 6(23), 107-124.[in Persian]

[46] Behboodi, D., & Amiri, B. (2010). The long-term relationship between knowledge economy and economic growth in Iran. Journal of Science and Technology Policy4, 23-32.[in Persian]

[47] Lanjouw, J. O., & Mody, A. (1996). Innovation and the international diffusion of environmentally responsive technology. Journal of Research Policy, 25(4), 549–571.

[48] Esteban, G. G., López Pueyo, C., & Sanaú, J. (2015). Human capital measurement in OECD countries and its relation to gdp growth and innovation. Journal of Revista de Economía Mundial, 39, 77-107.

[49] Giulioni, G. (2011). The product innovation process and GDP dynamics. Journal of Evolutionary Economics, 21(4), 595–618.

[50] Emadzadeh, R. M., Shahnazi, A. M., & Shahnazi, R. (2007). Investigating the basics and indicators of knowledge-based economy and its position in selected countries compared to Iran. Quarterly Journal of Economic Research, 4, 146-148. [in Persian]

[51] Ghorbani, M., Kazemi, H., Mesah, H., & Dibaji, S. M. (2013). Measurement of the relationship between emotional intelligence and the dimension of identity. Journal of National Studies, 14(1), 161-176.[in Persian]

[52] Ghorbani Jahed, A. (2009). Investigating the role of components of knowledge based economics on total productivity of production factors. (Unpublished master’s thesis). Center Azad University, Tehran.[in Persian]

[53] Lim, M. K., Tseng, M. L., Tan, K. H., & Bui, T. D.  (2017). Knowledge management in sustainable supply chain management: Improving performance through an interpretive structural modelling approach. Journal of Cleaner Production, 162, 806–816.

[54] Weinreich, R., & Groher, I. (2016). Software architecture knowledge management approaches and their support for knowledge management activities: A systematic literature review. Journal of Information and Software Technology, 80, 265–286.

[55] Thannhuber, M. J., Bruntsch, A., & Tseng, M. M. (2017). Knowledge management: Managing organizational intelligence and knowledge in autopoietic process management systems – Ten years into industrial application. Journal of Procedia CIRP, 63, 384–389.

[56] Nor’ashikin, A., Tretiakov, A., Whiddett, D. & Hunter, I. (2017). Knowledge management systems success in healthcare: Leadership matters. International Journal Medical Informatics, 97, 331–340.

[57] de Vasconcelos, P. J. B., Kimble, C., Carreteiro, P., & Rocha, Á. (2017). The application of knowledge management to software evolution. Intl J. Information Management, 37(1), part A, 1499–1506.

[58] Nazem, F., Qaed Mohammadi, M. J., & Shokri, B. (2010). Knowledge management in different areas of the Islamic Azad University. Quarterly Journal of New Thoughts in Educational Sciences5(2), 11-30.[in Persian]

[59] Imankhani, N. (2009). Knowledge management and application of groupware in IT. Quarterly Journal of Management, 6(14), 29-35.[in Persian]

[60] Feyzi, S., Vakili, M. M., & Biglari, A. (2016). The study of knowledge production by researchers of Zanjan University of Zahedan in Pubmed, Scopus and Magiran databases during the Years 1380-1393. Journal of Medical education Developement, 9(22), 64-75.[in Persian]

[61] Darayi, H., & Afshidakia, B. (2012). Knowledge feneration centers in rural development projects (Case study: Rural leadership plans). Journal of Rural Studies, 3(3), 111-134.

[62] Rajput, N., Khanna, A., & Oberoi, S. (2012).  Global innovation index and its impact on GDP of BRICS nations-innovation linkages with economic growth: An empirical study. Global Journal Enterprise Information System, 4(2), 35–44.

[63] Shehata, G. M. (2015). Leveraging organizational performance via knowledge management systems platforms in emerging economies: Evidence from the Egyptian Information and Communication Technology (ICT) industry. VINE Journal of Information and Knowledge Management, 45(2), 239–278.

[64] Acar, M. F., Tarim, M., Zaim, H., Zaim, S., & Delen, D. (2017). Knowledge management and ERP: Complementary or contradictory? Int J. Information Management, 37(6), 703–712.

[65] Rodríguez-Enríquez, C. A., Alor-Hernández,G., Mejia-Miranda, J., Sánchez-Cervantes, J. L., & Sánchez-Ramírez, C. (2016). Supply chain knowledge management supported by a simple knowledge organization system. Electronic  Commerce Research Applications, 19, 1–18.

[66] Kheir Andish, M., Doostkar, K., & Hosseiniayi,Y.  (2011). The role of technological factors in the success of knowledge management in organizations. Journal of Military Management44(11), 69-88.[in Persian]

[67] Dettwiler, P. (2008). Modelling the relationship between business cycles and office location: The growth firms. Facilities. VINE Journal of Information and Knowledge Management, 26,(3/4), 157–172.

[68] Burghaus, K., & Funk, P. (2013). Endogenous growth, green innovation and GDP deceleration in a world with polluting production inputs. Paper presented inAnnual Conference 2013 (Duesseldorf): Competition Policy and Regulation in a Global Economic Order (No. 80022). Verein für Socialpolitik/German Econom. Duesseldorf, Germany

[69] Cerchione, R., & Esposito, E. (2017). Using knowledge management systems: A taxonomy of SME strategies. Intl. J. Information Management, 37(1), 1551–1562.

[70] Jankelová, N., Móricová, Š., & Masár, D. (2016). The current state of knowledge management activities in health facilities in Slovakia. Kontakt, Journal of Nursing and Social Sciences Related to Health and Illness, 18(4), 265–275.

[71] Shakerian, H., Dehghan Dehnavi, H., & Shateri, F. (2016). A framework for the implementation of knowledge management in supply chain management. Procedia - Social Behavioral Science, 230, 176–183.

[72] Bastenegar, M., & Riahi Madvar, A. (2010).  Electronic document management system, as an explicit knowledge management tool. Quarterly Journal of Industrial Technology Development, 16, 21-30.[in Persian]

[73] Ebrahimi Ghavam, S. (1390). Knowledge management, a new challenge to institutionalizing police. Journal of Quarterly Development of Human Resource Management and Support, 6(20), 159–187.[in Persian]

[74] Azar, A., Tizroo, A., Moghbel Ba Arz, A., & Anvari Rostami, A.A. (2008). Designing supply chain agility model, interpretative structural modeling approach. Quarterly Journal of Educational Sciences, Human Sciences - Management Researches in Iran, 4(4), 1-26.[in Persian]

[75] Moshabaki, A., & Khazaie, A. (2008). Designing the model of strategic thinking elements in Iranian organizations. Journal of Commercial Management, 1(1), 105-118. [in Persian]