فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت فرش ، دانشگاه اردکان یزد

2 استادیار، گروه مدیریت فرش، دانشگاه هنر و معماری اردکان یزد.

3 هیئت علمی، گروه طراحی پارچه، دانشگاه هنر و معماری اردکان یزد.

4 هیئت علمی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه هنر و معماری اردکان یزد.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در استقبال از دورههای کوتاه مدت آموزش فرشبافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران است. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمام کسانی هست که از هنر فرش‌بافی استقبال میکنند. بنابراین جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه فراگیران و متخصصین رشته فرش در فرهنگسراهای شهرداری تهران است و روش نمونهگیری بر اساس روش نمونهگیری خوشهای بوده که در این روش نمونه آماری، فراگیران و متخصصین رشته فرش در 10 فرهنگسرای شهرداری تهران در نظر گرفته شد که تعداد فراگیران آنها 126 نفر و تعداد متخصصین بافت فرش 10 نفر و جمعا نمونه آماری این پژوهش 136 نفر می-باشد. برای اندازهگیری متغیرهای این تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته برای استقبال از دورههای کوتاه مدت آموزش فرش‌بافی استفاده گردید. به منظور پیادهسازی مدل ساختاری پژوهش از نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد که همه عوامل در استقبال از دورههای کوتاه مدت آموزش فرشبافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران تاثیر دارد و مهمترین و بیشترین عامل تاثیرگذار بر استقبال از دورههای کوتاهمدت آموزش فرشبافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران علاقه بوده و کمترین عامل تاثیرگذار تبلیغات می‌باشد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the factors affecting short-term training courses in all of the carpet in the cultural centers of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • farideh kamiab 1
  • mahmood tabatabaee 2
  • majid asadi farsani 3
  • masood ahmad khani 4

1 Master of Economics and Management of Carpets, University of Ardakan, Yazd

2 assistant Professor, Department of Carpet Management, Ardakan University of Art and Architecture, Yazd.

3 Faculty of Design, Art Design Department of Ardakan University of Yazd.

4 Faculty, Business Management Department, Ardakan University of Art and Architecture, Yazd.

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and prioritize the effective factors in welcoming the short courses of weaving carpet in the municipality's cultural centers of Tehran. The statistical population in this research includes all those who welcome the art of carpet weaving, so the statistical population of this research includes all the comprehensive and carpentry specialists in the municipality's cultural centers of Tehran. The sampling method was based on cluster sampling method. In this method, a sample, comprehensive and carpentry specialists were considered in 10 cultural centers of Tehran municipality, whose total number was 126, and the number of carpet specialists was 10, and a total of statistical samples The research was 136 people. To measure the variables in this research, a researcher-made questionnaire was developed for effective factors in welcoming short courses of carpet training. Smart PLS software was used to implement the structural model of the research. The results showed that all the factors affecting the short-term courses of weaving carpet in the municipality's cultural centers And the most important and most influential factor in welcoming short courses in carpet weaving in the municipality's cultural centers are interest and the least influential factor in advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Handmade carpet
  • welcome
  • Education
  • Cultural Heritage
  • Tehran municipality