فصلنامه علمی
1. مطالعات تحقیقاتی مدیریت دانش در عصر پردازش ابری

جلال رضائی نور؛ محمدسعید عسگری

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 263-278

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.1476.1384

چکیده
  انواع مختلف سازمان ها، در جهان به طور فزاینده ای پویا زندگی می کنند. بخش عمده ای از این پویایی از تحولات و نوآوری در فن آوری، به ویژه فن آوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد می شود.هدف این مقاله یک بررسی روی ابتکارات مدیریت دانش در عصر پردازش ابری به منظور شناسایی وضعیت فرارو و همچنین تحقیقات آینده می باشد، جنبه های مانند اهداف ،انواع دانش ...  بیشتر