نویسنده = فاطمه زهرا حیدری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری

دوره 13، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 831-843

فاطمه زهرا حیدری؛ نسیم اصغری