فصلنامه علمی
اموزش الکترونیکی- مجازی
1. آثار سودمند و زیان‌بار استفاده از رسانه‌های ارتباطی نوین (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) از دیدگاه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بهار

فریدون یزدانی

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، ، صفحه 73-81

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2785.1713

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تعیین آثار استفاده از رسانه‌های ارتباطی نوین از دید دانش‌آموزان شهر بهار بوده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل تمامیدانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بهار می‌شده است که بر این اساس تعداد 288 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار اصلی جهت جمع‌آوری ...  بیشتر