فصلنامه علمی
فناوری آموزش- دوره متوسطه
1. شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در استقبال از دوره های کوتاه مدت آموزش فرش-بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران

فریده کامیاب کهران؛ محمود طباطبایی؛ مجید اسدی فارسانی؛ مسعود احمدخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3719.1928

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در استقبال از دورههای کوتاه مدت آموزش فرشبافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران است. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمام کسانی هست که از هنر فرش‌بافی استقبال میکنند. بنابراین جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه فراگیران و متخصصین رشته فرش در فرهنگسراهای شهرداری تهران است و روش نمونهگیری ...  بیشتر