فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، شیمی آلی، علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش شیمی، علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

3 استادیار، برنامه ریزی درسی، علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

10.22061/tej.2016.551

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، آموزش شیمی سبز با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمیمتوسطه است. طرح آزمایشی از نوع پیشآزمون- پسآزمون بوده است. انتخاب دبیرستان محل اجرای طرح و انتخاب کلاس ها و اختصاص آنها به گروه های آزمایش و کنترل تصادفی است و دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهر جعفرآباد می باشد. روش کار پژوهش در دو مرحله و به صورت عملی که در مرحلة اول، آزمایش چسبسازی جهت آموزش عملی مبتنی بر شیمی سبز، توسط گروه آزمون و در مرحلة دوم آزمایش صابونیشدن که با توجه به جنبههای نگرشی موضوع و مبحث استوکیومتری بسیاری از اهداف شیمی سبز را در بر میگرفت، انجام شد. آزمایش صابونی شدن بدون در نظر گرفتن اهداف شیمی سبز برای گروه کنترل انجام شد. دادههای مورد نیاز پژوهش برای حیطه شناختی بهصورت سؤالات چهار گزینهای، حیطة مهارتی بهصورت چکلیست مشاهدات و حیطة نگرشی فراگیر­ان، ترسیم نقاشیِ باز در راستای شیمی سبز جمعآوری شده است. جامعة آماری پژوهش، شامل گروهآزمون (30نفر) و گروهکنترل (30 نفر) فراگیران متوسطة دورة دوم میباشد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که از بین 12 اصل شیمی سبز، فراگیران اهداف مربوط به اصول 1-2-3-4-6-7-11 و 12 را یاد گرفته­اند و مورد توجهشان قرارگرفته است. همچنین آموزش بر اساس اهداف شیمی سبز، در تربیت دانشآموزانی مسئول، پرورش خلاقیت، تشویق و ایجاد ‏انگیزه در آن­ها برای مطالعه و پژوهش در زمینة شیمی سبز و جایگزین‏ کردن روش‏های سبز به جای روش‏های‏ سنتی در انجام واکنشها نقش به­سزایی دارد، و فراگیران راههای کاهش مصرف انرژی، به حداقل رساندن ضایعات و استفاده از کمترین مواد شیمیایی را بدون اُفت کیفیت محصول یاد میگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing and implementation of green experiments on stoichiometry chemistry for green chemistry education

نویسندگان [English]

  • Maryam Sabbaghan 1
  • Jahan Shahi Bigbaghi 2
  • Mohammad Reza Emamjomeh 3

1 Assistant Professor, Faculty of Science, Shahid Rajaee Teacher Training University (SRTTU), Tehran, Iran.

2 M.Sc., Chemistry Education, Faculty of Science, Shahid Rajaee Teacher Training University (SRTTU) Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Humanity, Shahid Rajaee Teacher Training University (SRTTU) Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is green chemistry education with the design and implementation of green chemistry experiments in stoichiometric subject in high school. The designing experiment was used to compare the green chemistry learning of experimental and control groups with pre-testing and post testing. The school selecting as well as the class selecting and assigning them to experimental and control groups، is random sampling. The method was done in two stages, to begin the practical in education on the basis of green chemistry (Independent variable) experiment was performed by "How glue is made?" experiment. A next step, teaching saponification by means of green chemistry dealing with tendency aspects and stoichiometric topics of the subject is considered as in experiment which covers many of green chemistry objectives by experimental group. Saponification experiment was done for control group without considering green chemistry objects. The data collected through teacher-made tests for cognitive domain of learners and check lists for tendency and painting open drawing in green chemistry for skill domain of learners. In this study, statistic population consist of experimental group (N=30) and control group (N=30) in high school girl students in Jafarabad city. The research has been done through descriptive–evaluative method. The research has been done through descriptive–evaluative method. The results clearly indicated that the principle of 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 and 12 of green chemistry principles were learned by experimental group. Also, teaching on the basis of green chemistry objectives, play important role in educating responsible students discovering talent students, training creativity, encouraging and motivating students to study and research in the field of green chemistry and replacing green method by classical method.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green chemistry education
  • Green chemistry
  • Green experiment
  • Green reaction
  • stoichiometry
  • Evaluation

A.war, sylvia. 2001. Greening the curriculum. American chemical society education programs 73 (8):1247-1250. [1]
Silver, J.G., W.M alksandr., and L. Artau jey.1912. Of curriculum planning for better teaching and learning. Translated by Gholam Reza Khvynzhad. Tehran: Publishing Beh nashr. [2]
Abed, B., and SH.B Ashrafo Sadat.1387. Validate the model effective Teaching Science in Secondary Education For laboratory activities. Journal of Educational 28:129-156. [In Persian[ [3]
E.kerr, Margaret., and M.B. David. 2009. Green chemistry education: using green chemistry to enhance faculty professional development opportunities. Acs symposium series. American chemical society. Washington Dc: Oxford University Press. [4]
Anastas, P., and I.J. Levy. 2009. Green Chemistry Education. Changing the Course of Chemistry. ACS Publications. Washington DC: Oxford University Press. [5]
Anastas, Paul., and J. Warner. 1998. Green Chemistry: Theory and Practice. New York: Oxford University Press. [6]
Edward, J., and S. Breyman. 2005. Green Chemistry as Social Movement. Science,Technology and Human Values 30:190-193. [7]
Long, steven., and K. Marry. 2011. Acs and its role in the fisher of chemistry education. http://www.Acs.org/education/green. (accessed July 28, 2014). [8]
Omar, M.S. Ismail. 2016. Green Approach for Chemical Education in Chemistry Lab. American Journal of Chemistry. 6(2): 55-59 [9]
Zarnegar, Z., S. javad., and SH. ramezan. 1390. Planning Organization for Research and Education: Green Lab, the desire to action. Article presented, At the seventh National Conference of Chemical Education, Zanjan, Iran. [In Persian[ [10]
Andraos, J., and P. Dicks. Andrew. 2012. Green chemistry teaching in higher education: a review of effective practices. Chem. Educ. Res. Pract 13: 69–79. [11]
Cann.c, Michael. 2009. Green chemistry education: Greening the chemistry lecture. Acs symposium series. American chemical society. Washington Dc: Oxford University Press. [12]
Kapassa, M., K. Abeliotis., and M. Scoullos. 2013. Knowledge, beliefs and attitudes of secondary school students on renewable feedstocks/biomass: the case of Greece. Published online: Springer Science 15:101–116. [13]
Cann.c, Michael. 2009. Green chemistry education: Greening the chemistry lecture. Acs symposium series. American chemical society. Washington Dc: Oxford University Press. [14]
Habibi, L., 1390. Identify the location of Green Chemistry the curriculum developed countries, In order to provide appropriate The school's iran curriculum, M.Sc Thesis, Shahid Rajaee Teacher Training University. [In Persian[ [15]