فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی می‌باشد. پژوهش حاضر بر مبنای نوع، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و مناطق تابعه به تعداد 181 نفر بوده که تمام این افراد به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک گلدمن (2001)، سرمایه فکری بونتیس (1998) و نوآوری سازمانی جیمنز و همکارانش (2008) استفاده شده است. قابلیت اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش‌های روایی محتوا و روایی صوری و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که تفکر استراتژیک و سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش به نوآوری سازمانی دارند. ضمناً بر اساس نتایج تحقیق، توانایی تفکر استراتژیک در مقایسه با سرمایه فکری، تأثیر بیشتری بر گرایش به نوآوری سازمانی در میان مدیران ادارات آموزش و پرورش شهر تهران دارد. در مجموع با توجه به داده‌های گردآوری شده و تحلیل‌های انجام شده، تمامی فرضیه‌ها و در نتیجه مدل مفهومی تحقیق پذیرفته شدند.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Strategic Thinking and Intellectual Capital with an Attitude Toward Organizational Innovation among Managers and Experts in Tehran Education Areas

نویسندگان [English]

  • M. Navid Adham 1
  • H. Shafizadeh 2

1 Department of Educational Science, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Department of Educational Sciences, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

چکیده [English]

هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی می‌باشد. پژوهش حاضر بر مبنای نوع، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و مناطق تابعه به تعداد 181 نفر بوده که تمام این افراد به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک گلدمن (2001)، سرمایه فکری بونتیس (1998) و نوآوری سازمانی جیمنز و همکارانش (2008) استفاده شده است. قابلیت اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش‌های روایی محتوا و روایی صوری و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که تفکر استراتژیک و سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش به نوآوری سازمانی دارند. ضمناً بر اساس نتایج تحقیق، توانایی تفکر استراتژیک در مقایسه با سرمایه فکری، تأثیر بیشتری بر گرایش به نوآوری سازمانی در میان مدیران ادارات آموزش و پرورش شهر تهران دارد. در مجموع با توجه به داده‌های گردآوری شده و تحلیل‌های انجام شده، تمامی فرضیه‌ها و در نتیجه مدل مفهومی تحقیق پذیرفته شدند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تفکر استراتژیک
  • سرمایه فکری
  • نوآوری سازمانی

[1]  Bahrami, S., Rajaeepour, S., Aghahosseini, T., Bakhtiar Narsabadi, H. (2011). Simple and multiple relations between strategic human resource management and organizational innovation at Iranian Universities. Asian journal of management Research, 2 (1), 74-83.

 

[2]  Pahlevanian, H. (2012). Intellectual capital of hidden property for superiority in competition. Management Engineering Monthly, 46(5), 64-67 [In Persian]

 

[3]  Ghaffarian, W., Kiani, G. (2013), Effective strategy. Tehran: Farda Publishing. [In Persian]

 

[4]  AhmedAl-Dujaili, M. A. (2012). Influence of intellectual capital in the organizational innovation. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(2), 128-135.

 

[5]  Kaufman, R., Hermann, J. (2006). Strategic planning in the educational system. (F. Moshayekh, Trans.).  Third edition. Tehran: School Publications. [In Persian]

 

[6]  Soltani, I. (2016, February). Strategic thinking of the managers of the foundation for the transformation and excellence of organizations. Paper presented at the 2nd National Conference on Strategic Management in Strategy-Based Organizations, Tehran [In Persian] 

 

[7]  Senge, M. P. (1990). The fifth discipline: The art & practice of the learning organization.  New York: Doubleday.

 

[8]  Senge, M. P. (1998). The academy as learning community:  contradiction in terms or realizable future in learning academic change: essential roles for department chairs. Lucas, A, F & Associates. New York.

 

[9]  Chaopani, H., ZareKhalili, M., Ghasemi, A., Gholamzadeh, H. (2012). The relationship between intellectual capital with organizational innovation (case study: development insurance corporation), Innovation and Creativity in the Humanities, 2(1). 27-58.  [In Persian]

 

[10]  Moamaie, H., Amini, M., Daraqi, H., Mashayekh, M., JanBangi, M. (2013). Measurement of strategic thinking among staff managers of Tehran university of medical sciences and health services. Journal of Health Management, 53, 73-84. [In Persian]

 

[11]  Drucker, P. (2013). Management challenges in the 21st century. (A. Rezaei Nejad, Trans.). Tehran: Fara Publishing. [In Persian]

 

[12]  Mashbaki, A., Khazaee, A. (2008). Designing the model of strategic thinking elements in Iranian organizations, Business Management, 1(1), 105-118. [In Persian]

 

[13]  Miller, S., Hickson, D., Wilson, D. (2008). From strategy to action: involvement and influence in top level decisions. Long Range Planning, 41(6), 606–28.

 

[14]  Nazemi, S., Mortazavi, S., Jafariani, H. (2010), Relationship between strategic thinking and performance. Business Management Perspective, 35(2). 69-78. [In Persian]

 

[15]  Bonn, I. (2005). Improving strategic thinking: a multilevel approach. Leadership & Organization Development, 26(5), 336-354.

 

[16]  Panahandeh, G., Ahmadkhani, A. (2014). A survey on relationship between intellectual capital and organizational innovation: A case study of banking industry. Management Science Letters, 4, 721-724.

 

[17]  Shahbazzadeh, M., Rahiminik, A., SalehArdestani, A. (2016). Survey of relationship between strategic thinking within deployment of knowledge management and organizational innovation in miandoab NIOPDC. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(4). 294-307.

 

[18]  AnvariRostami, A., Rostami, M. (2003) Evaluation of models and methods for measurement and valuation of intellectual capital companies. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 34, 51-75. [In Persian]

 

[19]  Gorgani, T., Nazem, F., PashaSharifi, H., Karimzade, S. (2014). Investigating the multivariate relation of the intellectual capital, organizational intelligence and organizational innovation at the Islamic Azad University, district of 3 in province of Mazandaran. MAGNT Research Report, 2(4), 501-510.

 

[20]  Drucker, P. (2013). Effective director. (F. Amini, Trans.). Tehran: Fara Publishing. [In Persian]

 

[21]  Najafipour, F. (2014). Organizational innovation. Tehran: IS Iran Institute of Publications. [In Persian]

 

[22]  Hamidi, K., Iranban, S., Kazemipour, H. (2013,May). Investigating the relationship between personnel productivity and knowledge management and organizational innovation in Aseman air base. Paper presented at the 1nd International Management Conference, Challenges and Solutions, Tehran. [In Persian]

 

[23]  Suriati, O., Halijjah, S., NorAzali M. (2016). Does innovation contribute to employee  performance?.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 219, 571-579.

 

[24]  Nedjema, A. (2016). The role of intellectual capital in achieving organizational innovation study of the Case of “Ain Touta” company. Algeria, Business and Innovation Research, 4, 30-57.

 

[25]  Mamula, T., Pantić-Popović S. (2015). Relationship between innovativeness and strategic planning - empirical research. Industrija, 43(4), 47-65.

 

[26]  Al-Fawaeer, M. A. (2013). The intellectual capital investment and its impact on organizational innovation: An empirical study on Jordanian industrial public shareholding listed companies (JIPSLC). International Business Research, 6(10), 119-131.

 

[27]  Esmaeili, M. (2017), Evaluation of the role of organizational culture moderating in the study of the relationship between strategic thinking and organizational innovation in the Meli Bank of Tehran, (Unpublished master’s thesis), Islamic Azad University, Shahrood Branch. [In Persian]

 

[28]  Emami, F. (2017). The relationship between strategic thinking and organizational innovation with the mediating role of knowledge management in Mazandaran industrial enterprises, (Unpublished master’s thesis). Islamic Azad University, Behshahr Branch. [In Persian]

 

[29]  Bagherian, Y. (2017). Investigating the relationship between intellectual capital and organizational innovation of school principals in Ahar city, (Unpublished master’s thesis). Payame Noor University, Gilan. [In Persian]

 

[30]  Diantenezhad, N., Irajpour, A. (2015, April). The effect of strategic thinking on organizational innovation case study: Qazvin school of education. Paper presented at the 1nd International Conference on Management and Accounting, Tehran. [In Persian]